Regulamin ERLI Campaigns

Artykuł 1. Definicje
 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin ERLI Campaigns, określający zasady świadczenia Usługi ERLI Campaigns przez Administratora.
 2. Regulamin dla Sprzedających – regulamin określający zasady i warunki korzystania przez Sprzedających z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach ERLI.pl, dostępny pod adresem: https://erli.pl/regulaminy/sprzedawcy
 3. Regulamin Konta ERLI Shop – regulamin określający zasady i warunki korzystania z Konta ERLI Shop, dostępny pod adresem: https://erli.pl/regulaminy
 4. Administrator – ERLI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu 60-247, ul. Nehringa 8/6 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000939148, posiadająca NIP 7792533602, kapitał zakładowy 100 000,00 zł.
 5. ERLI.pl - platforma transakcyjna prowadzona przez Administratora dostępna w domenie erli.pl oraz usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów.
 6. Sprzedający – przedsiębiorca, który oferuje do sprzedaży Towar w ramach ERLI.pl, posiadający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej.
 7. Oferta – propozycja zawarcia w ramach ERLI.pl umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych w Regulaminie dla Sprzedających.
 8. Towar – rzecz będąca przedmiotem Oferty, zgodnie z Regulaminem dla Sprzedających.
 9. Google – podmiot, należący do grupy Google LLC, świadczący drogą elektroniczną usługi Google Ads.
 10. Google Ads – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Google w zakresie udostępniania Powierzchni reklamowej, w celu emisji Komunikatu.
 11. Powierzchnia reklamowa – fragment strony internetowej udostępniony przez Google obejmujący miejsce służące do wyświetlania pojedynczego Komunikatu.
 12. Komunikat – zamawiany do opublikowania w ramach Kampanii Reklamowej przekaz reklamowy, graficzny lub tekstowo-graficzny, zawierający hipertekstowy odnośnik do danej oferty Sprzedającego.
 13. Kliknięcie – pojedyncza akcja, polegająca na wyrażeniu przez użytkownika Internetu woli otwarcia linku zawartego w Komunikacie umieszczonym na Powierzchni reklamowej.
 14. Budżet Kampanii - określona kwota pieniężna, jaką Sprzedający przeznacza w danym Czasie trwania Kampanii Reklamowej na emisję Komunikatu na Powierzchni reklamowej pomniejszona o ewentualny Udział Erli.
 15. Panel Klienta – wydzielona w ramach usługi ERLI.pl funkcjonalność zarządzania dostępem do usług, dedykowana Sprzedającym, umożliwiająca zamawianie usług Administratora, w tym Usługi ERLI Campaigns, m.in. w celu tworzenia Kampanii Reklamowej.
 16. Kampania Reklamowa – usługa zamawiana w ramach Usługi ERLI Campaigns, a wykonywana przez Google w ramach Google Ads, polegająca na publikowaniu Komunikatów w ramach Powierzchni reklamowej w ramach Budżetu Kampanii określonego przez Sprzedającego.
 17. Usługa ERLI Campaigns – usługa świadczona przez Administratora, polegająca na udostępnieniu możliwości korzystania drogą elektroniczną z narzędzi służących zamawianiu Kampanii Reklamowych w ramach ERLI.pl.
 18. Optymalizacja ERLI – usługa świadczona przez Administratora w ramach Usługi ERLI Campaigns, polegająca na ustawieniu, w tym w sposób automatyczny, parametrów zarządzania Budżetem Kampanii, mających na celu użycie możliwie najbardziej optymalnej konfiguracji w ramach doświadczeń Administratora w zakresie budowania współczynników efektywności Kampanii Reklamowej.
 19. Udział Erli – wartość pieniężna przeznaczana przez Administratora w Budżecie Kampanii prowadzonej na rzecz Sprzedającego, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
 20. Czas trwania Kampanii – czas prowadzenia Kampanii Reklamowej, ze wskazaniem daty rozpoczęcia Kampanii Reklamowej i jej zakończenia.
 21. Docelowy ROAS – parametr pomocniczy wskazujący na średnią wartość konwersji przeznaczonych przez Sprzedającego środków na Budżet Kampanii na sprzedaż Towarów w ramach Ofert objętych Kampanią Reklamową.
 22. Skarbonka - indywidulane subkonto tworzone w ramach Usługi ERLI Campaigns dla danego Sprzedającego, służące do przechowywania środków na Kampanie Reklamowe.
Artykuł 2. Warunki uczestnictwa
 1. Z Usługi ERLI Campaigns mogą skorzystać Sprzedający posiadający Konto ERLI Shop.
 2. Korzystanie z Usługi ERLI Campaigns następuje poprzez Panel Klienta, do którego Sprzedający uzyskuje dostęp na warunkach określonych w Regulaminie dla Sprzedających.
 3. W ramach Panelu Klienta, Sprzedający otrzymuje dostęp do funkcjonalności umożliwiających zamówienie utworzenia Kampanii Reklamowej.
Artykuł 3. Zamawianie i wykonywanie Usługi ERLI Campaigns
 1. W celu wykonania Usługi ERLI Campaigns i wyemitowania Komunikatu Sprzedający powinien w Panelu Klienta:
  1. dodać nową Kampanię Reklamową,
  2. podać nazwę Kampanii Reklamowej,
  3. objąć Kampanią Reklamową wszystkie swoje Oferty, a w przypadku, gdy po zakończeniu pierwszej Kampanii Reklamowej dochodzi do zamawiania kolejnych Kampanii Reklamowych wskazać wszystkie lub tylko wybrane Oferty, które mają być promowane w ramach Komunikatu,
  4. objąć Kampanię Reklamową Optymalizacją ERLI, a w przypadku, gdy po zakończeniu pierwszej Kampanii Reklamowej dochodzi do zamawiania kolejnych Kampanii Reklamowych wskazać czy korzysta z Optymalizacji ERLI czy rezygnuje z jej wyboru,
  5. wskazać Czas trwania Kampanii,
  6. określić i opłacić Budżet Kampanii
  7. określić Docelowy ROAS oraz inne parametry, które określone zostaną jako obligatoryjne.
 2. Nazwa Kampanii Reklamowej i treść Komunikatów nie może zawierać słów wulgarnych, powszechnie uznanych za obelżywe, nacechowanych negatywnie, naruszających dobre imię lub prawa podmiotów trzecich.
 3. W ramach Usługi ERLI Campaigns nie mogą być wskazywane Oferty, zawierające Towary następujących kategorii:
  1. leki, w tym leki bez recepty;
  2. alkohole;
  3. preparaty początkowego żywienia niemowląt;
  4. suplementy (podkategoria: sprawność seksualna);
  5. systemy broni, broń, rycerstwo;
  6. materiały wybuchowe i pirotechniczne;
  7. produkty konopne oraz artykuły powiązane z używaniem produktów konopnych z wyłączeniem kosmetyków do stosowania zewnętrznego (ze stężeniem nie przekraczającym 0,2 % THC pochodzącego z konopi siewnych);
  8. erotyka,
  9. inne produkty zabronione przez zasady świadczenia Google Ads.
 4. W przypadku jeżeli Sprzedający wybierze do Kampanii Reklamowej wszystkie swoje Oferty, wówczas z chwilą zatwierdzenia parametrów Kampanii Reklamowej nie ma możliwości usunięcia pojedynczych Ofert z Kampanii Reklamowej.
 5. W przypadku jeżeli Sprzedający zgłosi do Kampanii Reklamowej (innej niż pierwsza Kampania Reklamowa) wyłącznie wybrane Oferty wówczas z chwilą zatwierdzenia Kampanii Reklamowej, istnieje możliwość usunięcia poszczególnych Ofert z Kampanii Reklamowej, a także dodawania nowych Ofert do trwającej Kampanii Reklamowej.
 6. Przy wyborze Ofert do Kampanii Reklamowej, Sprzedający może zostać poinformowany o minimalnej liczbie Ofert koniecznych do zgłoszenia w celu uruchomienia Kampanii Reklamowej.
 7. Budżet Kampanii, lub jego część, zostaje opłacony ze środków zgromadzonych w Skarbonce przypisanej do danego Sprzedającego. Budżet Kampanii nie może być określony przez Sprzedającego w wysokości niższej niż minimalna wysokość każdorazowo wskazana w Panelu Klienta.
 8. Decyzja o skorzystaniu przez Sprzedającego z Optymalizacji ERLI nie może zostać cofnięta po uruchomieniu i w trakcie trwania Kampanii Reklamowej. Pozostałe parametry mogą zostać zmienione w trakcie trwania Kampanii Reklamowej. Zmiana parametrów Kampanii Reklamowej wchodzi w życie w momencie jej akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem, iż zmiany te mogą zostać wprowadzone później w przypadku awarii lub przerwy technicznej ERLI.pl.
 9. Kampania Reklamowa rozpoczyna się z dniem wskazanym przez Sprzedającego jako dzień rozpoczęcia Kampanii Reklamowej, o ile spełnione zostały wszystkie warunki emisji Komunikatu.
 10. Sprzedający upoważnia Administratora do dokonania czynności zmierzających do rejestracji Sprzedającego przez Google w ramach Google Ads. Pierwsza Kampania Reklamowa zostanie uruchomiona po skutecznym zarejestrowaniu Sprzedającego przez Google w ramach Google Ads.
 11. Po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia Kampanii Reklamowej, Sprzedający ma możliwość wstrzymania Kampanii Reklamowej. W tym przypadku, od momentu potwierdzenia wstrzymania Kampanii Reklamowej przez Sprzedającego, środki z Budżetu Kampanii nie ulegają dalszemu wykorzystywaniu do czasu jej wznowienia.
 12. W przypadku wyprzedania wszystkich Towarów w ramach Ofert zgłoszonych przez Sprzedającego do Kampanii Reklamowej, wygaśnięciu, wstrzymaniu lub usunięciu Ofert, Kampania Reklamowa zostaje wstrzymana, a środki z Budżetu Kampanii nie zostają pobierane do czasu uzupełnienia przez Sprzedającego Towarów objętych Kampanią Reklamową. Wstrzymanie i wznowienie Kampanii Reklamowej nastąpi automatycznie.
 13. W przypadku wyprzedania Towarów, z niektórych Ofert spośród wszystkich Ofert zgłoszonych przez Sprzedającego do Kampanii Reklamowej, Kampania Reklamowa jest realizowana w dalszym ciągu na tych samych zasadach z pominięciem Ofert, w których Towary zostały wyprzedane.
Artykuł 4. Emisja Komunikatu
 1. Sprzedający zapewnia, że:
  1. treść zamawiana do opublikowania w ramach Kampanii Reklamowej, tj. Komunikat nie będzie naruszać praw podmiotów trzecich, w szczególności nie będzie naruszać praw własności intelektualnej, dóbr osobistych, wizerunku, nie będzie zawierać treści pornograficznych lub innych treści bezprawnych,
  2. treść Komunikatu nie będzie zawierać określeń wprowadzających w błąd,
  3. treść Komunikatu nie będzie zawierać stron internetowych innych niż strony internetowe ERLI.pl
  4. treści składające się na Komunikat nie będą naruszać przepisów obowiązującego prawa ani dobrych obyczajów,
  5. posiada prawa do korzystania z oznaczeń, w tym znaków towarowych w sposób wskazany w Komunikacie.
 2. Komunikat może być emitowany na Powierzchni reklamowej, gdy promowana w ramach Kampanii Reklamowej Oferta:
  1. jest aktywna,
  2. jest zgodna z przepisami prawa,
  3. jest zgodna z Regulaminem dla Sprzedających,
  4. jest zgodna z Zasadami Google Ads, dostępnymi pod linkiem: https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942?hl=pl
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi ERLI Campaigns lub jej przerwania poprzez zakończenie zleconej Kampanii Reklamowej, w sytuacji gdy dany Komunikat:
  1. jest niezgodny z Regulaminem dla Sprzedających,
  2. jest niezgodny z zasadami Google Ads,
  3. jest niezgodny z przepisami obowiązującego prawa,
  4. jest niezgodny z Regulaminem.
 4. Sprzedający zobowiązuje się, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, zwolnić Administratora z odpowiedzialności oraz pokryć szkody jakich Administrator może doznać na skutek posłużenia się treścią Komunikatu w ramach przekazywania go do Google w celu prowadzania Kampanii Reklamowej, a także w związku z rozpowszechnianiem całości lub dowolnego fragmentu publikacji, w tym Oferty, w celu jej wyświetlania w ramach Usługi ERLI Campaigns, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych.
Artykuł 5. Raporty
 1. Administrator udostępni Sprzedającemu w Panelu Klienta statystyki Kampanii Reklamowej.
 2. Sprzedający w ramach statystyk, o których stanowi ust. 1 powyżej, informowany będzie o:
  1. kosztach Kampanii Reklamowej, rozumianych jako wartość środków wskazanych w ramach Budżetu Kampanii wykorzystanych w Kampanii Reklamowej,
  2. środkach pozostałych do wykorzystania w ramach Budżetu Kampanii,
  3. przychodzie, rozumianym jako wartość sprzedaży Towarów powiązaną z Kliknięciami,
  4. czasie pozostałym do końca Kampanii Reklamowej.
Artykuł 6. Budżet Kampanii i wynagrodzenie za Usługę ERLI Campaigns
 1. Jednym z parametrów koniecznym do zamówienia Kampanii Reklamowej jest określenie i opłacenie Budżetu Kampanii. O wysokości Budżetu Kampanii do opłacenia przez Sprzedającego jest on informowany w trakcie zamawiania konkretnej Kampanii Reklamowej.
 2. Budżet Kampanii zasilany jest ze środków jakie trafiły na Skarbonkę Sprzedającego. W ramach jednej Skarbonki Sprzedający może tworzyć więcej niż jedną Kampanię Reklamową dla jednego lub kliku swoich Kont w ERLI.pl.
 3. Z tytułu każdorazowego przyjęcia środków wpłacanych na Skarbonkę tytułem świadczenia Usługi ERLI Campaigns, Administrator wystawi Sprzedającemu stosowną fakturę odpowiadającą równowartości kwoty wpłacanej na Skarbonkę. Faktura pokrywana jest w całości wpłatą dokonaną przez Sprzedającego najpóźniej w chwili rozpoczęcia Kampanii Reklamowej.
 4. Kampania Reklamowa nie rozpocznie się do momentu opłacenia Skarbonki w kwocie odpowiadającej co najmniej wysokości Budżetu Kampanii, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1 poniżej.
 5. Środki w Skarbonce będą na bieżąco umniejszane o równowartość środków wykorzystanych w ramach Kampanii Reklamowej. W celu uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że wpłacone środki na Skarbonkę nie podlegają zwrotowi Sprzedającemu.
Artykuł 7. Udział ERLI
 1. Przystępując do Usługi ERLI Campaigns, Sprzedający ma możliwość uzyskania od Administratora dofinansowania na prowadzenie Kampanii Reklamowej w postaci Udziału Erli w wysokości 50% Budżetu Kampanii. W przypadku przyznania Udziału Erli, ze Skarbonki przypisanej do danego Sprzedającego pokrywany jest Budżet Kampanii pomniejszy o wysokość Udziału Erli.
 2. W celu uzyskania Udziału Erli należy:
  1. skorzystać z Usługi ERLI Campaigns, w celu rozpoczęcia Kampanii Reklamowej,
  2. wybrać Optymalizację ERLI,
  3. ustawić parametry Kampanii Reklamowej w ramach narzędzi dostępnych w Panelu Klienta.
  4. zagwarantować, że wskazane w Kampanii Reklamowej Oferty, będą zawierały ceny Towarów na poziomie nie wyższym niż ceny publikowane przez Sprzedającego w innych kanałach sprzedaży, w tym w ramach platform internetowych oraz ceny rynkowe danego Towaru.
 3. Rozpoczęta Kampania Reklamowa z wyborem Optymalizacji ERLI może zostać zakończona przez Sprzedającego nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia. W takim przypadku niewykorzystany przez Google Budżet Kampanii zostanie pozostawiony w Skarbonce do wykorzystania na kolejne Kampanie Reklamowe zlecane przez Sprzedającego.
 4. Przez pierwsze 30 dni od dnia rozpoczęcia Kampanii Reklamowej, Sprzedający który uzyskał Udział Erli ma ograniczoną możliwość edycji parametrów Kampanii Reklamowej poprzez:
  1. zmniejszenie Docelowego ROASu,
  2. zwiększenie Budżetu Kampanii,
  3. wydłużenie czasu Kampanii Reklamowej przy jednoczesnym zwiększeniu Budżetu Kampanii, zgodnie z sugestią Administratora.
 5. Sprzedający traci Udział Erli w Budżecie Kampanii w przypadku: (a) rezygnacji z Konta ERLI Shop, (b) dokonania zmiany parametrów Kampanii Reklamowej sugerowanych przez Administratora, a także (c) gdy mimo zabiegów Administratora, Kampania Reklamowa nie spełnia celu w postaci zwiększenia sprzedaży (czynnik efektywnościowy).
 6. Utrata Udziału Erli oznacza zmniejszenie Budżetu Kampanii o kwotę niewykorzystanego Udziału Erli. W przypadku utraty Udziału Erli, Kampania Reklamowa trwa na ustalonych parametrach, z wyjątkiem wysokości Budżetu Kampanii, który ulega pomniejszeniu o wartość niewykorzystanego Udziału Erli.
 7. Kwota Udziału Erli widoczna jest w Panelu Klienta przy wyborze parametrów Kampanii Reklamowej.
Artykuł 8. Rola Administratora
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze świadczenia Usługi ERLI Campaigns, jeżeli jest ono następstwem zdarzeń o charakterze siły wyższej, w tym w szczególności: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub stanu grożącego wybuchem wojny, zmianą obowiązującego prawa, strajków, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub sieci energetycznej.
 2. Administrator odpowiada za prawidłowe przekazanie informacji o atrybutach danej Kampanii Reklamowej do Google. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wyniki Kampanii Reklamowej, w tym osiągnięcie określonych wskaźników efektywności, np. ROAS.
 3. Dane w ramach statystyk są udostępnione Sprzedającemu wyłącznie w celach informacyjnych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Sprzedającego danych ze statystyk, w tym podjętych przez Sprzedającego decyzji biznesowych.
 4. Administrator ponosi odpowiedzialność wyłącznie w granicach szkody rzeczywistej powstałej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora.
 5. W przypadku podnoszenia przeciwko Administratorowi przez podmioty roszczeń wynikających z emisji przez Administratora Komunikatu Reklamowego w ramach Usługi ERLI Campaigns, Sprzedający jest zobowiązany do zwolnienia Administratora, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, z odpowiedzialności z tego tytułu, udzielenia Administratorowi wszelkich niezbędnych informacji mogących mieć znaczenie przy obronie przed rzeczonymi roszczeniami oraz do przystąpienia przez Sprzedającego do wszelkich toczących się przeciwko Administratorowi postępowań lub rozmów negocjacyjnych, w tym mediacji. Sprzedający zobowiązuje się zrekompensować Administratorowi wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej, jakie Administrator poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić podmiotowi trzeciemu w zw. z ww. roszczeniami.
 6. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu dla Sprzedających, poprzez zamieszczenie Oferty Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia informacji i danych w treści tej Oferty, a wykorzystanie ich przez Administratora w ramach Usługi ERLI Campaigns nie narusza praw osób trzecich. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
Artykuł 9. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Udziału Erli należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: reklamacje@erli.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora podany w art.1 Regulaminu.
 2. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona określać: firmę, login oraz adres e-mail Użytkownika, a także szczegółowy opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego jej rozpatrzenia, przed jej rozpatrzeniem Organizator zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
Artykuł 10. Postanowienia końcowe
 1. Administrator może zmienić Regulamin w następujących przypadkach:
  1. zmiany przepisów prawa, decyzje lub wytyczne organów państwowych lub orzecznictwo sądów mające bezpośredni wpływ na kształtowanie praw i obowiązków Sprzedających, Kupujących lub Administratora;
  2. zmiany działania bądź architektury systemów teleinformatycznych ERLI.pl, w szczególności zmiana funkcjonalności bądź zakresu świadczenia usług;
  3. z uwagi na względy bezpieczeństwa danych oraz w celu zapobiegania nadużyciom lub naruszeniom prawa bądź uzasadnionego interesu Sprzedających, Kupujących lub Administratora;
  4. zmian redakcyjnych, mających na celu lepsze zrozumienie treści.
 2. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 15 dni od momentu udostępnienia w ERLI.pl zmienionej treści Regulaminu.
 3. W razie uznania niektórych postanowień Regulaminu za nieważne lub niewiążące w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu dla Sprzedających, które stosuje się odpowiednio.