Regulamin konkursu Wypieczone Erli

I. DEFINICJE:
 1. Regulamin – niniejszy regulamin konkursu Wypieczone Erli, stanowiący podstawę Konkursu i określający prawa i obowiązki jego uczestników.
 2. Organizator – ERLI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-247), przy ulicy Władysława Nehringa 8 /6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000939148, NIP 7792533602.
 3. Konkurs – konkurs Wypieczone Erli, którego zasady określa Regulamin.
 4. Uczestnik - osoba fizyczna uprawniona do udziału w konkursie, która spełnia określone warunki zgodnie z treścią pkt IV Regulaminu.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie pod adresem: https://www.erli.pl/regulaminy
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również, przystępując do udziału w Konkursie potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, od których uzależniony jest udział w Konkursie.
 3. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Internetu, na stronie: https://www.facebook.com/erlipl.
 4. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
III. CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest promocja marketplace’u Erli.pl i marki Goetze.

IV. UCZESTNICTWO W KONKURSIE:
 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które:
  1. ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych ("Uczestnik"),
  2. posiadają zweryfikowane konto w serwisie Facebook,
  3. nie są pracownikami, współpracownikami Organizatora, a także firmy Goetze,
  4. zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
  5. spełniają wszystkie wymogi wskazane w Regulaminie,
  6. nie zachodzą wobec nich okoliczności wyłączające udział w Konkursie wskazane w Regulaminie.
 2. Uczestnik poprzez udział w Konkursie oświadcza, że jego zgłoszenie nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich do zdjęcia.
V. ZASADY KONKURSU:
 1. Czas trwania Konkursu: 7 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r., do godziny 23:59.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi wykonać następujące zadanie:
  1. Pod postem konkursowym na Facebooku wrzucić zdjęcie z przygotowanym przez siebie ciastem wraz z logo Erli. Wykonanie logotypu może mieć dowolną formę – liczy się kreatywność z zachowaniem firmowej kolorystyki.
 3. Przez zgłoszenie należy rozumieć jedno zdjęcie dodane pod postem o konkursie. Jeden Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia.
 4. Zgłoszenia nie spełniające powyższych kryteriów, w szczególności przesłanie więcej niż jednego zgłoszenia przez tego samego Uczestnika, spowoduje jego wykluczenie z Konkursu. Takie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.
 5. Zgłoszenia złożone po wskazanych w Regulaminie terminach nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.
 6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, lub których Organizator nie mógł przewidzieć, w szczególności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook, a także za czasowe lub stałe zablokowanie serwisu ze strony Facebooka.
 7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms.
 8. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 9. Organizator oraz Uczestnicy korzystając z serwisu internetowego Facebook zobowiązani są do przestrzegania w ramach Konkursu wszelkich regulacji ww. serwisu, a ich naruszenie stanowi naruszenie warunków udziału w Konkursie.
VI. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW:
 1. 1 (słownie: jednego) zwycięzcę wyłoni społeczność Facebooka. Uczestnik z największą liczbą lajków pod swoim zgłoszeniem nadesłanym w trakcie trwania Konkursu wygrywa. Poprzez lajk Organizator rozumie pozytywną reakcję pozostawioną za pomocą przycisku „lubię to” przez użytkowników serwisu Facebook. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zdyskwalifikowania zgłoszenia Uczestnika, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy by sądzić, że lajki zostały pozyskane przez Uczestnika na skutek innych działań niż udostępnianie postu wśród społeczności serwisu Facebook, w szczególności, jeżeli Uczestnik dokona kupna lajków.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 22 kwietnia 2022 r., poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie: www.facebook.com/erlipl, administrowanej przez Organizatora.
 3. Organizator bezpośrednio po ogłoszeniu wyników powiadomi zwycięzcę za pośrednictwem aplikacji Messenger o czasie i szczegółach związanych z przekazaniem nagrody.
 4. Warunkiem przekazania zwycięzcy nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości prywatnej do Organizatora z następującymi danymi:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres korespondencyjny,
  3. numer telefonu,
  4. adres mailowy,
  5. Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania zwycięzcy i inne dane konieczne do prawidłowego rozliczenia Konkursu,
  6. przepis na zwycięskie ciasto.
 5. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu, w tym imię i nazwisko zwycięzcy oraz przepis na zwycięskie ciasto, mogą zostać upublicznione na stronie: www.facebook.com/erlipl, administrowanej przez Organizatora.
 6. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora na adres wskazany przez zwycięzcę.
 7. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne przedmioty. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 8. Od nagrody, której wartość przekracza 200 zł zwycięzca zobowiązany jest zapłacić podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie uiszczony i odprowadzony przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
VII. DANE OSOBOWE:
 1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Konkursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO).
 2. ERLI S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-247), przy ulicy Władysława Nehringa 8/6 jako Organizator, jest Administratorem Danych osób uczestniczących w Konkursie.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje niemożnością aktywnego wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z:
  1. przeprowadzeniem Konkursu oraz wyłonieniem i nagrodzeniem zwycięzców (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy o komunikacji elektronicznej),
  2. uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Organizatora w postaci weryfikacji Uczestników, umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie, opublikowania informacji o zwycięzcy, archiwizacji dokumentów, marketingu produktów i usług, personalizowania oferty, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. rozliczenia podatkowego przyznanych nagród (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Uczestnikom Konkursu przysługują prawa:
  1. dostępu do swoich danych,
  2. sprostowania (poprawiania) danych,
  3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  4. do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Organizator współpracuje przy organizacji Konkursu, np. kancelarie prawne, firmy informatyczne. Organizator deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Organizator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do zorganizowania Konkursu, realizacji procedur związanych z wyłonieniem i nagrodzeniem zwycięzcy, jak również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail: iod@erli.pl.
VIII. NAGRODY:
 1. Nagrodą w Konkursie jest rower firmy Goetze w kolorach ERLI. Organizator nagrodzi jednego zwycięzcę.
 2. Organizator zapewnia, że przekazywane przez niego nagrody są wolne od wad.
 3. Prawo do otrzymania nagrody przysługuje zwycięzcy, który otrzymał największą liczbę lajków swojego zgłoszenia.
IX. REKLAMACJE:
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszaćna piśmie lub w formie wiadomości e-mail w czasie trwania Konkursu, jednak nie późniejniż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody, na adres siedziby Organizatora lub adres e-mail: pomoc@erli.pl.
 2. Reklamacje zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 5. Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku reklamacji przez Organizatora w formie w jakiej złożył reklamację, tj. pisemnie, bądź poprzez wiadomość e-mail.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Regulamin w zmienionej wersji może obowiązywać w stosunku do osób, które wezmą udział w Konkursie po wprowadzeniu zmian. O zmianach Regulaminu Uczestnicy Konkursu będą informowani w taki sam sposób jak o wprowadzeniu Regulaminu, tj. za pośrednictwem strony: https://www.erli.pl/regulaminy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2022 r.
 4. Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.