Regulamin ERLI Campaigns

Regulamin Erli Campaigns

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ERLI Campaigns określa zasady Usługi ERLI Campaigns, świadczonej przez i z wykorzystaniem narzędzi Administratora na rzecz Sprzedających.

 2. Administrator zamierza zachęcać Sprzedających do korzystania z Usługi ERLI Campaigns, poprzez przekazanie im Kuponów uprawniających do uzyskania rabatu udzielonego przez Administratora w Budżecie Kampanii, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Artykuł 2. Definicje

 1. Administrator -- ERLI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu 61-119, ul. Św. Michała 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań -- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000939148, posiadająca NIP 7792533602 oraz, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł. w całości opłacony

 2. Budżet Erli - określona kwota pieniężna przeznaczona przez Administratora na Budżet Kampanii i finansowana ze środków własnych, odpowiadająca wysokości wartości udzielonego Sprzedającemu Rabatu ERLI.

 3. Budżet Kampanii - określona kwota pieniężna przeznaczona w danym Czasie trwania Kampanii Reklamowej na emisję Komunikatu na Powierzchni reklamowej, składająca się z Budżetu Sprzedającego i ewentualnego Budżetu Erli.

 4. Budżet Sprzedającego -- określona kwota pieniężna przeznaczona przez Sprzedającego na Budżet Kampanii, z uwzględnieniem ewentualnego Rabatu ERLI w formie Kuponu od Erli, stanowiącą wynagrodzenie za usługę ERLI Campaigns;

 5. Czas trwania Kampanii -- czas prowadzenia Kampanii Reklamowej.

 6. Docelowy ROAS -- parametr pomocniczy wskazujący na średnią wartość konwersji przeznaczonych przez Sprzedającego środków na Budżet Kampanii na sprzedaż w związku ze sprzedażą Towarów w ramach Ofert objętych Kampanią Reklamową.

 7. ERLI.pl - platforma transakcyjna prowadzona przez Administratora dostępna w domenie erli.pl oraz usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów.

 8. Google Ads -- usługi świadczone drogą elektroniczną przez Google w zakresie udostępniania Powierzchni reklamowej, w celu emisji Komunikatu.

 9. Google -- podmiot, należący do grupy Google LLC, świadczący drogą elektroniczną usługi Google Ads.

 10. Kampania Reklamowa -- usługa zamawiana przez Administratora, a wykonywana przez Google w ramach Google Ads, polegająca na publikowaniu Komunikatów w ramach Powierzchni reklamowej w ramach Budżetu Kampanii, która jest wykorzystywana do świadczenia Usług ERLI Campaigns przez Erli.

 11. Kliknięcie -- pojedyncza akcja, polegająca na wyrażeniu przez użytkownika Internetu woli otwarcia linku zawartego w Komunikacie umieszczonym na Powierzchni reklamowej.

 12. Komunikat -- zamawiany do opublikowania w ramach Kampanii Reklamowej przekaz reklamowy, graficzny lub tekstowo-graficzny, zawierający hipertekstowy odnośnik do danej Oferty danego Sprzedającego.

 13. Konto - indywidulane subkonto tworzone w ramach związku z Usługą ERLI Campaigns dla danego Sprzedającego, służące do przechowywania środków na Kampanie Reklamowe.

 14. Kupon -- dokument, mający postać elektroniczną, zapisywany w Panelu Klienta, uprawniający Sprzedającego do otrzymania Rabatu ERLI na Usługę ERLI Campaigns.

 15. Oferta -- propozycja zawarcia w ramach ERLI.pl umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych w Regulaminie dla Sprzedających.

 16. Optymalizacja ERLI -- działania podejmowane przez Administratora w ramach Usługi ERLI Campaigns, polegające na ustawieniu, w tym w sposób automatyczny, parametrów zarządzania Budżetem Kampanii, mających na celu użycie możliwie najbardziej optymalnej konfiguracji w oparciu o doświadczenia Administratora w zakresie budowania współczynników efektywności Kampanii Reklamowej, stanowiące element Usługi ERLI Campaigns.

 17. Panel Klienta -- wydzielona w ramach usługi ERLI.pl funkcjonalność zarządzania dostępem do usług, dedykowana Sprzedającym, umożliwiająca zamawianie usług Administratora, w tym Usługi ERLI Campaigns, m.in. w celu tworzenia Kampanii Reklamowej.

 18. Pierwsza Kampania Reklamowa -- pierwsza zlecona przez Sprzedającego Kampania Reklamowa, której Czas trwania Kampanii wynosi co najmniej 30 dni, przeprowadzona w całości z Udziałem ERLI, obejmująca wszystkie Oferty Sprzedającego.

 19. Planowana sprzedaż -- orientacyjna kwota, odpowiadająca wysokości zakładanej sumy sprzedaży Towarów zgłoszonych w ramach Ofert przez Sprzedającego do Kampanii Reklamowej, przy osiągnięciu ustalonego przy tworzeniu Kampanii Reklamowej poziomu ROAS i wykorzystaniu Planowanego budżetu miesięcznego.

 20. Planowany budżet dzienny -- orientacyjna kwota jaka dziennie będzie przekazywana na Kampanię Reklamową, będąca wynikiem dzielenia Planowanego budżetu miesięcznego/30.

 21. Planowany budżet miesięczny -- jeden z parametrów tworzenia Kampanii Reklamowej, określający planowany Budżet Kampanii w Czasie trwania Kampanii Reklamowej, wynoszącym 30 dni.

 22. Powierzchnia reklamowa -- fragment strony internetowej udostępniony przez Google obejmujący miejsce służące do wyświetlania pojedynczego Komunikatu.

 23. Rabat ERLI - rabat udzielony przez Administratora, przysługujący Sprzedającemu poprzez użycie Kuponu, uprawniający go do uzyskania zniżki na usługi ERLI Campaigns w Budżecie Kampanii, prowadzonej na rzecz tego Sprzedającego, po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie.

 24. Regulamin dla Sprzedających -- regulamin określający zasady i warunki korzystania przez Sprzedających z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach ERLI.pl, dostępny pod adresem: https://erli.pl/regulaminy/sprzedawcy

 25. Regulamin Konta ERLI Shop -- regulamin określający zasady i warunki korzystania z Konta ERLI Shop, dostępny pod adresem: https://erli.pl/regulaminy/erli-shop

 26. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin ERLI Campaigns, określający zasady świadczenia Usługi ERLI Campaigns przez Administratora.

 27. Sklep -- wyodrębniony fragment platformy transakcyjnej ERLI.pl, w ramach której Sprzedający ma możliwość publikowania informacji o Towarach.

 28. Sprzedający -- przedsiębiorca, który oferuje do sprzedaży Towar w ramach ERLI.pl, posiadający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej.

 29. Towar -- rzecz będąca przedmiotem Oferty, zgodnie z Regulaminem dla Sprzedających.

 30. Usługa ERLI Campaigns -- usługa świadczona przez Administratora na rzecz Sprzedającego, polegająca na udostępnieniu możliwości korzystania drogą elektroniczną z narzędzi służących zamawianiu zleceniu drogą elektroniczną Kampanii Reklamowych w ramach ERLI.pl.

Artykuł 3. Warunki uczestnictwa

 1. Z Usługi ERLI Campaigns mogą skorzystać Sprzedający posiadający Konto ERLI Shop.

 2. Korzystanie z Usługi ERLI Campaigns następuje poprzez Panel Klienta, do którego Sprzedający uzyskuje dostęp na warunkach określonych w Regulaminie dla Sprzedających.

 3. W ramach Panelu Klienta, Sprzedający otrzymuje dostęp do funkcjonalności umożliwiających zlecenie utworzenia Kampanii Reklamowej.

Artykuł 4. Zamawianie i wykonywanie Usługi ERLI Campaigns

 1. W celu wykonania Usługi ERLI Campaigns i wyemitowania Komunikatu Sprzedający powinien w Panelu Klienta:
  1. dodać nową Kampanię Reklamową,
  2. podać nazwę Kampanii Reklamowej,
  3. podać numer telefonu komórkowego do kontaktu w sprawach realizacji Usługi Erli Campaigns, opcjonalnie adres e-mail
  4. wskazać wszystkie swoje Oferty (konieczne dla Pierwszej Kampanii Reklamowej) albo wszystkie lub tylko wybrane Oferty (w przypadku kolejnych Kampanii Reklamowych),
  5. wskazać dzień rozpoczęcia Kampanii Reklamowej,
  6. określić Planowany budżet miesięczny i wybrać automatyczne opłacanie Kampanii Reklamowej lub opłacić Budżet Sprzedającego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 poniżej,
  7. określić Docelowy ROAS oraz inne wymagane parametry.
 2. Czas trwania Kampanii nie jest z góry określony. Sprzedający ma obowiązek wskazania daty rozpoczęcia Kampanii Reklamowej, która trwa na czas nieokreślony, tj. do zakończenia Kampanii Reklamowej po spełnieniu przesłanek określonych w Regulaminie.

 3. W ramach korzystania z Usługi ERLI Campaigns Sprzedający może być informowany telefonicznie, na numer wskazany w art. 4 ust. 1 lit. c, o możliwych do podjęcia działaniach w związku z realizowaną Kampanią Reklamową oraz proponowanych optymalizacjach jej efektów.

 4. Nazwa Kampanii Reklamowej i treść Komunikatów nie mogą zawierać słów wulgarnych, powszechnie uznanych za obelżywe, nacechowanych negatywnie, naruszających dobre imię lub prawa podmiotów trzecich.

 5. W ramach Usługi ERLI Campaigns nie mogą być wskazywane Oferty, zawierające Towary następujących kategorii:
  1. leki, w tym leki bez recepty;
  2. alkohole;
  3. preparaty początkowego żywienia niemowląt;
  4. suplementy (podkategoria: sprawność seksualna);
  5. systemy broni, broń, rycerstwo;
  6. materiały wybuchowe i pirotechniczne;
  7. produkty konopne oraz artykuły powiązane z używaniem produktów konopnych z wyłączeniem kosmetyków do stosowania zewnętrznego (ze stężeniem nie przekraczającym 0,2 % THC pochodzącego z konopi siewnych);
  8. erotyka,
  9. inne produkty zabronione przez zasady świadczenia Google Ads.
 6. W przypadku, jeżeli do Kampanii Reklamowej zostaną wskazane wszystkie Oferty danego Sprzedającego, wówczas Sprzedający, z chwilą zatwierdzenia parametrów Kampanii Reklamowej, nie ma możliwości usunięcia pojedynczych Ofert z Kampanii Reklamowej.

 7. W przypadku jeżeli Sprzedający zgłosi do Kampanii Reklamowej (innej niż Pierwsza Kampania Reklamowa) wyłącznie wybrane Oferty wówczas z chwilą zatwierdzenia Kampanii Reklamowej, istnieje możliwość usunięcia poszczególnych Ofert z Kampanii Reklamowej, a także dodawania nowych Ofert do trwającej Kampanii Reklamowej.

 8. Przy wyborze Ofert do Kampanii Reklamowej, Sprzedający może zostać poinformowany o minimalnej liczbie Ofert koniecznych do zgłoszenia w celu uruchomienia Kampanii Reklamowej.

 9. Część Budżetu Kampanii jest finansowana ze środków własnych Administratora w ramach Budżetu Erli, a część zostaje opłacona ze środków zgromadzonych na Koncie przypisanym do danego Sprzedającego, lub w przypadku automatycznego przedłużenia Kampanii Reklamowej, o którym stanowi art. 7 ust. 3 i 7 poniżej, może zostać pobrana automatycznie z Konta lub przekazana Administratorowi przez operatora płatności z opłat pochodzących od Kupujących.

 10. Budżet Sprzedającego nie może być określony przez Sprzedającego w wysokości niższej niż minimalna wysokość każdorazowo wskazana w Panelu Klienta.

 11. Optymalizacja ERLI pokrywana jest w ramach wynagrodzenia Administratora za Usługę ERLI Campaigns.

 12. Parametry Kampanii Reklamowej w postaci ROAS, Ofert zgłoszonych do Kampanii Reklamowej, a także Planowanego budżetu miesięcznego, mogą zostać zmienione w trakcie trwania Kampanii Reklamowej. Zmiana parametrów Kampanii Reklamowej wchodzi w życie w momencie jej akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem, iż zmiany te mogą zostać wprowadzone później w przypadku awarii lub przerwy technicznej ERLI.pl.

 13. Kampania Reklamowa rozpoczyna się z dniem wskazanym przez Sprzedającego jako dzień rozpoczęcia Kampanii Reklamowej, o ile spełnione zostały wszystkie warunki emisji Komunikatu.

 14. Sprzedający upoważnia Administratora do dokonania czynności zmierzających do rejestracji Sprzedającego przez Google w ramach Google Ads. Pierwsza Kampania Reklamowa zostanie uruchomiona po skutecznym zarejestrowaniu Sprzedającego przez Google w ramach Google Ads.

 15. Po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia Kampanii Reklamowej z Budżetem Erli, Sprzedający ma możliwość wstrzymania Kampanii Reklamowej. W tym przypadku, od momentu potwierdzenia wstrzymania Kampanii Reklamowej przez Sprzedającego, środki Sprzedającego z Budżetu Kampanii, lub - w przypadku automatycznego przedłużenia Kampanii Reklamowej, zgodnie z art. 7 ust. 3 i 7 poniżej - z Konta, albo środków pochodzących od Kupujących, nie ulegają dalszemu wykorzystywaniu do czasu jej wznowienia.

 16. W przypadku wyprzedania wszystkich Towarów w ramach Ofert zgłoszonych przez Sprzedającego do Kampanii Reklamowej, wygaśnięciu, wstrzymaniu lub usunięciu tych Ofert, Kampania Reklamowa zostaje automatycznie wstrzymana, a środki z Budżetu Kampanii, lub - w przypadku automatycznego przedłużenia Kampanii Reklamowej, zgodnie z art. 7 ust.3 i 7 poniżej - z Konta, albo środków pochodzących od Kupujących, nie zostają pobierane do czasu uzupełnienia przez Sprzedającego Towarów objętych Kampanią Reklamową.

 17. Administrator ma prawo do wstrzymania Kampanii Reklamowej gdy, Kampania Reklamowa nie spełnia celu w postaci zwiększenia sprzedaży (czynnik efektywnościowy), o czym Sprzedający uzyska informację poprzez Panel Klienta. W takim przypadku Sprzedający w wyznaczonym mu przez Administratora terminie może:
  1. zakończyć Kampanię Reklamową.
  2. kontynuować Kampanię Reklamową bez Budżetu Erli.
  3. zgłosić wniosek do Administratora z prośbą o weryfikację Kampanii Reklamowej.

W powyższym przypadku, środki z Budżetu Kampanii, lub środki z Konta, albo środków pochodzących od Kupujących, nie zostają pobierane, do czasu podjęcia przez Sprzedającego decyzji.

 1. W przypadku, o którym stanowi ust. 17 lit. a powyżej, niewykorzystany przez Google Budżet Sprzedającego zostanie pozostawiony na Koncie do wykorzystania na kolejne Kampanie Reklamowe zlecane przez Sprzedającego, a w sytuacji użycia Kuponu również niewykorzystana przez Google wartość Budżetu ERLI, każdorazowo zaokrąglona w dół do wielokrotności wartości jednego Kuponu, zostanie pozostawiona w Panelu Klienta w formie Kuponu, tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy użyty w danej Kampanii Reklamowej Kupon nie stracił ważności w trakcie jej trwania.

 2. Sytuacja, o której stanowi ust. 17 lit. b powyżej, oznacza utratę niewykorzystanego Budżetu ERLI w Budżecie Kampanii. W przypadku utraty Budżetu ERLI, Sprzedający zobowiązany jest do pokrycia różnicy w Budżecie Kampanii o kwotę niewykorzystanego Budżetu ERLI. W takim przypadku ROAS ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do zwiększenia Budżetu Sprzedającego. W przypadku utraty Budżetu ERLI, niewykorzystana przez Google wartość Budżetu ERLI, każdorazowo zaokrąglona w dół do wielokrotności wartości jednego Kuponu, zostanie pozostawiona w Panelu Klienta w formie Kuponu, tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy użyty w danej Kampanii Reklamowej Kupon nie stracił ważności w trakcie jej trwania.

 3. W przypadku, o którym stanowi ust. 17 c powyżej, Administrator w wyznaczonym terminie dokonuje ponownej weryfikacji czynnika efektywnościowego Kampanii Reklamowej. Jeżeli ponowna weryfikacja wykaże, iż Kampania Reklamowa w dalszym ciągu nie spełnia celu w postaci zwiększenia sprzedaży (czynnik efektywnościowy) to Administrator powiadomi o tym Sprzedającego, który w wyznaczonym terminie będzie mógł:
  1. zakończyć Kampanię, ust. 18 powyżej stosuje się odpowiednio.
  2. kontynuować Kampanię Reklamową bez Udziału Erli, ust. 19 powyżej stosuje się odpowiednio.
 4. W sytuacji niedokonania przez Sprzedającego decyzji w terminie wyznaczonym mu przez Administratora, Administrator uprawniony jest do zakończenia Kampanii Reklamowej. Ust. 18 powyżej stosuje się odpowiednio.

 5. W przypadku wyprzedania Towarów, z niektórych Ofert spośród wszystkich Ofert zgłoszonych przez Sprzedającego do Kampanii Reklamowej, Kampania Reklamowa jest realizowana w dalszym ciągu na tych samych zasadach z pominięciem Ofert, w których Towary zostały wyprzedane.

 6. Jeżeli podczas weryfikacji czynnika efektywnościowego, Oferta Sprzedającego w jakimkolwiek momencie Czasu trwania Kampanii Reklamowej, prowadzonej przy użyciu Kuponów, nie zawiera ceny atrakcyjnej na tle cen Towaru oferowanego przez tego Sprzedającego w ramach innych kanałów sprzedaży, Administrator uprawniony jest do poinformowania o tym Sprzedającego i wstrzymania Kampanii Reklamowej. Ust. 17-22 powyżej stosuje się odpowiednio.

 7. Sprzedający, przed rozpoczęciem Kampanii Reklamowej, ma możliwość wprowadzenia wymaganych parametrów Kampanii Reklamowej, w tym użycia Kuponów, oraz jej zapisania w Panelu Klienta. W takim przypadku wykorzystane Kupony ulegają rezerwacji. Jeżeli Sprzedający usunie zapisaną Kampanię Reklamową i nie dojdzie do jej rozpoczęcia, Kupony, w liczbie odpowiadającej użytym Kuponom do tej Kampanii Reklamowej, zostają zwrócone Sprzedającemu w Panelu Klienta.

Artykuł 5. Emisja Komunikatu

 1. Sprzedający zapewnia, że:
  1. treść zamawiana do opublikowania w ramach Kampanii Reklamowej, tj. Komunikat nie będzie naruszać praw podmiotów trzecich, w szczególności nie będzie naruszać praw własności intelektualnej, dóbr osobistych, wizerunku, nie będzie zawierać treści pornograficznych lub innych treści bezprawnych,
  2. treść Komunikatu nie będzie zawierać określeń wprowadzających w błąd,
  3. treść Komunikatu nie będzie zawierać stron internetowych innych niż strony internetowe ERLI.pl
  4. treści składające się na Komunikat nie będą naruszać przepisów obowiązującego prawa ani dobrych obyczajów,
  5. posiada prawa do korzystania z oznaczeń, w tym znaków towarowych w sposób wskazany w Komunikacie.
 2. Komunikat może być emitowany na Powierzchni reklamowej, gdy promowana w ramach Kampanii Reklamowej Oferta:
  1. jest aktywna,
  2. jest zgodna z przepisami prawa,
  3. jest zgodna z Regulaminem dla Sprzedających,
  4. jest zgodna z Zasadami Google Ads, dostępnymi pod linkiem: https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942?hl=pl
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi ERLI Campaigns lub jej przerwania poprzez zakończenie zleconej Kampanii Reklamowej, w sytuacji gdy dany Komunikat:
  1. jest niezgodny z Regulaminem dla Sprzedających,
  2. jest niezgodny z zasadami Google Ads,
  3. jest niezgodny z przepisami obowiązującego prawa,
  4. jest niezgodny z Regulaminem.
 4. Sprzedający zobowiązuje się, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, zwolnić Administratora z odpowiedzialności oraz pokryć szkody jakich Administrator może doznać na skutek posłużenia się treścią Komunikatu w ramach przekazywania go do Google w celu prowadzania Kampanii Reklamowej, a także w związku z rozpowszechnianiem całości lub dowolnego fragmentu publikacji, w tym Oferty, w celu jej wyświetlania w ramach Usługi ERLI Campaigns, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych.

Artykuł 6. Raporty

 1. Administrator udostępni Sprzedającemu w Panelu Klienta statystyki Kampanii Reklamowej.

 2. Sprzedający w ramach statystyk, o których stanowi ust. 1 powyżej, informowany będzie o:
  1. kosztach Kampanii Reklamowej, rozumianych jako wartość środków wskazanych w ramach Budżetu Kampanii wykorzystanych w Kampanii Reklamowej,
  2. środkach pozostałych do wykorzystania w ramach Budżetu Kampanii,
  3. przychodzie, rozumianym jako wartość sprzedaży Towarów powiązaną z Kliknięciami

Artykuł 7. Budżet Kampanii

 1. Jednym z parametrów koniecznym do zamówienia Kampanii Reklamowej jest określenie Planowanego budżetu miesięcznego, który stanowi Budżet Kampanii.

 2. O wysokości Planowanego budżetu miesięcznego do opłacenia Sprzedający jest informowany w trakcie zlecania Kampanii Reklamowej.

 3. Sprzedający ma możliwość opłacenia z góry, tj. przed rozpoczęciem Kampanii Reklamowej, Planowanego budżetu miesięcznego lub wyboru automatycznego opłacania Planowanego budżetu miesięcznego. Automatyczne opłacanie polega na tym, że środki Sprzedającego znajdujące się na Koncie będą każdego dnia trwania Kampanii Reklamowej umniejszane o równowartość środków wykorzystanych w poprzednim dniu trwania Kampanii Reklamowej na rzecz Kampanii Reklamowej, a wskazanych w Panelu Klienta. W przypadku braku środków na Koncie, środki na prowadzenie Kampanii Reklamowej mogą zostać pobrane automatycznie i przekazane Administratorowi przez operatora płatności z opłat pochodzących od Kupujących.

 4. W przypadku Pierwszej Kampanii Reklamowej, Sprzedający aby skorzystać z możliwości automatycznego opłacania Planowanego budżetu miesięcznego, o którym stanowi ust. 3 powyżej, musi osiągnąć przynajmniej 250 zł naliczonej prowizji netto z 30 dni poprzedzających dzień tworzenia Kampanii Reklamowej. W przypadku skorzystania z automatycznego opłacania Kampanii Reklamowej w przypadku Pierwszej Kampanii Reklamowej maksymalny Budżet Sprzedającego wynosi równowartość naliczonej prowizji netto z 30 dni poprzedzających dzień tworzenia Kampanii Reklamowej.

 5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że wpłacone środki na Konto nie podlegają zwrotowi Sprzedającemu.

 6. W ramach jednego Konta Sprzedający może tworzyć więcej niż jedną Kampanię Reklamową dla jednego lub kliku swoich Sklepów.

 7. W przypadku osiągnięcia przez Kampanię Reklamową zamierzonego poziomu ROAS ustalonego przy tworzeniu Kampanii Reklamowej i Planowanej sprzedaży przy wykorzystaniu Planowanego budżetu miesięcznego, celem kontynuacji Kampanii Reklamowej i utrzymania czynnika efektywnościowego, Sprzedający upoważnia Administratora do pobierania środków Sprzedającego znajdujących się na Koncie, a w przypadku ich braku do automatycznego pobierania środków i ich przekazywania Administratorowi przez operatora płatności z opłat pochodzących od Kupujących. W przypadku obniżenia poziomu ROAS poniżej poziomu ustalonego przy tworzeniu Kampanii Reklamowej, automatyczne pobieranie środków, o którym mowa w zdaniu poprzednim ulega wstrzymaniu. W tej sytuacji Budżet Kampanii wynosi Planowany budżet miesięczny powiększony o kwoty pobrane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ustępie.

 8. Kampania Reklamowa zostaje wstrzymana w przypadku braku środków na Koncie i braku opłat pochodzących od Kupujących wystarczających na pokrycie dwukrotności Planowanego budżetu dziennego.

 9. Administrator każdego miesiąca kalendarzowego trwania Kampanii Reklamowej wystawi Sprzedającemu stosowną fakturę odpowiadającą równowartości w kwocie brutto środków automatycznie pobranych od Sprzedającego ze środków pochodzących od Kupujących i wykorzystanych w ramach Budżetu Kampanii, które stanowią wynagrodzenie Administratora. Faktura pokrywana jest w całości środkami Sprzedającego.

 10. Z tytułu każdorazowego przyjęcia środków wpłacanych na Konto tytułem świadczenia Usługi ERLI Campaigns, Administrator wystawi Sprzedającemu stosowną fakturę odpowiadającą równowartości kwoty brutto wpłacanej na Konto. Faktura pokrywana jest w całości wpłatą dokonywaną przez Sprzedającego najpóźniej w chwili rozpoczęcia Kampanii Reklamowej.

Artykuł 8. Kupony

 1. Kupony zapisują się automatycznie w Panelu Klienta, każdorazowo gdy wartość naliczonej prowizji w danym Sklepie Sprzedającego osiągnie 500 zł netto, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

 2. Kupony uprawniają do uzyskania rabatu na usługę Erli Campaigns do wysokości 500 zł netto każdy.

 3. Sprzedający, otrzymuje jednorazowo od Administratora:
  1. 6 Kuponów o wartości 500 zł netto na każdy swój Sklep, jeżeli przy rejestracji nowego Konta utworzy Konto ERLI Shop, lub jeżeli pierwszy raz zmieni Konto Basic na Konto ERLI Shop.
  2. 6 Kuponów o wartości 500 zł netto na każdy swój Sklep, jeżeli Sprzedający posiada już Konto ERLI Shop, a naliczona kwota prowizji z ostatnich 30 dni nie przekracza lub jest równa 3 000 zł.
  3. Liczbę Kuponów odpowiadającą wynikowi dzielenia kwoty naliczonej prowizji z ostatnich 30 dni przez 500 i zaokrągloną w dół, jeżeli Sprzedający posiada już Konto ERLI Shop, a naliczona kwota prowizji z ostatnich 30 dni przekracza 3 000 zł.
 4. Termin ważności Kuponu wynosi 3 miesiące, liczone od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Sprzedający otrzymał Kupon. Kupony muszą zachować ważność w momencie rozpoczęcia Kampanii Reklamowej.

 5. Aby wykorzystać Kupon należy:
  1. skorzystać z Usługi ERLI Campaigns, w celu rozpoczęcia Kampanii Reklamowej,
  2. ustawić parametry Kampanii Reklamowej w ramach narzędzi dostępnych w Panelu Klienta.
  3. zagwarantować, że wskazane w Kampanii Reklamowej Oferty, będą zawierały ceny atrakcyjne na tle cen Towarów publikowanych w innych kanałach sprzedaży.
 6. Kupony są wykorzystywane do udzielania Sprzedającemu Rabatu Erli w ramach Budżetu Sprzedającego w Budżecie Kampanii finansowanej przez Sprzedającego i Erli ze środków własnych, będącym jednym z parametrów Kampanii Reklamowej, o Budżet ERLI.

 7. Budżet ERLI może stanowić maksymalnie 50% Budżetu Kampanii. W przypadku wykorzystania Kuponu i uzyskania Rabatu Erli o wartości Budżetu Erli, z Konta przypisanego do danego Sprzedającego lub środków Sprzedającego pochodzących od Kupujących, pokrywany jest Budżet Kampanii w odpowiedniej części, a reszta Budżetu Kampanii finansowana jest z Budżetu Erli.

 8. Kupon może zostać wykorzystany jedynie w całości, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. Niewykorzystana kwota z Kuponu w terminie jego ważności lub z innych przyczyn wskazanych w Regulaminie przepada.

 9. W przypadku automatycznego opłacania Kampanii Reklamowej, o którym stanowi art. 7 ust. 3 i 7 powyżej, jeden Kupon będzie obniżał kwotę przekazywaną każdego dnia na rzecz Kampanii Reklamowej o maksymalnie 50%, do sumy obniżek równej kwocie 500 zł netto.

 10. Kupon nie ma funkcji płatniczej tj. nie podlega wymianie na gotówkę, ani na towary i usługi. Kupon umożliwia jedynie otrzymanie Rabatu Erli. W szczególności Kupon nie uprawnia do nabycia żadnych usług świadczonych przez Erli oraz świadczonych przez Google.

 11. Kupon przypisany jest do danego Sklepu Sprzedającego i nie może być w żaden sposób transferowany do innego Sklepu Sprzedającego, lub na rzecz podmiotu trzeciego, w tym za wynagrodzeniem.

 12. Ważność Kuponu obejmuje okres od x do y i oznacza, że wyłącznie w tym okresie za dany Kupon Sprzedawca może uzyskać Rabat Erli.

 13. Rozpoczęta Kampania Reklamowa z Budżetem Erli może zostać zakończona przez Sprzedającego nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia. W takim przypadku niewykorzystany Budżet Sprzedającego zostanie pozostawiony na Koncie do wykorzystania na kolejne Kampanie Reklamowe zlecane przez Sprzedającego lub - w przypadku automatycznego opłacenia Kampanii Reklamowej - wstrzymaniu ulega pobieranie środków Sprzedającego z Konta lub pochodzących od Kupujących, a w sytuacji użycia Kuponu również niewykorzystana wartość Budżetu ERLI. Niewykorzystana wartość Budżetu ERLI jest każdorazowo zaokrąglona w dół do wielokrotności wartości jednego Kuponu, zostanie pozostawiona w Panelu Klienta w formie Kuponu, tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy użyty w danej Kampanii Reklamowej Kupon nie stracił ważności w trakcie jej trwania.

 14. Sprzedający traci Budżet ERLI w Budżecie Kampanii w wysokości kwoty wynikającej z wykorzystanego Kuponu uprawniającego do Rabatu Erli w przypadku, gdy mimo zabiegów Administratora, Kampania Reklamowa nie spełnia celu w postaci zwiększenia sprzedaży (czynnik efektywnościowy).

 15. W przypadku utraty Budżetu ERLI, o którym stanowi ust. 14 powyżej, Sprzedający zobowiązany jest do pokrycia różnicy w Budżecie Kampanii o kwotę niewykorzystanego Budżetu ERLI. W takim przypadku ROAS ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do zwiększenia Budżetu Sprzedającego.

 16. W przypadku utraty Budżetu ERLI, niewykorzystana przez Google wartość Budżetu ERLI, każdorazowo zaokrąglona w dół do wielokrotności wartości jednego Kuponu, zostanie pozostawiona w Panelu Klienta w formie Kuponu, tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy użyty w danej Kampanii Reklamowej Kupon nie stracił ważności w trakcie jej trwania.

 17. Wykorzystane Kupony widoczne są w Panelu Klienta.

 18. Sprzedający ma możliwość wystąpienia do Administratora z wnioskiem o przyznanie dodatkowych Kuponów za pośrednictwem opiekuna Sklepu. Decyzja o przyznaniu Kuponów i ich liczbie należy do Administratora. Jest ona oparta w szczególności na weryfikacji atrakcyjności ceny Towaru w Ofercie względem cen w innych kanałach sprzedaży, panujących trendów sprzedażowych występujących w kategoriach, w tym sezonowości, rozpoznawalności i częstotliwości wyszukiwania Towaru przez Kupujących, powodzeniu poprzednich Kampanii Reklamowych przeprowadzonych w ramach Usługi ERLI Campaigns.

Artykuł 9. Rola Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze świadczenia Usługi ERLI Campaigns, jeżeli jest ono następstwem zdarzeń o charakterze siły wyższej, w tym w szczególności: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub stanu grożącego wybuchem wojny, zmianą obowiązującego prawa, strajków, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub sieci energetycznej.

 2. Administrator odpowiada za prawidłowe przekazanie informacji o atrybutach danej Kampanii Reklamowej do Google. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wyniki Kampanii Reklamowej, w tym osiągnięcie określonych wskaźników efektywności, np. ROAS.

 3. Dane w ramach statystyk są udostępnione Sprzedającemu wyłącznie w celach informacyjnych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Sprzedającego danych ze statystyk, w tym podjętych przez Sprzedającego decyzji biznesowych.

 4. Administrator ponosi odpowiedzialność wyłącznie w granicach szkody rzeczywistej powstałej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora.

 5. W przypadku podnoszenia przeciwko Administratorowi przez podmioty roszczeń wynikających z emisji przez Administratora Komunikatu Reklamowego w ramach Usługi ERLI Campaigns, Sprzedający jest zobowiązany do zwolnienia Administratora, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, z odpowiedzialności z tego tytułu, udzielenia Administratorowi wszelkich niezbędnych informacji mogących mieć znaczenie przy obronie przed rzeczonymi roszczeniami oraz do przystąpienia przez Sprzedającego do wszelkich toczących się przeciwko Administratorowi postępowań lub rozmów negocjacyjnych, w tym mediacji. Sprzedający zobowiązuje się zrekompensować Administratorowi wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej, jakie Administrator poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić podmiotowi trzeciemu w zw. z ww. roszczeniami.

 6. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu dla Sprzedających, poprzez zamieszczenie Oferty Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia informacji i danych w treści tej Oferty, a wykorzystanie ich przez Administratora w ramach Usługi ERLI Campaigns nie narusza praw osób trzecich. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek należności publicznoprawne, w tym podatki nieuregulowane przez Sprzedającego w związku z uczestnictwem w Kampanii Reklamowej w całości albo w części, w szczególności podatek u źródła (WHT), podatki dochodowe, podatki od wartości dodanej, VAT.

 8. Wszelkie kwoty, o których mowa w Regulaminie są kwotami netto i nie podlegają obniżeniu na zasadach innych niż w drodze porozumienia stron.

Artykuł 10. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Kuponów należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: reklamacje@erli.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora podany w art.1 Regulaminu.

 2. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona określać: firmę, login oraz adres e-mail Użytkownika, a także szczegółowy opis i powód reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego jej rozpatrzenia, przed jej rozpatrzeniem Administrator zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.

Artykuł 11. Postanowienia końcowe

 1. Administrator może zmienić Regulamin w następujących przypadkach:
  1. zmiany przepisów prawa, decyzje lub wytyczne organów państwowych lub orzecznictwo sądów mające bezpośredni wpływ na kształtowanie praw i obowiązków Sprzedających, Kupujących lub Administratora;
  2. zmiany działania bądź architektury systemów teleinformatycznych ERLI.pl, w szczególności zmiana funkcjonalności bądź zakresu świadczenia usług;
  3. z uwagi na względy bezpieczeństwa danych oraz w celu zapobiegania nadużyciom lub naruszeniom prawa bądź uzasadnionego interesu Sprzedających, Kupujących lub Administratora;
  4. zmian redakcyjnych, mających na celu lepsze zrozumienie treści.
 2. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 15 dni od momentu udostępnienia w ERLI.pl zmienionej treści Regulaminu.

 3. W razie uznania niektórych postanowień Regulaminu za nieważne lub niewiążące w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu dla Sprzedających, które stosuje się odpowiednio.

Zasady ogólne
Zasady dla sprzedających

Archiwalne