Regulamin Konta PROseller

UWAGA: 21.06.2022 nastąpiła zmiana nazwy konta PROseller na konto ERLI Shop. Link do nowego regulaminu znajduje się tutaj.

1. Definicje
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
 1. Administrator – ERLI S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-247, ul. Nehringa 8/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000939148, posiadająca NIP 7792533602;
 2. ERLI.pl – platforma transakcyjna prowadzona przez Administratora dostępna w domenie erli.pl oraz usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów;
 3. Sprzedający – przedsiębiorca, który oferuje do sprzedaży Towar w ramach ERLI.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 4. Konto - prowadzony dla Użytkownika przez Administratora zbiór zasobów, w którym są gromadzone dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach ERLI.pl, umożliwiający dostęp do funkcjonalności ERLI.pl;
 5. Konto Basic – Konto uprawniające Sprzedawcę do darmowego wystawiania ofert i braku prowizji PayU za dokonanie płatności.
 6. Konto PROseller – Konto zawierające uprawnienia Konta Basic z dodatkowymi możliwościami dla Sprzedawcy opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 7. Promocja - akcja promocyjna polegająca na udzieleniu Sprzedawcy przystępującemu do programu PROseller, rabatu w wysokości 1 miesięcznej opłaty z tytułu prowadzenia Konta PROseller.
 8. Regulamin - niniejszy Regulamin.
 9. Regulamin dla Sprzedających - dostępny pod adresem: https://erli.pl/regulaminy.
2. Postanowienia ogólne
 1. Z chwilą ukończenia rejestracji istnieje możliwość utworzenia Konta PROseller, tym samym zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora, na warunkach określonych w Regulaminie dla Sprzedających i niniejszym Regulaminie.
 2. Niezależnie od ust. 1 powyżej, Sprzedający ma możliwość w każdym czasie dokonać zmiany Konta Basic na Konto PROSeller, bądź Konta PROseller na Konto Basic. Zmiana Konta PROseller na Konto Basic nie zwalnia Sprzedawcy z obowiązku uregulowania należności z tytułu korzystania z Konta PROseller.
 3. Zmiany, o której mowa w ust. 2 powyżej, Sprzedający może dokonać poprzez złożenie oświadczenia w panelu Konta, klikając w Informacje o Koncie -> Zmień tryb konta -> dołącz do programu PROseller.
 4. Sprzedający oświadcza, że zawarta z Administratorem umowa o prowadzenie Konta PROseller pozostaje w bezpośrednim związku z działalnością gospodarczą Sprzedającego i posiada dla Sprzedającego charakter zawodowy.
3. Uprawnienia Sprzedawcy korzystającego z Konta PROseller
 1. Sprzedawca, który posiada Konto PROseller jest uprawniony do:
  1. oznaczania Ofert w ramach listingu indywidualnym oznaczeniem (logo);
  2. dostępu do narzędzi promowania wybranych Ofert w Strefach Promowania na zasadach określonych w odrębnym regulaminie;
  3. promowania swoich Ofert na stronie głównej ERLI.pl, przy równoczesnym spełnieniu Zasady sortowania ofert na listingach „trafność”;
  4. lokowane w poradnikach zakupowych ERLI.pl, przy równoczesnym spełnieniu Zasady sortowania ofert na listingach „trafność”;
  5. publikowane w ramach kampanii marketingowych w narzędziach Facebook Ads oraz Google Ads, z zastrzeżeniem, że wykorzystanie budżetu udostępnianego przez ERLI.pl na promocję produktów Sprzedającego zależy od algorytmu tych narzędzi;
  6. promowane w ramach banneru reklamowego dedykowanego dla Sprzedającego w ramach jego oferty;
  7. udziału w mailingu sprzedażowym;
  8. bezpłatnego dostępu do rozszerzonych statystyk, raportów i analiz trendów rynkowych i sprzedaży, zapewnionych przez podmiot współpracujący z Organizatorem;
  9. udziału w ErliPRO – programie darmowych dostaw dla kupujących;
  10. promocji jego ofert w strefach specjalnych na stronach kategorii i w wynikach wyszukiwania.
 2. Dodatkowo, Sprzedający, korzystający z Konta PROseller ma możliwość oznaczania swoich Ofert indywidualnym oznaczeniem graficznym (“logotyp”). Logotyp może zawierać nazwę, oznaczenie lub firmę Sprzedającego, nie może natomiast zawierać określeń odnoszących się do rodzaju prowadzonej sprzedaży bądź zawierających zachęty do zakupu, tj.: “promocja”, “outlet”, “wyprzedaż”, “tanio”, “tylko tutaj”, “okazja”, itp., a także rozszerzeń sugerujących domenę, tj.” „.pl”, „.com”, „com.pl” itp.
 3. Sprzedający, korzystając z logotypu oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne prawa do korzystania z logotypu i wyraża zgodę na jego używanie przez Administratora, w celu publikowania, wyświetlania i zapisywania logotypu w ERLI.pl w ramach prezentacji i promocji Ofert z logotypem, w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Sprzedający zwalnia Administratora z odpowiedzialności i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Administratora w związku z roszczeniami wynikającymi z niezgodnego użycia logotypu przez Użytkownika, w tym wszelkimi roszczeniami opartymi na naruszeniu praw własności intelektualnej, dóbr osobistych lub jakimikolwiek innymi.
4. Płatności
 1. Opłata z tytułu prowadzenia Konta PROseller wynosi 39,90 złotych brutto miesięcznie.
 2. Opłata z tytułu prowadzenia Konta PROseller jest pobierana automatycznie. Na koncie Sprzedającego zapisują się kwoty należnych opłat, które są automatycznie pobierane z opłat pochodzących od Kupujących.
 3. Przez okres pierwszego miesiąca od dnia pierwszej aktywacji jakiegokolwiek Konta PROseller dla danego Sprzedającego, Sprzedający korzysta z Promocji przez co jest zwolniony z opłaty z tytułu prowadzenia Konta PROseller.
 4. Promocja obowiązuje od dnia 30.03.2022 r. do odwołania.
 5. Organizator może zadecydować o przedłużeniu bądź skróceniu czasu trwania Promocji.
 6. W Promocji może wziąć udział każdy Sprzedawca, który w okresie wskazanym w ust. 4 powyżej złoży oświadczenie o dołączeniu do programu PROseller.
5. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej promocji PROseller należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: reklamacje@erli.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora.
 2. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona w szczególności określać: login oraz adres e-mail Sprzedawcy, a także szczegółowy opis i powód reklamacji.
 3. Jeżeli podane w skardze dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego jej rozpatrzenia, przed rozpatrzeniem skargi Administrator zwróci się do składającego skargę na adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 5. Sprzedający otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia skargi drogą korespondencji elektronicznej, na podany przez niego adres. W przypadku odrzucenia skargi Administrator powiadomi o tym Sprzedającego, podając powody tej decyzji.
6. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dla Sprzedających. Jego postanowienia stosuje się odpowiednio.
 2. Administrator może zmienić Regulamin w następujących przypadkach:
  1. zmiany przepisów prawa, decyzje lub wytyczne organów państwowych lub orzecznictwo sądów mające bezpośredni wpływ na kształtowanie praw i obowiązków Użytkowników lub Administratora;
  2. zmiany cennika;
  3. zmiany działania bądź architektury systemów teleinformatycznych ERLI.pl, w szczególności zmiana funkcjonalności bądź zakresu świadczenia usług;
  4. z uwagi na względy bezpieczeństwa danych oraz w celu zapobiegania nadużyciom lub naruszeniom prawa bądź uzasadnionego interesu Użytkowników lub Administratora;
  5. zmian redakcyjnych, mających na celu lepsze zrozumienie treści.
 3. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 15 dni od momentu udostępnienia w ERLI.pl zmienionej treści Regulaminu. Administrator dostarczy Sprzedającym zmieniony Regulamin w drodze poczty elektronicznej na podany przez nich przy rejestracji adres e-mail.