Regulamin Black Week oraz Cyber Week

I. Postanowienia ogólne:
 1. Organizator - ERLI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu 60-247 ul. Św. Michała 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000939148, posiadająca NIP 7792533602.
 2. Akcja promocyjna - akcja promocyjna o nazwie “Black Week/Cyber Week” organizowana przez Organizatora i adresowana do Sprzedających oferujących Towary na ERLI.pl spełniających kryteria, o których mowa w Regulaminie.
 3. ERLI.pl - platforma transakcyjna prowadzona przez Administratora dostępna w domenie erli.pl oraz usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów.
 4. Black Week/Cyber Week - oznaczenie nadawane na czas trwania Akcji promocyjnej Ofertom zakwalifikowanym do udziału w Akcji promocyjnej.
 5. Czas trwania Akcji promocyjnej - od 21.11.2022r. do 4.12.2022r.
 6. Regulamin - niniejszy Regulamin Black Week/Cyber Week.
 7. Oferta - propozycja zawarcia w ramach ERLI.pl umowy sprzedaży Towaru na warunkach w niej określonych oraz zgodnie z Regulaminem dla Sprzedających (w odniesieniu do Sprzedających) oraz Regulaminem dla Kupujących (w odniesieniu do Kupujących).

Terminy pisane dużą literą, niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie określone w Regulaminie dla Sprzedających na ERLI.pl.

II. Warunki uczestnictwa Sprzedającego w Akcji promocyjnej:
 1. Sprzedający, aby wziąć udział w Akcji promocyjnej, powinien spełnić łącznie następujące warunki:
  1. prowadzenie przez minimum 12 miesięcy sprzedaży na ERLI.pl,
  2. osiągnięcie obrotu na poziomie minimum 500 000 zł w ciągu ostatniego roku,
  3. brak nie rozpatrzonych reklamacji Kupujących i skarg z ostatnich 3 miesięcy, liczonych od chwili zgłoszenia się Sprzedającego do Akcji promocyjnej.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość dopuszczenia do udziału w Akcji promocyjnej Sprzedającego nie spełniającego ww. wymagań na zasadach ustalonych z danym Sprzedającym.
 3. Przystępując do Akcji promocyjnej Sprzedający powinien zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść.
 4. Propozycja wzięcia udziału w Akcji promocyjnej przedstawiana jest Sprzedającemu poprzez kontakt Organizatora ze Sprzedającym, spełniającym określone w Regulaminie wymagania, telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail.
 5. Sprzedający biorąc udział w Akcji promocyjnej oświadcza, że dobrowolnie zmieni cenę danego Towaru w ramach Oferty, zgodnie z danymi przekazanymi Organizatorowi po kwalifikacji Sprzedającego do Akcji promocyjnej.
 6. Oferty Sprzedającego zakwalifikowane do Akcji promocyjnej oznaczone będą etykietą „Black Week” lub „Cyber Week”.
III. Warunki uczestnictwa Kupujących w Akcji promocyjnej
 1. Kupujący może nabyć Towary będące przedmiotem Ofert zakwalifikowanych do Akcji promocyjnej w Czasie trwania Akcji promocyjnej, po cenie promocyjnej każdorazowo wskazanej w Ofercie.
 2. Udział Użytkownika w Akcji promocyjnej jest dobrowolny i bezpłatny, tzn. zakup Towarów w ramach Ofert zakwalifikowanych do Akcji promocyjnej nie wymaga poniesienia przez Użytkownika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Towarów podlegających Akcji promocyjnej oraz kosztów dostawy.
 3. Użytkownik chcąc wziąć udział w Akcji promocyjnej powinien:
  1. dodać Towary będące przedmiotem Ofert zakwalifikowanych do Akcji promocyjnej do wirtualnego koszyka;
  2. zatwierdzić przyjęcie Oferty.
 4. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi.
IV. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Akcji promocyjnej należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: reklamacje@erli.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora.
 2. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona określać: firmę, login oraz adres e-mail Użytkownika, a także szczegółowy opis i powód reklamacji.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego jej rozpatrzenia, przed jej rozpatrzeniem Organizator zwróci się do składającego reklamację w drodze korespondencji e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo złożonej, kompletnej reklamacji.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem: https://erli.pl/regulaminy/black-week
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dla Sprzedających.
 3. Organizator może zmienić Regulamin w następujących przypadkach:
  1. zmiany przepisów prawa, decyzji lub wytycznych organów państwowych lub orzecznictwa sądów mających bezpośredni wpływ na kształtowanie praw i obowiązków uczestników Akcji promocyjnej lub Organizatora,
  2. zmiany działania bądź architektury systemów teleinformatycznych ERLI.pl, w szczególności zmiany funkcjonalności bądź zakresu świadczenia usług,
  3. z uwagi na względy bezpieczeństwa danych oraz w celu zapobiegania nadużyciom lub naruszeniu praw bądź uzasadnionego interesu Organizatora,
  4. zmian redakcyjnych, mających na celu lepsze rozumienie treści Regulaminu.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator poinformuje o tym na stronie ERLI.pl, a w odniesieniu do Sprzedawców za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przez Sprzedawcę.
 5. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, który może być krótszy niż 15 dni od momentu udostępnienia w ERLI.pl zmienionej treści Regulaminu.
 6. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 7. Prawem właściwym dla postanowień Regulaminu jest prawo polskie.