Dołącz do Klubu Erli i odbierz voucher na DARMOWE WAKACJE!

Regulamin dla sprzedających

Artykuł 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
 1. Administrator – Erli.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-105) przy ul. Kopanina 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768895, posiadająca NIP 7851806847 oraz kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł;
 2. Erli.pl – serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny w domenie erli.pl;
 3. Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych w ramach erli.pl, na zasadach określonych w Regulaminie;
 4. Towar – rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem umów zawieranych przy użyciu erli.pl;
 5. Sprzedający – przedsiębiorca zarejestrowany w ramach erli.pl, który oferuje do sprzedaży Towar w ramach erli.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 6. Kupujący - konsument, osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która przyjęła ofertę sprzedaży Towaru lub podjęła inne czynności zmierzające do nabycia Towaru przy użyciu erli.pl;
 7. Konto - prowadzony dla Użytkownika przez Administratora zbiór zasobów, w którym są gromadzone dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach erli.pl;
Artykuł 2. Postanowienia wstępne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Sprzedających z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach erli.pl.
 2. Korzystanie z erli.pl wymaga dysponowania przez Sprzedającego urządzeniem z dostępem do internetu, wyposażonym w oprogramowanie służące do przeglądania i korzystania ze stron www, a także z dostępem do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas rejestracji.
Artykuł 3. Sprzedający i rejestracja
 1. Sprzedających mogą korzystać z erli.pl jedynie w celach związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą i o charakterze zawodowym.
 2. Sprzedający w celu korzystania z erli.pl dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w erli.pl, poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz hasła. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierającą informacje o sposobie ukończenia rejestracji. Sprzedający może dokonać rejestracji oraz dalszych czynności w ramach erli.pl poprzez osobę upoważnioną do realizowania w jego imieniu wskazanych czynności. Z chwilą ukończenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a erli.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach erli.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Sprzedający może dokonać rejestracji i logować się do erli.pl korzystając z nazwy (loginu) i hasła dostępu w innych serwisach internetowych, które udostępniają taką możliwość i zostały funkcjonalnie powiązane z erli.pl. Przekazane i gromadzone w taki sposób dane w erli.pl są traktowane jak dane zgłoszone przez Sprzedającego do rejestracji w erli.pl.
 4. Sprzedający, w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych w ramach erli.pl, w tym do możliwości oferowania Towarów, jest zobowiązany aktywować Konto poprzez podanie danych: nazwy, pod którą Sprzedający będzie widoczny w erli.pl, nazwy podmiotu rejestrowanego (firmy), NIP-u, numeru REGON, numeru rachunku bankowego, adresu, miasta, kodu pocztowego, imienia i nazwiska, numeru telefonu swojego lub innej osoby upoważnionej przez Sprzedającego do kontaktu oraz adresu e-mail. Następnie Sprzedający jest zobowiązany przejść procedurę weryfikacyjną u zewnętrznego operatora płatności obejmującą między innymi dokonanie określonej wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez operatora płatności z rachunku bankowego Sprzedającego.
 5. Administrator dokonuje weryfikacji Sprzedających poprzez sprawdzenie podanych danych z danymi zawartymi w ewidencjach oraz rejestrach. Administrator może skontaktować się ze Sprzedającym i zażądać od Sprzedającego przesłania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających podane przez niego dane.
 6. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Sprzedający otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach erli.pl po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła bądź danych do logowania w serwisach wskazanych w ust. 2 powyżej (logowanie).
 7. Konto zawiera podane przez Sprzedającego dane oraz historię jego działalności w ramach erli.pl. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych erli.pl. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za skutki podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 8. Sprzedający jako menadżer Konta może wyznaczyć role pracowników, to jest: menadżer sklepu, obsługa sklepu, menadżer finansowy, którzy będą posiadać odpowiednie uprawnienia w ramach przypisanej roli.
 9. Negatywna weryfikacja w zakresie wskazanym w ust. 3 lub 4 powyżej na etapie rejestracji powoduje brak możliwości aktywowania Konta Sprzedającego. Administrator skontaktuje się w takim przypadku ze Sprzedającym. W przypadku negatywnej weryfikacji po aktywacji Konta Administrator może zawiesić świadczenie usług, jednocześnie kontaktując się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia wątpliwości.
 10. Sprzedającemu nie wolno udostępniać nieupoważnionym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Sprzedający zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem.
 11. Sprzedający może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, między innymi zmierzających do unikania zapłaty opłat lub prowizji za usługi w ramach erli.pl.
 12. Sprzedający nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usług świadczonych przez Administratora w ramach erli.pl oraz w sposób zakłócający korzystanie z tych usług.
Artykuł 4. Erli.pl
 1. Erli.pl umożliwia Sprzedającemu zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach opisanych niniejszym Regulaminem. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za treść i wykonanie umowy sprzedaży danego Towaru przez Sprzedającego lub Kupującego.
 2. W ramach erli.pl Sprzedający ma możliwość publikowania informacji o Towarach. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te stanowią oferty. Dokonanie przez innego Użytkownika wyboru Towarów i zaakceptowanie ich nabycia stanowi przyjęcie oferty i zawarcie umowy sprzedaży Towaru między Sprzedający a innym Użytkownikiem przy użyciu erli.pl.
 3. Sprzedający poprzez posiadane Konto ma możliwość nabywania Towarów od innego Sprzedającego.
 4. Sprzedający korzystając z erli.pl zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od korzystania z erli.pl bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, w celu naruszenia przepisów prawa, od korzystania z erli.pl w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci internet, w sposób naruszający prawa Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień, a także w szczególności od oferowania do sprzedaży Towarów, których sprzedaż jest niedozwolona, niewywiązywania się z umów zawartych przy użyciu erli.pl, dostarczania danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w erli.pl.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych (w tym logo "erli.pl"), układu i kompozycji stron internetowych erli.pl (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w erli.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza internetem.
Artykuł 5. Oferta
 1. Sprzedający wystawia Towar poprzez:
  1. publikację informacji o Towarze, w tym wskazanie pełnej nazwy Towaru oraz jego opisu;
  2. wskazanie stałej ceny, określonej z góry, przy czym ceny Towarów muszą być cenami podawanymi w polskiej walucie w wysokości brutto;
  3. dodanie zdjęcia Towaru;
  4. wskazanie kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Towaru;
  5. określenie dostępnej ilość Towaru
  6. określenie terminu dostępności Towaru;
  7. określenie warunków umowy sprzedaży Towaru, w tym w szczególności warunków płatności, warunków i form dostawy wraz z kosztami i przewidywanym terminem dostawy, informacji o sposobie reklamacji, gwarancji, informacji o prawie i sposobie odstąpienia od umowy.
 2. Sprzedający wystawia Towar w ramach panelu administracyjnego poprzez jego manualne uzupełnienie.
 3. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treść umieszczanych przez siebie informacji w związku z wystawieniem Towaru. Sprzedający zobowiązuje się do wystawienia Towaru przy uwzględnieniu, że wszelkie informacje związane z wystawieniem Towaru:
  1. są w pełni rzetelne i zgodne z wymogami prawa, w tym uwzględniają informacje wymagane przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów;
  2. dotyczą wyłącznie wystawianego Towaru,
  3. nie naruszają praw osób trzecich;
  4. nie wprowadzają w błąd innych Użytkowników przede wszystkim co do właściwości Towaru;
  5. nie zachęcają do zakupu Towaru poza erli.pl, w tym nie zawierają reklam, treści ogłoszeniowych oraz innej możliwej formy promocji towarów i usług nieoferowanych w erli.pl;
  6. nie wpływają negatywnie na dobre imię i wizerunek Administratora,
  7. nie ulegną zmianie w stosunku do Użytkowników, którzy złożyli ofertę zakupu Towaru przed dokonaniem danej zmiany.
 4. Sprzedający poprzez akceptację Regulaminu i wystawienie Towaru wyraża zgodę na publikację przez Administratora informacji związanych z wystawieniem Towaru w celach promocyjnych, marketingowych w ramach erli.pl oraz mediów, w tym przede wszystkim w ramach serwisów społecznościowych, radia, telewizji.
 5. W przypadkach związanych z naruszeniem niniejszego Regulaminu lub problemami technicznymi, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa erli.pl lub działań na szkodę erli.pl, Administrator może zablokować wszelkie świadczone usługi na rzecz Sprzedającego.
Artykuł 6. Przyjęcie oferty
 1. Użytkownik celem zakupu Towaru dokonuje jego wyboru poprzez dodanie Towaru do wirtualnego koszyka.
 2. Po dokonaniu wyboru Towarów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Użytkownik zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki, adresu e-mail oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie może ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach, po uzgodnieniu ze Sprzedającym Towar.
 3. Z chwilą przyjęcia oferty, tj. zatwierdzenia nabycia Towarów, Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane zawarte w jego Koncie tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu dostawy i numeru telefonu. W przypadku, gdy przyjmującym ofertę jest inny Sprzedający, wyraża on zgodę na przekazanie Sprzedającemu Towar także danych potrzebnych do wystawienia faktury.
Artykuł 7. Umowa sprzedaży Towaru
 1. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem, który nabywa Towar, następuje z chwilą przyjęcia oferty przez Użytkownika.
 2. Dalsze czynności po zawarciu umowy przez Sprzedającego i Użytkownika, który przyjął ofertę, regulowane są przepisami prawa, przy czym Sprzedający i Użytkownik winni nawiązać kontakt nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Sprzedający zobowiązują się uwzględniać obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności prawa konsumentów, z uwzględnieniem uprawnień w postaci złożenia reklamacji związanych z niezgodnością Towaru z umową sprzedaży oraz zwrotu Towaru.
 4. Użytkownik, który przyjmuje ofertę, ma możliwość wyboru sposobu dostawy z form udostępnionych przez Sprzedającego.
 5. Użytkownik, który przyjmuje ofertę, ma możliwość wyboru sposobu płatności z form udostępnionych przez Sprzedającego. Sprzedający może umożliwić płatność przy odbiorze Towaru, a także w postaci elektronicznej z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Administrator zawarł umowę.
 6. Jeżeli Użytkownik wybierze płatność w postaci elektronicznej, w tym w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych, przelewów bankowych lub na raty poprzez pośredników kredytowych, Użytkownik zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie takiej płatności.
 7. Momentem zapłaty jest chwila, w której Sprzedający otrzymał środki pieniężne.
 8. Sprzedający powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych umowach sprzedaży Towarów w ramach erli.pl.
Artykuł 8. Pozostałe usługi
 1. Erli.pl umożliwia:
  1. zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi pomiędzy Użytkownikami posiadającym Konto;
  2. Użytkownikom, posiadającym Konto którzy przyjęli ofertę, wystawienie oceny od 0 do 5 oraz dodania komentarza dotyczącego przebiegu czynności związanych z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży Towaru z danym Sprzedającym, w tym odnoszące się między innymi do kontaktu ze Sprzedającym lub terminowością realizacji umowy;
  3. Użytkownikom, posiadającym Konto którzy przyjęli ofertę, wystawienie recenzji o nabytym Towarze, w tym poprzez dodanie zdjęcia nabytego Towaru.
 2. Oceny, komentarze i recenzje są publikowane w erli.pl na karcie Sprzedającego oraz na karcie Towaru. Przy poszczególnej ocenie, komentarzu i recenzji widnieje niepełny adres e-mail Użytkownika, który wystawił ocenę, komentarz, recenzję. Oceny, komentarze i recenzje są jawne i dostępne dla osób odwiedzających erli.pl.
 3. Komentarze i recenzje winny być sformułowane zwięźle i przejrzyście.
 4. Niedopuszczalne jest publikowanie komentarzy i recenzji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, nieprawdziwych lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności:
  1. ujawniających dane osobowe Użytkowników lub innych osób, między innymi: imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu;
  2. zawierających adres strony internetowej niezwiązany z erli.pl;
  3. związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, wulgaryzmami, przemocą, obrażaniem uczuć religijnych,
  4. o treści powszechnie uznanej za naganną moralnie i społecznie niewłaściwą,
 5. Użytkownicy publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Administrator nie ingeruje w oceny, komentarze i recenzje. Administrator usunie ocenę lub usunie albo edytuje komentarz lub recenzję, w przypadku:
  1. przedłożenia orzeczenia sądu zawierającego nakaz usunięcia albo edycji,
  2. otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, której dotyczy komentarz,
  3. zgody obu Użytkowników uczestniczących w danej umowie sprzedaży Towaru.

  Administrator w takiej sytuacji uniemożliwi ponowne ocenienie lub skomentowanie lub zarecenzjowanie w zakresie tej samej umowy sprzedaży Towaru.

 7. Administrator może usunąć ocenę lub usunąć albo edytować komentarz lub recenzję, w przypadku gdy komentarz:
  1. jest niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności niniejszym artykułem,
  2. został opublikowany w niewłaściwym miejscu i nie dotyczy danej umowy sprzedaży Towaru.
 8. W przypadku powtórzenia się konieczności usunięcia oceny lub usunięcia albo edytowania komentarza lub recenzji danego Użytkownika, Administrator może zablokować temu Użytkownikowi możliwość wystawiania komentarzy.
Artykuł 9. Newsletter
 1. Administrator może świadczyć drogą elektroniczną na rzecz Sprzedających usługę newsletter, polegającą na bezpłatnym informowaniu ich o promocjach, wybranych Towarach, konkursach i nowościach w ramach erli.pl, a także o usługach świadczonych przez Administratora, poprzez wysyłanie wybranych treści drogą poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail). Usługa świadczona jest na rzecz Sprzedających w związku z rejestracją w erli.pl. Sprzedający może w każdym momencie zrezygnować z usługi newsletter poprzez wysłanie rezygnacji na adres e-mail Administratora podany w stopce każdej wiadomości typu newsletter.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. wysyłania do Sprzedających za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. czasowego wyłączania usługi newslettera;
  3. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu Sprzedających korzystających z tej usługi, bez konieczności podania przyczyny;
  4. zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera na rzecz konkretnego Sprzedającego, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych bądź dopuszcza się do działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulamin.
Artykuł 10. Płatności
 1. Usługi świadczone w ramach erli.pl mogą być odpłatne. Do uiszczenia opłat i prowizji zobowiązany jest Sprzedający. Szczegóły dotyczące płatności, wysokość opłat i prowizji jest określona w dokumencie "Cennik opłat i prowizji".
 2. Opłaty i prowizje są naliczane na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za zakończone okresy rozliczeniowe w formie faktury elektronicznej dostępnej w Koncie. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 3. Faktury wystawiane są z użyciem danych Sprzedającego zawartych na Koncie.
Artykuł 11. Rola i odpowiedzialność Administratora
 1. Administrator udostępnia Użytkownikom narzędzia informatyczne, umożliwiające Użytkownikom zawierania umów sprzedaży Towaru, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, ani za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z zawieranymi umowami sprzedaży Towaru, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie bądź nieważność zawartych umów między Użytkownikami, będące wynikiem działania bądź zaniechania Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, ani zdolność Użytkowników do bycia podmiotem czynności prawnych.
 3. Administrator nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach erli.pl, jednakże posiada możliwość zmiany kategorii Towaru bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Towaru albo usunięcia wystawionego Towaru, o czym informuje Sprzedającego. Nadto Administrator może usunąć wystawiony Towar w przypadku, gdy czynności związane z jego wystawieniem naruszają przepisy lub postanowienia Regulaminu.
 4. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, dobre obyczaje bądź prawa innych Użytkowników lub osób trzecich bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach erli.pl wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Administrator może:
  1. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika;
  2. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach erli.pl;
  3. uzależnić korzystanie z erli.pl od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności.

Niezależnie od powyższego Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w ramach erli.pl, w tym również ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.

Artykuł 12. Reklamacje
 1. Sprzedający może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć na adres e-mail reklamacje@erli.pl ,lub w formie pisemnej na adres Administratora. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail, podany podczas rejestracji Konta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji i uczynienia zadość żądaniu Sprzedającego, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 4. Administrator rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji Administrator powiadomi o tym Sprzedającego podając powody tej decyzji.
 5. Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
Artykuł 13. Umowa z Administratorem
 1. Z chwilą dokonania rejestracji w erli.pl, pomiędzy Sprzedającym a Administratorem zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony.
 2. Sprzedający oświadcza, że korzysta z erli.pl w wyniku zawartej umowy z Administratorem bezpośrednio związanej z jego działalnością gospodarczą i w charakterze zawodowym.
 3. Umowa może zostać rozwiązana przez Sprzedającego w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone Administratorowi na piśmie bądź za pośrednictwem stosownego formularza elektronicznego dostępnego w erli.pl. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, jednakże nie wcześniej niż do czasu definitywnego rozliczenia się przez Sprzedającego (w tym dokonania zapłaty należności na rzecz Administratora). W okresie od złożenia oświadczenia o rozwiązaniu przez Sprzedającego do definitywnego rozwiązania umowy, Sprzedający uczestniczy w rozpoczętych czynnościach związanych z zawarciem umowy sprzedaży Towaru, a także posiada wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji i usług umożliwiających realizację zawartych umów sprzedaży Towarów, natomiast Sprzedający nie może wystawiać Towarów ani zawierać już kolejnych umów sprzedaży Towarów.
 4. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Sprzedającym a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach erli.pl, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na rzecz Sprzedającego w ramach erli.pl będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Administratora.
Artykuł 14. Postanowienia końcowe
 1. Administrator może zmienić Regulamin lub uruchomić zmodyfikowaną bądź nową wersję usług świadczonych w ramach erli.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia w erli.pl zmienionego Regulaminu. Administrator dostarczy Sprzedającym zmieniony Regulamin w drodze poczty elektronicznej na podany przez nich przy rejestracji adres e-mail.
 2. Sprzedający przy logowaniu w erli.pl zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu i o możliwości jej akceptacji. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Administratorem.
 3. Wszelkie usługi dodatkowe Administrator może świadczyć na podstawie odrębnych regulaminów.
 4. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niewiążące w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.