Dołącz do ERLI Klub i odbierz voucher na DARMOWE WAKACJE!

Polityka prywatności i cookies

Artykuł 1. Postanowienia wstępne
 1. Polityka prywatności i plików cookie określa zasady i warunki przetwarzania danych osobowych użytkowników (zwanych dalej: „Użytkownikami”) odwiedzających strony serwisu internetowego dostępnego w domenie Erli.pl (zwanego dalej „Erli.pl”) oraz wykorzystania plików cookie lub innych podobnych technologii w ramach Erli.pl.
 2. Administratorem danych osobowych jest Erli.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-105) przy ul. Kopanina 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768895, posiadająca NIP 7851806847 oraz kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 zł (zwana dalej: „Administratorem”).
 3. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres wskazany w ustępie 2 powyżej lub drogą elektroniczną na adres: iod@erli.pl. Administrator udziela odpowiedzi na wszelkie pytania lub żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym Polityki prywatności i plików cookie.
 4. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych lub podawanych przez Użytkowników oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 5. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Artykuł 2. Przetwarzanie danych osobowych – korzystanie z Erli.pl
 1. Użytkownicy odwiedzający Erli.pl mogą przeglądać strony internetowe Erli.pl bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 2. Użytkownik bez względu na posiadany status Kupującego czy Sprzedającego podaje swoje dane osobowe w związku z:
  1. rejestracją w Erli.pl
  2. korzystaniem z usług Erli.pl,
 3. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Erli.pl może różnić się w zależności od tego z jakich usług lub funkcjonalności Użytkownik korzysta.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do stałego aktualizowania wszelkich danych, jeżeli w jakimkolwiek zakresie nastąpią zmiany.
 5. Użytkownik może też dokonać rejestracji i logowania do Erli.pl korzystając z nazwy (loginu) i hasła dostępu w ramach innych serwisów internetowych (Facebook oraz Google), które udostępniają taką możliwość i zostały funkcjonalnie powiązane z Erli.pl. Przekazane i gromadzone w taki sposób dane w Erli.pl są traktowane jak dane zgłoszone przez Użytkownika do rejestracji w Erli.pl.
 6. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego zbioru zasobów (zwanego dalej: „Kontem”), z którego może korzystać w ramach Erli.pl po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła bądź danych do logowania w serwisach wskazanych w ust. 3 powyżej.
 7. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.
 8. Konto zawiera podane przez Użytkownika dane oraz historię jego działalności w ramach Erli.pl. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych w domenie erli.pl. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 9. Do logowania służą adres e-mail oraz hasło podane w czasie rejestracji. Użytkownikowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Użytkownik zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi przez Erli.pl
Artykuł 3. Podstawy przetwarzania danych osobowych w Erli.pl
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) wyłącznie w celach związanych z jego działalnością tj. w celu:
  1. realizacji czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy na zasadach określonych Regulaminem dla Kupujących lub Regulaminie dla Sprzedających, w szczególności podjęcia działań związanych z obsługą rejestracji/logowania przez Użytkownika oraz świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie obsługi Konta Użytkownika, a także podejmowania działań przed zawarciem umowy, w szczególności dostarczenia oferty na żądanie osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem Użytkowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. realizacji usługi dostarczania newslettera (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  4. realizacji czynności związanych z obsługą rejestracji/logowania przez Użytkownika za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających tj. Facebook Connect, Google (na podstawie zgody art. 6 lit. b RODO)
  5. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze dotyczącego obowiązków podatkowych i rachunkowych, a także posprzedażowej obsługi (np. rozpatrywania reklamacji) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  6. realizacji komunikacji związanej ze zrealizowanym na rzecz Użytkownika przez Administratora zamówieniem, w szczególności dotyczącej informowania Użytkownika o możliwości założenia Konta na stronie internetowej w domenie erli.pl na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);
  7. marketingu produktów lub usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora)
  8. udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem Użytkowników (na podstawie uzasadnionego interesu Administratora tj. art. 6 ust.1 lit. f RODO);
  9. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora);.
  10. marketingu produktów lub usług podmiotów współpracujących z Administratorem. Przez Podmioty współpracujące rozumiemy podmioty, z którymi Administrator współpracuje w zakresie realizacji usług określonych Regulaminami Erli.pl. Z pełną listą podmiotów współpracujących można zapoznać się na stronie internetowej w domenie erli.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Artykuł 4. Zasady przetwarzania danych w Erli.pl
 1. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.
 2. Administrator realizuje prawa Użytkowników dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych.
 3. Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą uzasadnione przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.
 4. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Administrator zapewnia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny i gwarantujący, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie czynności.
Artykuł 5. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych;
  5. przenoszenia danych;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 2. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i usunie dane, o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.
 3. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ustępie powyżej, jest realizowane poprzez umożliwienie kontaktu z Administratorem w sposób wskazany w art. 1 ust. 3 niniejszej Polityce.
 4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa.
Artykuł 6. Odbiorcy danych osobowych
 1. Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Dane osobowe Użytkownika są udostępniane innemu Użytkownikowi to jest drugiej stronie umowy sprzedaży towaru, która jest zawierana za pośrednictwem Erli.pl. Sprzedający po uzyskaniu od Administratora danych osobowych Użytkownika nabywającego towar przy użyciu Erli.pl jest zobowiązany spełnić wobec takiego Użytkownika wszelkie obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów prawa, w tym zapewnić mu realizację przysługujących uprawnień na gruncie RODO.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym odbiorcom takim jak: operatorowi płatności, operatorom pocztowym, kurierom, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, usługi analityczne), agencjom marketingowym, firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, jeżeli będzie to wymagane lub związane z usługami, z których Użytkownik korzysta w ramach Erli.pl. Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich, takie przekazywanie danych będzie odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na innej podstawie prawnej na przykład: wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.
Artykuł 7. Okres przechowywania i pozostałe postanowienia
 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), także przez czas potrzebny do zachowania zgodności z przepisami prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych oferowanych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub zmiany zakresu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (np. w związku ze świadczeniem usługi newsletter) będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać sytuację Użytkowników. Przetwarzanie to może mieć wpływ na dobór wyświetlanych reklam, czy dobór oferowanych produktów, usług. Użytkownik może otrzymywać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej lub internetowej.
 4. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Użytkownika.
 5. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych jedynie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Artykuł 8. Pliki cookie lub podobne technologie
 1. Administrator stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie: „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone dla potrzeb funkcjonalności stron internetowych Erli.pl – np. zapamiętywania danych i zapisywania preferencji przeglądania. Celem cookies jest ułatwienie przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach.
 2. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane, (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników), zewnętrznym usługodawcom lub agencjom, w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych w ramach Erli.pl.
 3. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze stron Erli.pl.
 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Administrator stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne”oraz „stałe”. Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 6. W ramach stron internetowych Erli.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookie ze względu na niezbędność do realizacji usług:
  1. niezbędne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  2. pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  3. wydajnościowe pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
  4. funkcjonalne pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
  5. reklamowe pliki cookie, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookie na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Korzystanie ze stron Erli.pl, bez zmiany ustawień w zakresie plików cookie, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookie.
 9. Strony Erli.pl korzystają z:
  1. narzędzia Google Analytics. Narzędzie Google Analytics służy do tworzenia analiz i raportów dotyczących użytkowania i działań na stronach internetowych. Zanonimizowane dane Użytkowników wykorzystywane są w celach statystycznych. Informacje o aktywności Użytkownika zbierane są również w celu poprawienia doświadczenia korzystania ze stron Erli.pl. Działania w tym zakresie Administrator opiera o prawnie uzasadniony interes, polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji stron internetowych.
   Google Analytics Warunki usługi: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html
   Ogólny przegląd zasad bezpieczeństwa i prywatności Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
   Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy
   W celu rezygnacji można kliknąć: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  2. narzędzi marketingowych zapewnianych przez Facebook. Narzędzie Facebook zapewnia wyświetlanie użytkownikom odpowiednich reklam, a także analizuje zachowanie użytkownika w internecie na stronach, które mają piksel Facebooka lub wtyczkę społecznościową Facebooka. Działania w tym zakresie Administrator opiera o prawnie uzasadniony interesw postaci marketingu własnych produktów lub usług.
   Zasady gromadzenia danych: https://www.facebook.com/about/privacy/
   W celu rezygnacji z reklam Facebook można kliknąć: htts://pl-pl.facebook.com/help/568137493302217
  3. narzędzi marketingowych zapewnianych przez Instagram. Działania w tym zakresie Administrator opiera o prawnie uzasadniony interes w postaci marketingu własnych produktów i usług https://www.facebook.com/about/privacy
 10. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.