Regulamin ERLI Campaigns

Artykuł 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin ERLI Campaigns określa zasady Usługi ERLI Campaigns, świadczonej przez Administratora na rzecz Sprzedających działających w ramach ERLI.pl.
 2. Administrator zamierza zachęcać Sprzedających do korzystania z usługi marketingowej, tj. Usługi ERLI Campaigns świadczonej przez Erli i z wykorzystaniem narzędzi Erli, poprzez przekazanie im Kuponów uprawniających do uzyskania rabatu udzielonego przez Erli w Budżecie Kampanii, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Artykuł 2. Definicje
 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin ERLI Campaigns, określający zasady świadczenia Usługi ERLI Campaigns przez Administratora.
 2. Regulamin dla Sprzedających – regulamin określający zasady i warunki korzystania przez Sprzedających z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach ERLI.pl, dostępny pod adresem: https://erli.pl/regulaminy/sprzedawcy
 3. Regulamin Konta ERLI Shop – regulamin określający zasady i warunki korzystania z Konta ERLI Shop, dostępny pod adresem: https://erli.pl/regulaminy/erli-shop
 4. Administrator – ERLI Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu 61-119, ul. Św. Michała 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000939148, posiadająca NIP 7792533602, kapitał zakładowy 100 000,00 zł. w całości opłacony
 5. ERLI.pl - platforma transakcyjna prowadzona przez Administratora dostępna w domenie erli.pl oraz usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów.
 6. Sprzedający – przedsiębiorca, który oferuje do sprzedaży Towar w ramach ERLI.pl, posiadający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej.
 7. Oferta – propozycja zawarcia w ramach ERLI.pl umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych w Regulaminie dla Sprzedających.
 8. Towar – rzecz będąca przedmiotem Oferty, zgodnie z Regulaminem dla Sprzedających.
 9. Google – podmiot, należący do grupy Google LLC, świadczący drogą elektroniczną usługi Google Ads.
 10. Google Ads – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Google w zakresie udostępniania Powierzchni reklamowej, w celu emisji Komunikatu.
 11. Powierzchnia reklamowa – fragment strony internetowej udostępniony przez Google obejmujący miejsce służące do wyświetlania pojedynczego Komunikatu.
 12. Komunikat – zamawiany do opublikowania w ramach Kampanii Reklamowej przekaz reklamowy, graficzny lub tekstowo-graficzny, zawierający hipertekstowy odnośnik do danej oferty Sprzedającego.
 13. Kliknięcie – pojedyncza akcja, polegająca na wyrażeniu przez użytkownika Internetu woli otwarcia linku zawartego w Komunikacie umieszczonym na Powierzchni reklamowej.
 14. Rabat ERLI- rabat udzielony przez Erli, przysługujący Sprzedającemu poprzez użycie Kuponu, uprawniający go do uzyskania zniżki na usługi ERLI Campaigns w Budżecie Kampanii, prowadzonej na rzecz Sprzedającego, po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie.
 15. Budżet Sprzedającego – określona kwota pieniężna przeznaczona przez Sprzedającego na Budżet Kampanii, po uzyskaniu ewentualnego rabatu w formie Kuponu od Erli, stanowiącą wynagrodzenie za usługę ERLI Campaigns;
 16. Budżet Erli - określona kwota pieniężna przeznaczona przez Erli na Budżet Kampanii i finansowana ze środków własnych, odpowiadająca wartości udzielonego Rabatu Erli Sprzedającemu.
 17. Budżet Kampanii - określona kwota pieniężna przeznaczona w danym Czasie trwania Kampanii Reklamowej na emisję Komunikatu na Powierzchni reklamowej, składająca się z Budżetu Sprzedającego i ewentualnego Budżetu Erli.
 18. Panel Klienta – wydzielona w ramach usługi ERLI.pl funkcjonalność zarządzania dostępem do usług, dedykowana Sprzedającym, umożliwiająca zamawianie usług Administratora, w tym Usługi ERLI Campaigns, m.in. w celu tworzenia Kampanii Reklamowej.
 19. Kampania Reklamowa – usługa zamawiana przez Erli, a wykonywana przez Google w ramach Google Ads, polegająca na publikowaniu Komunikatów w ramach Powierzchni reklamowej w ramach Budżetu Kampanii, która jest wykorzystywana do świadczenia Usług ERLI Campaigns przez Erli.
 20. Usługa ERLI Campaigns – usługa świadczona przez Administratora, polegająca na udostępnieniu możliwości korzystania drogą elektroniczną z narzędzi służących zamawianiu Kampanii Reklamowych w ramach ERLI.pl.
 21. Optymalizacja ERLI – działania podejmowane przez Administratora w ramach Usługi ERLI Campaigns, polegająca na ustawieniu, w tym w sposób automatyczny, parametrów zarządzania Budżetem Kampanii, mających na celu użycie możliwie najbardziej optymalnej konfiguracji w ramach doświadczeń Administratora w zakresie budowania współczynników efektywności Kampanii Reklamowej, stanowiąca element usługi ERLI Campaigns.
 22. Kupon – dokument, mający postać elektroniczną, zapisywany w Panelu Klienta, uprawniający Sprzedającego do otrzymania rabatu na Usługę ERLI Campaigns.
 23. Czas trwania Kampanii – czas prowadzenia Kampanii Reklamowej, ze wskazaniem daty rozpoczęcia Kampanii Reklamowej i jej zakończenia.
 24. Docelowy ROAS – parametr pomocniczy wskazujący na średnią wartość konwersji przeznaczonych przez Sprzedającego środków na Budżet Kampanii na sprzedaż Towarów w ramach Ofert objętych Kampanią Reklamową.
 25. Konto - indywidulane subkonto tworzone w ramach Usługi ERLI Campaigns dla danego Sprzedającego, służące do przechowywania środków na Kampanie Reklamowe.
 26. Sklep – wyodrębniony fragment platformy transakcyjnej ERLI.pl, w ramach której Sprzedający ma możliwość publikowania informacji o Towarach.
 27. Pierwsza Kampania Reklamowa – Kampania Reklamowa, której Czas trwania Kampanii wynosi min. 30 dni, przeprowadzona w całości z Udziałem ERLI, obejmująca wszystkie Oferty Sprzedającego.
 28. Cena rynkowa - cena Towaru oferowana przez innych sprzedających, bądź samego Sprzedającego na ERLI.pl, oraz w ramach innych kanałów sprzedaży.
Artykuł 3. Warunki uczestnictwa
 1. Z Usługi ERLI Campaigns mogą skorzystać Sprzedający posiadający Konto ERLI Shop.
 2. Korzystanie z Usługi ERLI Campaigns następuje poprzez Panel Klienta, do którego Sprzedający uzyskuje dostęp na warunkach określonych w Regulaminie dla Sprzedających.
 3. W ramach Panelu Klienta, Sprzedający otrzymuje dostęp do funkcjonalności umożliwiających zamówienie utworzenia Kampanii Reklamowej.
Artykuł 4. Zamawianie i wykonywanie Usługi ERLI Campaigns
 1. W celu wykonania Usługi ERLI Campaigns i wyemitowania Komunikatu Sprzedający powinien w Panelu Klienta:
  1. dodać nową Kampanię Reklamową,
  2. podać nazwę Kampanii Reklamowej,
  3. objąć Kampanią Reklamową wszystkie swoje Oferty, a w przypadku, gdy po zakończeniu Pierwszej Kampanii Reklamowej dochodzi do zamawiania kolejnych Kampanii Reklamowych wskazać wszystkie lub tylko wybrane Oferty, które mają być promowane w ramach Komunikatu,
  4. objąć Kampanię Reklamową Optymalizacją ERLI,
  5. wskazać Czas trwania Kampanii,
  6. określić Budżet Kampanii i opłacić Budżet Sprzedającego,
  7. określić Docelowy ROAS oraz inne parametry, które określone zostaną jako obligatoryjne.
 2. Nazwa Kampanii Reklamowej i treść Komunikatów nie może zawierać słów wulgarnych, powszechnie uznanych za obelżywe, nacechowanych negatywnie, naruszających dobre imię lub prawa podmiotów trzecich.
 3. W ramach Usługi ERLI Campaigns nie mogą być wskazywane Oferty, zawierające Towary następujących kategorii:
  1. leki, w tym leki bez recepty;
  2. alkohole;
  3. preparaty początkowego żywienia niemowląt;
  4. suplementy (podkategoria: sprawność seksualna);
  5. systemy broni, broń, rycerstwo;
  6. materiały wybuchowe i pirotechniczne;
  7. produkty konopne oraz artykuły powiązane z używaniem produktów konopnych z wyłączeniem kosmetyków do stosowania zewnętrznego (ze stężeniem nie przekraczającym 0,2 % THC pochodzącego z konopi siewnych);
  8. erotyka,
  9. inne produkty zabronione przez zasady świadczenia Google Ads.
 4. W przypadku jeżeli Sprzedający wybierze do Kampanii Reklamowej wszystkie swoje Oferty, wówczas z chwilą zatwierdzenia parametrów Kampanii Reklamowej nie ma możliwości usunięcia pojedynczych Ofert z Kampanii Reklamowej.
 5. W przypadku jeżeli Sprzedający zgłosi do Kampanii Reklamowej (innej niż Pierwsza Kampania Reklamowa) wyłącznie wybrane Oferty wówczas z chwilą zatwierdzenia Kampanii Reklamowej, istnieje możliwość usunięcia poszczególnych Ofert z Kampanii Reklamowej, a także dodawania nowych Ofert do trwającej Kampanii Reklamowej.
 6. Przy wyborze Ofert do Kampanii Reklamowej, Sprzedający może zostać poinformowany o minimalnej liczbie Ofert koniecznych do zgłoszenia w celu uruchomienia Kampanii Reklamowej.
 7. Część Budżetu Kampanii, zostaje opłacona ze środków zgromadzonych na Koncie przypisanym do danego Sprzedającego, a cześć jest finansowana ze środków własnych Erli w ramach Budżetu Erli. Budżet Sprzedającego nie może być określony przez Sprzedającego w wysokości niższej niż minimalna wysokość każdorazowo wskazana w Panelu Klienta.
 8. Optymalizacja ERLI pokrywana jest w ramach wynagrodzenia Erli za Usługę ERLI Campaigns.
 9. Parametry Kampanii Reklamowej, z wyjątkiem Optymalizacji ERLI, mogą zostać zmienione w trakcie trwania Kampanii Reklamowej. Zmiana parametrów Kampanii Reklamowej wchodzi w życie w momencie jej akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem, iż zmiany te mogą zostać wprowadzone później w przypadku awarii lub przerwy technicznej ERLI.pl.
 10. Kampania Reklamowa rozpoczyna się z dniem wskazanym przez Sprzedającego jako dzień rozpoczęcia Kampanii Reklamowej, o ile spełnione zostały wszystkie warunki emisji Komunikatu.
 11. Sprzedający upoważnia Administratora do dokonania czynności zmierzających do rejestracji Sprzedającego przez Google w ramach Google Ads. Chronologicznie pierwsza Kampania Reklamowa zostanie uruchomiona po skutecznym zarejestrowaniu Sprzedającego przez Google w ramach Google Ads.
 12. Po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia Kampanii Reklamowej z Budżetem Erli, Sprzedający ma możliwość wstrzymania Kampanii Reklamowej. W tym przypadku, od momentu potwierdzenia wstrzymania Kampanii Reklamowej przez Sprzedającego, środki Sprzedającego z Budżetu Kampanii nie ulegają dalszemu wykorzystywaniu do czasu jej wznowienia.
 13. W przypadku wyprzedania wszystkich Towarów w ramach Ofert zgłoszonych przez Sprzedającego do Kampanii Reklamowej, wygaśnięciu, wstrzymaniu lub usunięciu tych Ofert, Kampania Reklamowa zostaje wstrzymana, a środki z Budżetu Kampanii nie zostają pobierane do czasu uzupełnienia przez Sprzedającego Towarów objętych Kampanią Reklamową. Wstrzymanie i wznowienie Kampanii Reklamowej nastąpi automatycznie.
 14. Administrator ma prawo do wstrzymania Kampanii Reklamowej gdy, Kampania Reklamowa nie spełnia celu w postaci zwiększenia sprzedaży (czynnik efektywnościowy), o czym Sprzedający zostanie poinformowany w Panelu Klienta. W tym przypadku Sprzedający w wyznaczonym mu przez Administratora terminie może:
  1. zakończyć Kampanię Reklamową przed końcem Czasu trwania Kampanii.
  2. kontynuować Kampanię Reklamową bez Budżetu Erli.
  3. zgłosić wniosek do Administratora z prośbą o weryfikację Kampanii Reklamowej.
  W takim przypadku, środki z Budżetu Kampanii stanowiące Budżet Sprzedającego nie zostają pobierane, do czasu podjęcia przez Sprzedającego decyzji.
 15. W przypadku, o którym stanowi ust. 14 lit. a powyżej, niewykorzystany przez Google Budżet Sprzedającego zostanie pozostawiony na Koncie do wykorzystania na kolejne Kampanie Reklamowe zlecane przez Sprzedającego, a w sytuacji użycia Kuponu również niewykorzystana przez Google wartość Budżetu ERLI, każdorazowo zaokrąglona w dół do wielokrotności wartości jednego Kuponu, zostanie pozostawiona w Panelu Klienta w formie Kuponu, tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy użyty w danej Kampanii Reklamowej Kupon nie stracił ważności w trakcie jej trwania.
 16. W sytuacji, o której stanowi ust. 14 lit. b powyżej, utrata Budżetu ERLI w Budżecie Kampanii, oznacza zmniejszenie Budżetu Kampanii o niewykorzystaną kwotę finansowaną przez Erli ze środków własnych, która odpowiada wartości rabatu przyznanego w drodze wykorzystania Kuponu. W przypadku utraty Budżetu ERLI, Kampania Reklamowa trwa na ustalonych parametrach, z wyjątkiem wysokości Budżetu Kampanii, który ulega pomniejszeniu o niewykorzystaną kwotę Budżetu Erli odpowiadającą wartości wynikającej z użytego Kuponu. W przypadku utraty Budżetu ERLI, niewykorzystana przez Google wartość Budżetu ERLI, każdorazowo zaokrąglona w dół do wielokrotności wartości jednego Kuponu, zostanie pozostawiona w Panelu Klienta w formie Kuponu, tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy użyty w danej Kampanii Reklamowej Kupon nie stracił ważności w trakcie jej trwania.
 17. W przypadku, o którym stanowi ust. 13 c powyżej, Administrator w wyznaczonym terminie dokonuje ponownej weryfikacji czynnika efektywnościowego Kampanii Reklamowej. Jeżeli ponowna weryfikacja wykaże, iż Kampania Reklamowa w dalszym ciągu nie spełnia celu w postaci zwiększenia sprzedaży (czynnik efektywnościowy) to Administrator powiadomi o tym Sprzedającego, który w wyznaczonym terminie będzie mógł:
  1. zakończyć Kampanię przed końcem Czasu trwania Kampanii, ust. 15 powyżej stosuje się odpowiednio.
  2. kontynuować Kampanię Reklamową bez Udziału Erli, ust. 16 powyżej stosuje się odpowiednio.
 18. W sytuacji niedokonania przez Sprzedającego decyzji w terminie wyznaczonym mu przez Administratora, Administrator uprawniony jest do zakończenia Kampanii Reklamowej przed końcem Czasu trwania Kampanii. Ust. 15 powyżej stosuje się odpowiednio.
 19. W przypadku wyprzedania Towarów, z niektórych Ofert spośród wszystkich Ofert zgłoszonych przez Sprzedającego do Kampanii Reklamowej, Kampania Reklamowa jest realizowana w dalszym ciągu na tych samych zasadach z pominięciem Ofert, w których Towary zostały wyprzedane.
 20. Jeżeli podczas weryfikacji czynnika efektywnościowego, Oferta Sprzedającego w jakimkolwiek momencie Czasu trwania Kampanii Reklamowej, prowadzonej przy użyciu Kuponów, zawiera cenę wyższą niż Cena rynkowa danego Towaru, Administrator uprawniony jest do poinformowania o tym Sprzedającego i wstrzymania Kampanii Reklamowej. Ust. 14-18 powyżej stosuje się odpowiednio.
 21. Sprzedający, przed rozpoczęciem Kampanii Reklamowej, ma możliwość wprowadzenia wymaganych parametrów Kampanii Reklamowej, w tym użycia Kuponów, oraz jej zapisania w Panelu Klienta. W takim przypadku wykorzystane Kupony ulegają rezerwacji. Jeżeli Sprzedający usunie zapisaną Kampanię Reklamową i nie dojdzie do jej rozpoczęcia, Kupony rabatowe, w liczbie odpowiadającej użytym Kuponom do tej Kampanii Reklamowej, zostają zwrócone Sprzedającemu w Panelu Klienta.
Artykuł 5. Emisja Komunikatu
 1. Sprzedający zapewnia, że:
  1. treść zamawiana do opublikowania w ramach Kampanii Reklamowej, tj. Komunikat nie będzie naruszać praw podmiotów trzecich, w szczególności nie będzie naruszać praw własności intelektualnej, dóbr osobistych, wizerunku, nie będzie zawierać treści pornograficznych lub innych treści bezprawnych,
  2. treść Komunikatu nie będzie zawierać określeń wprowadzających w błąd,
  3. treść Komunikatu nie będzie zawierać stron internetowych innych niż strony internetowe ERLI.pl
  4. treści składające się na Komunikat nie będą naruszać przepisów obowiązującego prawa ani dobrych obyczajów,
  5. posiada prawa do korzystania z oznaczeń, w tym znaków towarowych w sposób wskazany w Komunikacie.
 2. Komunikat może być emitowany na Powierzchni reklamowej, gdy promowana w ramach Kampanii Reklamowej Oferta:
  1. jest aktywna,
  2. jest zgodna z przepisami prawa,
  3. jest zgodna z Regulaminem dla Sprzedających,
  4. jest zgodna z Zasadami Google Ads, dostępnymi pod linkiem: https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942?hl=pl
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi ERLI Campaigns lub jej przerwania poprzez zakończenie zleconej Kampanii Reklamowej, w sytuacji gdy dany Komunikat:
  1. jest niezgodny z Regulaminem dla Sprzedających,
  2. jest niezgodny z zasadami Google Ads,
  3. jest niezgodny z przepisami obowiązującego prawa,
  4. jest niezgodny z Regulaminem.
 4. Sprzedający zobowiązuje się, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, zwolnić Administratora z odpowiedzialności oraz pokryć szkody jakich Administrator może doznać na skutek posłużenia się treścią Komunikatu w ramach przekazywania go do Google w celu prowadzania Kampanii Reklamowej, a także w związku z rozpowszechnianiem całości lub dowolnego fragmentu publikacji, w tym Oferty, w celu jej wyświetlania w ramach Usługi ERLI Campaigns, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych.
Artykuł 6. Raporty
 1. Administrator udostępni Sprzedającemu w Panelu Klienta statystyki Kampanii Reklamowej.
 2. Sprzedający w ramach statystyk, o których stanowi ust. 1 powyżej, informowany będzie o:
  1. kosztach Kampanii Reklamowej, rozumianych jako wartość środków wskazanych w ramach Budżetu Kampanii wykorzystanych w Kampanii Reklamowej,
  2. środkach pozostałych do wykorzystania w ramach Budżetu Kampanii,
  3. przychodzie, rozumianym jako wartość sprzedaży Towarów powiązaną z Kliknięciami,
  4. czasie pozostałym do końca Kampanii Reklamowej.
Artykuł 7. Budżet Kampanii
 1. Jednym z parametrów koniecznym do zamówienia Kampanii Reklamowej jest określenie i opłacenie Budżetu Kampanii. Owysokości Budżetu Kampanii do opłacenia Sprzedający jest on informowany w trakcie zamawiania konkretnej Kampanii Reklamowej.
 2. Budżet Kampanii zasilany jest ze środków jakie trafiły na Konto Sprzedającego oraz ze środków własnych Erli. W ramach jednego Konta Sprzedający może tworzyć więcej niż jedną Kampanię Reklamową dla jednego lub kliku swoich Sklepów.
 3. Z tytułu każdorazowego przyjęcia środków wpłacanych na Konto tytułem świadczenia Usługi ERLI Campaigns, Administrator wystawi Sprzedającemu stosowną fakturę odpowiadającą równowartości kwoty brutto wpłacanej na Konto. Faktura pokrywana jest w całości wpłatą dokonaną przez Sprzedającego najpóźniej w chwili rozpoczęcia Kampanii Reklamowej. Kupony stanowią zaś rabat przyznawany przez Erli względem Sprzedającego na Usługę ERLI Campaigns.
 4. Kampania Reklamowa nie rozpocznie się do momentu opłacenia Konta w kwocie odpowiadającej co najmniej wysokości Budżetu Sprzedającego.
 5. Środki na Koncie będą na bieżąco umniejszane o równowartość środków wykorzystanych w ramach Kampanii Reklamowej. W celu uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że wpłacone środki na Konto nie podlegają zwrotowi Sprzedającemu.
Artykuł 8. Kupony
 1. Kupony zapisują się automatycznie w Panelu Klienta, każdorazowo gdy wartość naliczonej prowizji w danym Sklepie Sprzedającego osiągnie 500 zł netto, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 2. Kupony uprawniają do uzyskania rabatu na usługę Erli Camapings do wysokości 500 zł netto każdy.
 3. Sprzedający, otrzymuje jednorazowo od Administratora:
  1. 6 Kuponów o wartości 500 zł netto na każdy swój Sklep, jeżeli przy rejestracji nowego Konta utworzy Konto ERLI Shop, lub jeżeli pierwszy raz zmieni Konto Basic na Konto ERLI Shop.
  2. 6 Kuponów o wartości 500 zł netto na każdy swój Sklep, jeżeli Sprzedający posiada już Konto ERLI Shop, a naliczona kwota prowizji z ostatnich 30 dni nie przekracza lub jest równa 3 000 zł.
  3. Liczbę Kuponów odpowiadającą wynikowi dzielenia kwoty naliczonej prowizji z ostatnich 30 dni przez 500 i zaokrągloną w dół, jeżeli Sprzedający posiada już Konto ERLI Shop, a naliczona kwota prowizji z ostatnich 30 dni przekracza 3 000 zł.
 4. Termin ważności Kuponu wynosi 3 miesiące, liczone od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Sprzedający otrzymał Kupon. Kupony muszą zachować ważność w momencie rozpoczęcia Kampanii Reklamowej.
 5. Aby wykorzystać Kupon należy:
  1. skorzystać z Usługi ERLI Campaigns, w celu rozpoczęcia Kampanii Reklamowej,
  2. ustawić parametry Kampanii Reklamowej w ramach narzędzi dostępnych w Panelu Klienta.
  3. zagwarantować, że wskazane w Kampanii Reklamowej Oferty, będą zawierały ceny Towarów na poziomie nie wyższym niż ceny publikowane przez Sprzedającego w innych kanałach sprzedaży, w tym w ramach platform internetowych oraz Ceny rynkowe danego Towaru.
 6. Kupony są wykorzystywane do udzielania Sprzedającemu rabatu na usługę ERLI Campaigns w ramach Budżetu Sprzedającego w Budżecie Kampanii finansowanej przez Sprzedającego i Erli ze środków własnych, będącym jednym z parametrów Kampanii Reklamowej, o Budżet ERLI.
 7. Budżet ERLI może stanowić maksymalnie 50% Budżetu Kampanii. W przypadku wykorzystania Kuponu i uzyskania rabatu na usługę ERLI Campaigns o wartości Budżetu Erli, z Konta przypisanego do danego Sprzedającego pokrywany jest Budżet Kampanii w odpowiedniej części, a reszta Budżetu Kampanii finansowana jest z Budżetu Erli.
 8. Kupon może zostać wykorzystany jedynie w całości. Niewykorzystana kwota z Kuponu w terminie jego ważności lub z innych przyczyn wskazanych w Regulaminie przepada.
 9. Kupon nie ma funkcji płatniczej tj. nie podlega wymianie na gotówkę, ani na towary i usługi. Kupon umożliwia jedynie otrzymanie rabatu na usługę ERLI Campaigns. W szczególności Kupon nie uprawnia do nabycia żadnych usług świadczonych przez Erli oraz świadczonych przez Google.
 10. Kupon przypisany jest do danego Sklepu Sprzedającego i nie może być w żaden sposób transferowany do innego Sklepu Sprzedającego, lub na rzecz podmiotu trzeciego, w tym za wynagrodzeniem.
 11. Ważność Kuponu obejmuje okres od x do y i oznacza, że wyłącznie w tym okresie za dany Kupon Sprzedawca może uzyskać rabat Erli na usługę ERLI Campaigns.
 12. Rozpoczęta Kampania Reklamowa z Budżetem Erli może zostać zakończona przez Sprzedającego nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia. W takim przypadku:
  1. niewykorzystany Budżet Sprzedającego zostanie pozostawiony na Koncie do wykorzystania na kolejne Kampanie Reklamowe zlecane przez Sprzedającego, a w sytuacji użycia Kuponu również:
  2. niewykorzystana wartość Budżetu ERLI, każdorazowo zaokrąglona w dół do wielokrotności wartości jednego Kuponu, zostanie pozostawiona w Panelu Klienta w formie Kuponu, tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy użyty w danej Kampanii Reklamowej Kupon nie stracił ważności w trakcie jej trwania.
 13. Przez pierwsze 30 dni od dnia rozpoczęcia Kampanii Reklamowej, Sprzedający który skorzystał z Kuponu ma ograniczoną możliwość edycji parametrów Kampanii Reklamowej poprzez:
  1. zmniejszenie Docelowego ROASu,
  2. zwiększenie Budżetu Kampanii,
  3. wydłużenie czasu Kampanii Reklamowej przy jednoczesnym zwiększeniu Budżetu Kampanii, zgodnie z sugestią Administratora.
 14. Sprzedający traci Budżet ERLI w Budżecie Kampanii w wysokości kwoty wynikającej z wykorzystanego Kuponu uprawniającego do rabatu w przypadku:
  1. dokonania zmiany parametrów Kampanii Reklamowej sugerowanych przez Administratora, a wykraczającej poza zakres wskazany w ust. 13 powyżej, oraz
  2. gdy mimo zabiegów Administratora, Kampania Reklamowa nie spełnia celu w postaci zwiększenia sprzedaży (czynnik efektywnościowy).
 15. Utrata Budżetu ERLI w Budżecie Kampanii, o którym stanowi ust. 14 powyżej, oznacza zmniejszenie Budżetu Kampanii o niewykorzystaną kwotę odpowiadającą wartości rabatu uzyskaną poprzez użycie Kuponu . W przypadku utraty Budżetu ERLI, Kampania Reklamowa trwa na ustalonych parametrach, z wyjątkiem wysokości Budżetu Kampanii, który ulega pomniejszeniu o Budżet Erli.
 16. W przypadku utraty Budżetu ERLI, niewykorzystana przez Google wartość Budżetu ERLI, każdorazowo zaokrąglona w dół do wielokrotności wartości jednego Kuponu, zostanie pozostawiona w Panelu Klienta w formie Kuponu, tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy użyty w danej Kampanii Reklamowej Kupon nie stracił ważności w trakcie jej trwania.
 17. Wykorzystane Kupony widoczne są w Panelu Klienta.
 18. Sprzedający ma możliwość wystąpienia do Administratora z wnioskiem o przyznanie dodatkowych Kuponów za pośrednictwem opiekuna Sklepu. Decyzja o przyznaniu Kuponów i ich liczbie należy do Administratora. Jest ona oparta w szczególności na weryfikacji atrakcyjności ceny Towaru w Ofercie względem Cen rynkowych i cen w innych kanałach sprzedaży, panujących trendów sprzedażowych występujących w kategoriach, w tym sezonowości, rozpoznawalności i częstotliwości wyszukiwania Towaru przez Kupujących, powodzeniu poprzednich Kampanii Reklamowych przeprowadzonych w ramach Usługi ERLI Campaigns.
Artykuł 9. Rola Administratora
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze świadczenia Usługi ERLI Campaigns, jeżeli jest ono następstwem zdarzeń o charakterze siły wyższej, w tym w szczególności: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub stanu grożącego wybuchem wojny, zmianą obowiązującego prawa, strajków, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub sieci energetycznej.
 2. Administrator odpowiada za prawidłowe przekazanie informacji o atrybutach danej Kampanii Reklamowej do Google. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wyniki Kampanii Reklamowej, w tym osiągnięcie określonych wskaźników efektywności, np. ROAS.
 3. Dane w ramach statystyk są udostępnione Sprzedającemu wyłącznie w celach informacyjnych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Sprzedającego danych ze statystyk, w tym podjętych przez Sprzedającego decyzji biznesowych.
 4. Administrator ponosi odpowiedzialność wyłącznie w granicach szkody rzeczywistej powstałej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora.
 5. W przypadku podnoszenia przeciwko Administratorowi przez podmioty roszczeń wynikających z emisji przez Administratora Komunikatu Reklamowego w ramach Usługi ERLI Campaigns, Sprzedający jest zobowiązany do zwolnienia Administratora, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, z odpowiedzialności z tego tytułu, udzielenia Administratorowi wszelkich niezbędnych informacji mogących mieć znaczenie przy obronie przed rzeczonymi roszczeniami oraz do przystąpienia przez Sprzedającego do wszelkich toczących się przeciwko Administratorowi postępowań lub rozmów negocjacyjnych, w tym mediacji. Sprzedający zobowiązuje się zrekompensować Administratorowi wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej, jakie Administrator poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić podmiotowi trzeciemu w zw. z ww. roszczeniami.
 6. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu dla Sprzedających, poprzez zamieszczenie Oferty Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia informacji i danych w treści tej Oferty, a wykorzystanie ich przez Administratora w ramach Usługi ERLI Campaigns nie narusza praw osób trzecich. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek należności publicznoprawne, w tym podatki nieuregulowane przez Sprzedającego w związku z uczestnictwem w Kampanii Reklamowej w całości albo w części, w szczególności podatek u źródła (WHT), podatki dochodowe, podatki od wartości dodanej, VAT.
 8. Wszelkie kwoty, o których mowa w Regulaminie są kwotami netto i nie podlegają obniżeniu na zasadach innych niż w drodze porozumienia stron.
Artykuł 10. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Kuponów należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: reklamacje@erli.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora podany w art.1 Regulaminu.
 2. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona określać: firmę, login oraz adres e-mail Użytkownika, a także szczegółowy opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego jej rozpatrzenia, przed jej rozpatrzeniem Administrator zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
Artykuł 11. Postanowienia końcowe
 1. Administrator może zmienić Regulamin w następujących przypadkach:
  1. zmiany przepisów prawa, decyzje lub wytyczne organów państwowych lub orzecznictwo sądów mające bezpośredni wpływ na kształtowanie praw i obowiązków Sprzedających, Kupujących lub Administratora;
  2. zmiany działania bądź architektury systemów teleinformatycznych ERLI.pl, w szczególności zmiana funkcjonalności bądź zakresu świadczenia usług;
  3. z uwagi na względy bezpieczeństwa danych oraz w celu zapobiegania nadużyciom lub naruszeniom prawa bądź uzasadnionego interesu Sprzedających, Kupujących lub Administratora;
  4. zmian redakcyjnych, mających na celu lepsze zrozumienie treści.
 2. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 15 dni od momentu udostępnienia w ERLI.pl zmienionej treści Regulaminu.
 3. W razie uznania niektórych postanowień Regulaminu za nieważne lub niewiążące w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu dla Sprzedających, które stosuje się odpowiednio.