Regulamin Programu Klub ERLI

Regulamin Programu Klub ERLI
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Program „ERLI Klub” jest programem lojalnościowym adresowanym do osób dokonujących zakupów na Platformie transakcyjnej ERLI.pl będących Użytkownikami w rozumieniu Regulaminu dla Kupujących na ERLI.pl.
 2. Organizatorem programu „ERLI Klub” i administratorem danych osobowych Uczestników jest ERLI.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Kopanina 34, 60-105 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768895.
 3. Program polega na gromadzeniu przez Uczestników punktów lojalnościowych oraz umożliwieniu wymiany zgromadzonych e-Punktów na nagrody rzeczowe.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu, która powoduje zwiększenie obciążeń bądź zmniejszenie uprawnień Uczestnika, Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niezależnie od powyższego wszystkie zmiany treści Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej w domenie erli.pl.
2. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA
 1. Wyrażeniom użytym w Regulaminie nadano następujące znaczenie:
  1. ERLI.pl – w zależności od kontekstu: domena internetowa bądź platforma transakcyjna dostępna w tej domenie internetowej;
  2. Kupujący – konsument, osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała zakupu na ERLI.pl;
  3. Nagroda – rzecz, usługa, treści cyfrowe, rabaty, wsparcie dla organizacji pożytku publicznego lub inne korzyści wskazane przez Organizatora jako podlegające wydaniu Uczestnikowi w zamian za e-punkty, zgodnie z zasadami Regulaminu;
  4. Organizator – podmiot wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu;
  5. Polityka prywatności i plików cookie na ERLI.pl – dokument określający zasady i warunki przetwarzania danych osobowych Kupujących przez Organizatora, dostępny w ramach platformy ERLI.pl;
  6. Program – Program lojalnościowy pod nazwą „ERLI Klub”;
  7. e-Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie, przyznawane Uczestnikom przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie oraz akceptowane przez Organizatora w przypadku wymiany na Nagrodę;
  8. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu „ERLI Klub”;
  9. Regulamin dla Kupujących na ERLI.pl – regulamin określający zasady i warunki korzystania przez Kupujących z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach ERLI.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują zapisy Regulaminu dla Kupujących na ERLI.pl.
3. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE
 1. Uczestnikiem może zostać każdy Kupujący, który ukończył 18 lat, ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski, założył Konto na platformie ERLI.pl i wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora.
 2. Uczestnik, korzystając z uczestnictwa w Programie, zobowiązany jest do postępowania zgodnie z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Uczestnika z korzyści związanych z udziałem w Programie z powodu podania przez Uczestnika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych danych.
 4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu jeżeli stwierdzi, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Programie lub narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności:
  1. posługuje się nieprawdziwymi danymi osobowymi;
  2. działa sprzecznie z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, w tym narusza interes organizatora bądź godzi w jego wizerunek lub dobre imię.
4. ZASADY PRZYZNAWANIA e-PUNKTÓW
 1. Uczestnik za każdy zakup produktu dokonany na ERLI.pl, może otrzymać e-Punkty, jeżeli spełni następujące warunki:
  1. w momencie zakupu produktu będzie zalogowany na swoje konto na ERLI.pl;
  2. dokona zapłaty za produkt z góry, poprzez udostępniony mu system płatności elektronicznych (system płatności online);
  3. wystawi recenzję dotyczącą zakupionego produktu, będąc zalogowanym na swoje konto na ERLI.pl;
  4. nie dokona odstąpienia od umowy zakupu produktu.
 2. Uczestnik otrzymuje e-Punkty w liczbie odpowiadającej cenie, jaką Uczestnik uiścił tytułem zakupu produktu (bez kosztów transportu i innych kosztów dodatkowych), po ich zaokrągleniu do najbliższej wartości całkowitej. Zaokrąglenie liczby przyznawanych e-Punktów następuje w taki sposób, że:
  1. wartości z przedziału od 0 do 50 groszy zostają zaokrąglone do 0 e-Punktów;
  2. wartości z przedziału od 51 do 99 groszy zostają zaokrąglone do 1 e-Punktu.
 3. Zasady opisane w ust 2. obowiązują do 31.12.2021. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasady przeliczania uiszczonej ceny tytułem zakupu produktów na liczbę e- Punktów.
 4. Maksymalna ilość e-Punktów, jakie Uczestnik może otrzymać z tytułu jednorazowego zakupu produktu w ramach ERLI.pl, niezależnie od ceny uiszczonej tytułem zakupu, wynosi 1285 e-Punktów.
 5. Po zakupie dokonanym na ERLI.pl Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z informacją o liczbie naliczonych e-Punktów oczekujących na potwierdzenie z tytułu dokonania zakupu.
 6. Dane o liczbie aktualnie zgromadzonych e-Punktów oraz o liczbie e-Punktów oczekujących na potwierdzenie Uczestnik może sprawdzić w każdym czasie po zalogowaniu na konto w ERLI.pl.
 7. e-Punkty oczekujące na potwierdzenie zostaną potwierdzone po upływie 21. dnia od daty dokonania zakupu, za który e-Punkty zostały przyznane pod warunkiem, że Uczestnik w tym czasie nadal będzie spełniał warunki uczestnictwa w Programie oraz otrzymania e-Punktów, w szczególności nie dokona odstąpienia od umowy zakupu produktu oraz wystawi recenzję dotyczącą zakupionego produktu.
 8. W przypadku gdy Uczestnik dokona odstąpienia od umowy zakupu produktu (odstąpi od umowy zawartej na odległość) lub nie wystawi recenzji dotyczącej zakupionego produktu – e-Punkty podlegają anulowaniu.
 9. Ponieważ celem Programu jest honorowanie e-Punktami działań, których efektem jest dokonaniem zakupów w ramach ERLI.pl, za niedozwolone będą uznawane działania mające na celu wywoływanie mylnego przekonania o skuteczności takich zakupów, w szczególności zawieranie pozornych umów sprzedaży, zawieranie warunkowych umów sprzedaży bądź rozwiązywanie umów po uzyskaniu e-Punktów.
 10. . Organizator może ustalić odrębne zasady gromadzenia dodatkowych e-Punktów przyznawanych okazyjnie, cyklicznie lub stale w większej ilości za dokonywanie określonych zakupów bądź określone działania Uczestników.
5. WYMIANA e-PUNKTÓW NA NAGRODY
 1. Uczestnicy mogą wymienić e-Punkty na Nagrody. e-Punkty oczekujące na potwierdzenie nie podlegają wymianie do czasu ich potwierdzenia.
 2. W celu wymiany zgromadzonych e-Punktów na Nagrody Uczestnik powinien zalogować się na swoje konto na ERLI.pl i skorzystać z udostępnionych mu funkcjonalności.
 3. Nagrody mogą stanowić przychód i podlegać opodatkowaniu. Maksymalna liczba e-Punktów, która może być jednorazowo wymieniona na Nagrodę i jest wolna od podatku, odpowiada 2.000 e-Punktów. W przypadku zmiany prawa w powyższym zakresie Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany liczby e-Punktów, która może być jednorazowo wymieniona na Nagrody. Powyższa zmiana wymaga ogłoszenia i wchodzi w życie z chwilą zmiany przepisów prawa.
 4. W przypadku, gdy liczba e-Punktów zebranych przez Uczestnika nie wystarcza na wymianę ich na wybraną przez Uczestnika Nagrodę, Organizator, z uwzględnieniem kryteriów określonych na ERLI.pl, może umożliwić uzupełnienie różnicy między liczbą e-Punktów, które są zebrane, a wartością wybranej Nagrody (wyrażoną w e-Punktach), przez dopłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.
 5. e-Punkty wymieniane są zgodnie z kolejnością ich uzyskania w Programie, tzn. e-Punkty uzyskane wcześniej wymieniane są w pierwszej kolejności.
 6. Przed wydaniem Nagrody Organizator może powtórnie sprawdzić stan posiadanych e-Punktów przez Uczestnika. Wydanie Nagrody jest możliwe tylko w przypadku, gdy dostępna jest wystarczająca liczba e-Punktów.
 7. Zamówienie i dostawa Nagród jest realizowana na terenie Polski w ciągu dwudziestu jeden dni od dnia zamówienia Nagrody, chyba że wskazany zostanie inny termin. W przypadku dostarczania Nagród rzeczowych na adres wskazany przez Uczestnika, Uczestnik może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dostawy.
 8. Nagrody mogą podlegać limitowaniu, co oznacza, że Uczestnik może mieć możliwość wymiany e-Punktów tylko na określoną przez Organizatora liczbę Nagród danego rodzaju.
 9. Jeśli nie postanowiono inaczej e-Punkty wygasają po upływie dwunastu miesięcy od ich przyznania jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na Nagrody zgodnie z zasadami Programu.
 10. . e-Punkty nie mogą podlegać wymianie na środki pieniężne. W przypadku, gdy uczestnik odstąpi od umowy zakupu produktu, którą rozliczono w związku z wykorzystaniem e-Punktów, przy ustalaniu kwoty zwrotu nie uwzględnia się wartości uzyskanych przez Uczestnika w związku z wykorzystanymi e-Punktami.
 11. . Skorzystanie z e-Punktów nie wiąże się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora, chyba, że ogłoszenie danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.
 12. . Organizator odpowiada za wydanie Nagród, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Organizator odpowiada za wydanie Nagród bez wad.
 13. . W przypadku wad Nagród rzeczowych Uczestnikowi przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi lub gwarancji określone w przepisach prawa dotyczących sprzedaży rzeczy ruchomych. W przypadku Nagrody objętej gwarancją warunki gwarancji znajdują się na dokumencie gwarancji dołączonym do produktu będącego Nagrodą.
6. REKLAMACJE
 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu e-Punktów na rzecz Uczestnika lub innych nieprawidłowości związanych z Programem, Uczestnik ma prawo do złożenia, w terminie 1 miesiąca od powzięcia takiej informacji, jednak nie później niż w ciągu roku od zaistnienia nieprawidłowości, reklamacji.
 2. Wszelkie reklamacje, w tym dotyczące: naliczania, potwierdzania i anulowania e-Punktów, wymiany e-Punktów na Nagrody oraz korzystania z Nagród, Uczestnicy mogą składać elektronicznie na adres: przez formularz kontaktowy dostępny na stronie: https://erli.pl/kontakt-z-erli/wsparcie
 3. W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko Uczestnika, aktualne dane kontaktowe (adres zamieszkania lub adres e-mail), opis nieprawidłowości oraz propozycję rozstrzygnięcia reklamacji.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od jej wpłynięcia do Organizatora, przy czym w uzasadnionych przypadkach, wymagających dodatkowej korespondencji z Uczestnikiem, termin ten może ulec wydłużeniu do 14 dni od momentu uzyskania przez Organizatora wszystkich danych potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi w tym terminie, reklamacja uznana jest za przyjętą przez Organizatora.
7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika uzyskane w związku z korzystaniem z ERLI.pl, to znaczy imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz historię transakcji zawartych w ramach ERLI.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Polityką prywatności i plików cookie na ERLI.pl.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe w celach związanych z Programem, w tym w celu przyznawania e-Punktów, wymiany e-Punktów na Nagrody, przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego oraz w celach związanych z ochroną prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, w szczególności związanych z obroną praw i dochodzeniem ewentualnych roszczeń wobec osób, których dane przetwarza.
 3. Do uzasadnionych interesów należą cele marketingowe i reklamowe, takie jak sporządzanie i przesyłanie indywidualnie dobranych informacji o towarach lub usługach Organizatora lub jego partnerów, Nagrodach, obecnych i przyszłych produktach Organizatora, o samym Programie, oraz cele badań recenzji i rynku.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem: https://erli.pl/regulaminy/program-lojalnosciowy.
 2. Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Organizatora z przyczyn takich jak konieczność zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach Uczestnicy zostaną powiadomieni przez publiczne ogłoszenie na ERLI.pl z 14-dniowym wyprzedzeniem. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z innych powodów, a także zakończenia Programu, w każdej chwili z zachowaniem 30-dniowego okresu uprzedzenia, przy czym zmiany Regulaminu, które nie mają wpływu na zmianę sytuacji Uczestników na mniej korzystną ani nie wpłyną na zgromadzone przez nich e-Punkty mogą zostać dokonane w każdej chwili poprzez ogłoszenie ich na ERLI.pl.
 3. W przypadku zakończenia Programu Organizator określi odpowiedni termin, w ciągu którego Uczestnicy będą nadal mogli wymienić zgromadzone e-Punkty na Nagrody. Po upływie tego terminu wymiana e-Punktów na Nagrody nie będzie możliwa.
 4. Regulamin programu podlega prawu polskiemu.