Dołącz do Klubu Erli i odbierz voucher na DARMOWE WAKACJE!

Polityka prywatności i cookies

Artykuł 1. Postanowienia wstępne
 1. Polityka prywatności i plików cookie określa zasady i warunki przetwarzania danych osobowych użytkowników (zwanych dalej: „Użytkownikami”) odwiedzających strony serwisu internetowego dostępnego w domenie Erli.pl (zwanego dalej „Erli.pl”) oraz wykorzystania plików cookie lub innych podobnych technologii w ramach serwisu internetowego dostępnego w domenie Erli.pl (zwanego dalej „Erli.pl”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Erli.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-105) przy ul. Kopanina 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768895, posiadająca NIP 7851806847 oraz kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł (zwana dalej: „Administratorem”).
 3. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres wskazany w ustępie 2 powyżej lub drogą e-mailową na adres: iod@erli.pl. Administrator udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania lub żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym Polityki prywatności i plików cookie.
 4. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych lub podawanych przez Użytkowników oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
Artykuł 2. Przetwarzanie danych osobowych – korzystanie z Erli.pl
 1. Użytkownicy odwiedzający mogą przeglądać strony Erli.pl bez rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 2. Użytkownicy podają swoje dane osobowe w związku z rejestracją w Erli.pl oraz później przy korzystaniu z usług Erli.pl w związku z zawieranymi umowami sprzedaży towarów przy użyciu Erli.pl czy aktualizacjami danych.
 3. Użytkownicy mogą też dokonać rejestracji i logować się do Erli.pl korzystając z nazwy (loginu) i hasła dostępu w innych serwisach internetowych, które udostępniają taką możliwość i zostały funkcjonalnie powiązane z Erli.pl. Przekazane i gromadzone w taki sposób dane w Erli.pl są traktowane jak dane zgłoszone przez Użytkownika do rejestracji w Erli.pl.
 4. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego zbioru zasobów (zwanego dalej: „Kontem”), z którego może korzystać w ramach Erli.pl po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła bądź danych do logowania w serwisach wskazanych w ust. 3 powyżej.
 5. Konto zawiera podane przez Użytkownika dane oraz historię jego działalności w ramach Erli.pl. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Erli.pl. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 6. Do logowania służą adres e-mail oraz hasło podane w czasie rejestracji. Użytkownikowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Użytkownik zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
Artykuł 3. Podstawy przetwarzania danych osobowych w Erli.pl
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:
  1. nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania wzwiązku z kontaktem Użytkowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. zawarcia i wykonania umowy na zasadach określonych Regulaminem dla Kupującychlub Regulaminie dla Sprzedających (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze dotyczącegoobowiązków podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. marketingu produktów lub usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z zamówieniem usługi newsletter);
  5. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora);.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie niemożność nawiązania relacji handlowej lub zawarcia umowy z Administratorem na korzystanie z usług Erli.pl.
Artykuł 4. Zasady przetwarzania danych w Erli.pl
 1. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.
 2. Administrator realizuje prawa Użytkowników dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych.
 3. Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.
 4. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny i gwarantujący, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie czynności.
Artykuł 5. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
 1. Każdy Użytkowników, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 2. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ustępie powyżej, może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika.
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa.
Artykuł 6. Odbiorcy danych osobowych
 1. Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Dane osobowe Użytkownika są udostępniane innemu Użytkownikowi to jest drugiej stronie umowy sprzedaży towaru, która jest zawierana przy użyciu Erli.pl. Sprzedający po uzyskaniu od Administratora danych osobowych Użytkownika nabywającego towar przy użyciu Erli.pl, są zobowiązani spełnić wobec takiego Użytkownika wszelkie obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień na gruncie RODO.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym odbiorcom takim jak: operatorowi płatności, operatorom pocztowym, kurierom, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, usługi analityczne), agencjom marketingowym, firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, jeżeli będzie to wymagane lub związane z usługami, z których Użytkownik korzysta w ramach Erli.pl. Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich, np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych będzie odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na innej podstawie prawnej na przykład: wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.
Artykuł 7. Okres przechowywania i pozostałe postanowienia
 1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie zamówionej przez Użytkownika usługi newsletter będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez niego zgody na świadczenie tej usługi.
 3. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Użytkownika.
 4. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych jedynie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Artykuł 8. Pliki cookie lub podobne technologie
 1. Administrator stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie: „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystanie ze stron Erli.pl.
 2. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane, (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników), zewnętrznym usługodawcom lub agencjom, w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych w ramach Erli.pl.
 3. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Erli.pl.
 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Administrator stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”:
  1. cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Erli.pl.