Regulamin dla Sprzedających

Artykuł 1. Definicje
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
 1. Administrator – ERLI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu 60-247, ul. Nehringa 8/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000939148, posiadająca NIP: 7792533602;
 2. ERLI.pl – platforma transakcyjna prowadzona przez Administratora dostępna w domenie erli.pl oraz usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów;
 3. Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych w ramach ERLI.pl, na zasadach określonych w Regulaminie oraz który może działać jako Sprzedający lub Kupujący;
 4. Towar – rzecz, będąca przedmiotem umów zawieranych przy użyciu ERLI.pl;
 5. Sprzedający – przedsiębiorca, który oferuje do sprzedaży Towar w ramach ERLI.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, posiadający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej.
 6. Kupujący - osoba fizyczna, w tym konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która działając w ramach ERLI.pl przyjęła ofertę sprzedaży Towaru lub podjęła inne czynności zmierzające do nabycia Towaru;
 7. Konto - prowadzony dla Użytkownika przez Administratora zbiór zasobów, w którym są gromadzone dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach ERLI.pl, umożliwiający dostęp do funkcjonalności ERLI.pl. Konta Sprzedających dzielą się na Konta Basic i Konta PROseller;
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin dla sprzedających na ERLI.pl.
 9. Terytorium Unii Europejskiej – rozumie się przez to terytorium Unii Europejskiej w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług;
 10. Ustawa o podatku od towarów i usług - aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej regulujące zasady podatków od towarów i usług, w szczególności ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243), a także przepisy prawa ją zmieniające lub zastępujące.
Artykuł 2. Postanowienia wstępne
 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Sprzedających z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach ERLI.pl.
 2. Korzystanie z ERLI.pl wymaga dysponowania przez Sprzedającego urządzeniem z dostępem do Internetu, wyposażonym w oprogramowanie służące do przeglądania i korzystania ze stron www, a także z dostępem do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas rejestracji.
 3. Do korzystania z ERLI.pl w pełnym zakresie wymagane jest ponadto:
  1. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
  2. zainstalowana i skonfigurowana aktualna przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Przeglądarki internetowe powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024x768 pikseli;
  3. posiadanie adresu i dostępu do poczty elektronicznej (e-mail);
  4. włączona obsługa JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);
  5. w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0. ERLI.pl może nie wyświetlać się poprawnie na telewizorach, telefonach Blackberry oraz telefonach z systemem Windows.
Artykuł 3. Sprzedający i rejestracja
 1. Sprzedający mogą korzystać z ERLI.pl jedynie w celach związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą, posiadających dla Sprzedającego charakter zawodowy.
 2. Sprzedający w celu korzystania z ERLI.pl dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w ERLI.pl, w tym podanie swojego adresu e-mail oraz hasła. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca informacje o sposobie ukończenia rejestracji. Sprzedający może dokonać rejestracji oraz dalszych czynności w ramach ERLI.pl poprzez osobę upoważnioną do realizowania w jego imieniu wskazanych czynności. Z chwilą ukończenia rejestracji dochodzi do utworzenia wybranego Konta (Konto Basic lub Konto PROseller) i zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a ERLI.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora, na warunkach określonych w Regulaminie, a w odniesieniu do Konta PROseller, również w Regulaminie Konta PROseller.
 3. Sprzedający może dokonać rejestracji i logować się do Konta korzystając z nazwy (loginu) i hasła dostępu w innych serwisach internetowych, które udostępniają taką możliwość i zostały funkcjonalnie powiązane z ERLI.pl. Przekazane i gromadzone w taki sposób dane są traktowane jak dane zgłoszone przez Sprzedającego do rejestracji w ERLI.pl.
 4. Sprzedający, w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług, w tym do możliwości oferowania Towarów, jest zobowiązany aktywować Konto poprzez podanie następujących danych: nazwy, pod którą Sprzedający będzie widoczny w ERLI.pl, nazwy podmiotu rejestrowanego (firmy), NIP-u, numeru REGON, numeru rachunku bankowego, pełnego adresu siedziby firmy wraz z miastem i kodem pocztowym, imienia i nazwiska, numeru telefonu swojego lub innej osoby upoważnionej przez Sprzedającego do kontaktu oraz adresu e-mail. Następnie Sprzedający jest zobowiązany przejść procedurę weryfikacyjną u zewnętrznego operatora płatności obejmującą między innymi dokonanie określonej wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez operatora płatności z rachunku bankowego Sprzedającego.
 5. W przypadku, jeżeli Administrator podejmie wątpliwości co do prowadzenia transakcji w sposób zgodny z art. 1 pkt 5, może zawiesić lub ograniczyć świadczenie usług na rzecz Sprzedającego, w tym ograniczyć dostęp do danej oferty Sprzedającego.
 6. Administrator może dokonywać weryfikacji podanych przez Sprzedających danych w celu zbadania ich poprawności, kompletności i zgodności z prawdą. W tym celu Administrator może zażądać od Sprzedającego przesłania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających podane przez niego dane. W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem transakcji (w szczególności gdy Sprzedający, nie posiadając wystarczająco wiarygodnej historii poprawnie wykonanych umów, wystawia na sprzedaż Towar o istotnej wartości) Administrator, do czasu otrzymania pozytywnego wyniku weryfikacji, może zawiesić lub ograniczyć świadczenie usług na rzecz Sprzedającego, w tym ograniczyć dostęp do danej oferty Sprzedającego.
 7. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Sprzedający otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła bądź danych do logowania w serwisach wskazanych w ust. 2 powyżej (logowanie).
 8. Konto zawiera podane przez Sprzedającego dane oraz historię jego działalności w ramach ERLI.pl. W przypadku jakichkolwiek zmian danych, Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych w domenie erli.pl. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za skutki podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 9. Sprzedający jako administrator Konta może przypisać wskazanym przez niego osobom określone role w ramach Konta, to jest: menadżer sklepu, obsługa sklepu, menadżer finansowy. Wskazane osoby będą posiadać odpowiednie uprawnienia w ramach przypisanej roli. Za wszystkie działania takich osób w ramach Konta Sprzedający odpowiada jak za działania własne.
 10. Negatywna weryfikacja w zakresie wskazanym w ust. 4, 5 lub 6 powyżej na etapie rejestracji powoduje brak możliwości aktywowania Konta Sprzedającego. Administrator skontaktuje się w takim przypadku ze Sprzedającym. W przypadku negatywnej weryfikacji po aktywacji Konta Administrator może zawiesić świadczenie usług, jednocześnie kontaktując się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia wątpliwości.
 11. Sprzedającemu nie wolno udostępniać nieupoważnionym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Sprzedający zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem.
 12. Sprzedający może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, między innymi zmierzających do unikania zapłaty opłat lub prowizji za usługi.
 13. Sprzedający nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usług świadczonych przez Administratora oraz w sposób zakłócający korzystanie z tych usług.
Artykuł 4. Funkcjonowanie ERLI.pl
 1. ERLI.pl umożliwia Sprzedającemu zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach opisanych Regulaminem. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za treść i wykonanie umowy sprzedaży danego Towaru przez Sprzedającego lub Kupującego.
 2. W ramach ERLI.pl Sprzedający ma możliwość publikowania informacji o Towarach. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te stanowią oferty. Dokonanie przez innego Użytkownika wyboru Towarów, sposobu dostawy i płatności oraz finalnie potwierdzenie ich nabycia stanowi przyjęcie oferty i zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedającym a innym Użytkownikiem dotyczącej tego Towaru na warunkach określonych w ofercie i przepisach obowiązującego prawa. Sprzedający, bez uzgodnienia tego z Administratorem, nie może ograniczać żadnemu Użytkownikowi możliwości przyjęcia oferty ani tworzyć ofert dedykowanych określonemu Użytkownikowi.
 3. Sprzedający poprzez posiadane Konto ma możliwość nabywania Towarów od innego Sprzedającego. Zasady nabywania Towarów oraz obowiązki Kupującego szczegółowo reguluje Regulamin dla kupujących na ERLI.pl, Sprzedający, kupując Towary podlega zasadom, które obowiązują Kupujących.
 4. Sprzedający zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  1. korzystania z ERLI.pl bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, w celu naruszenia przepisów prawa, w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  2. naruszania prawa innych Użytkowników, Administratora lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień,
  3. oferowania do sprzedaży Towarów, których sprzedaż jest niedozwolona,
  4. niewywiązywania się z umów zawartych przy użyciu ERLI.pl,
  5. bezpośredniego lub pośredniego ingerowania w system teleinformatyczny Administratora w celu nieuprawnionego modyfikowania danych, powodowania dysfunkcji lub przeciążenia systemów teleinformatycznych,
  6. zawierania pozornych umów sprzedaży bądź wykonywania innych działań w porozumieniu z Kupującymi, mającymi faktycznie inny cel niż prawidłowe wykonanie umowy sprzedaży,
  7. komunikowania się z Kupującymi w inny sposób niż poprzez metody komunikacji udostępnione w ramach ERLI.pl;
  8. nakłaniania Kupujących do finalizowania procesu zakupowego poza ERLI.pl.
 5. Zabronione jest nieuprawnione wykorzystywanie nazwy, oznaczeń, elementów graficznych (w tym logo), układu i kompozycji stron internetowych ERLI.pl (tzw. layout), treści zamieszczonych w ERLI.pl przez inne osoby, a także naruszanie praw własności intelektualnej w inny sposób, bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora. W szczególności zabronione jest korzystanie z nazwy “ERLI” do celów oznaczania nazwy Sprzedającego lub Towarów.
 6. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w ERLI.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.
 7. Z uwagi na konieczność zapewnienia pewności obrotu dokonywanego w ramach Erli.pl, umowa sprzedaży Towarów nie zawiera się, a zawarta ulega rozwiązaniu, w przypadku, gdy Kupujący nie dokona zapłaty za Towar:
  1. przy wyborze opłaty online przez operatora płatności - w ciągu 48h od zainicjowania płatności;
  2. przy wyborze opłaty przelewem tradycyjnym (blankiet) obsługiwanym przez operatora płatności oraz przy wyborze formy odroczonej płatności (pożyczka/kredyt ratalny) w ciągu 7 dni od dnia, w którym rozpoczęto płatność / procedurę wniosku o raty u operatora płatności.
Artykuł 5. Działania Sprzedającego
 1. Sprzedający wystawia Towar na sprzedaż (składa ofertę), w szczególności poprzez:
  1. publikację informacji o Towarze, w tym wskazanie pełnej nazwy Towaru oraz jego opisu;
  2. wskazanie stałej ceny, określonej z góry, przy czym ceny Towarów muszą być cenami podawanymi w polskiej walucie w wysokości brutto;
  3. dodanie zdjęcia Towaru;
  4. wskazanie kategorii i atrybutów oraz parametrów odpowiednich ze względu na rodzaj Towaru;
  5. określenie dostępnej ilość Towaru
  6. określenie warunków umowy sprzedaży Towaru, w tym w szczególności warunków płatności, warunków i form dostawy wraz z kosztami i przewidywanym terminem dostawy, informacji o sposobie reklamacji, gwarancji, informacji o prawie i sposobie odstąpienia od umowy.
 2. Sprzedający wystawia Towar na sprzedaż poprzez udostępniony mu panel administracyjny. Minimalna cena, z jaką Sprzedający może wystawić Towar na sprzedaż wynosi 1,00 (jeden) PLN brutto.
 3. W przypadku jeżeli, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, Sprzedający prowadzi na odległość sprzedaż towarów importowanych na terytorium Unii Europejskiej, wówczas wystawienie takich Towarów jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej przekraczającej w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 150 euro (po przeliczeniu według kursu wskazanego w ustawie o podatku od towarów i usług).
 4. Wystawiany na sprzedaż Towar powinien być fabrycznie nowy. Dopuszczalne jest sprzedawanie Towarów o niewielkim stopniu użycia w ramach prób Towarów wystawowych lub sprawdzenia właściwości przez klienta, ale wówczas Sprzedający zobowiązany jest uprzednio poinformować o tym Kupującego. Nie jest dopuszczalne prowadzenie sprzedaży przez apteki i punkty apteczne.
 5. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treść umieszczanych przez siebie informacji. Sprzedający zobowiązuje się, że wszelkie informacje związane ze Sprzedającym (publikowane w ramach ERLI.pl), wystawieniem Towaru na sprzedaż bądź prezentowane w związku z dostawą Towarów lub w ramach komunikacji z Użytkownikami:
  1. są w pełni rzetelne i zgodne z wymogami prawa, w tym uwzględniają informacje wymagane przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów;
  2. dotyczą wyłącznie wystawianego Towaru;
  3. nie naruszają praw osób trzecich lub Administratora;
  4. nie wprowadzają w błąd co do właściwości Towaru;
  5. nie zachęcają do zakupu Towaru poza ERLI.pl, w tym nie zawierają reklam, treści ogłoszeniowych;
  6. nie zawierają oznaczeń domen internetowych bądź linków do stron internetowych innych niż w ramach ERLI.pl oraz innych form promocji towarów i usług nieoferowanych w ERLI.pl;
  7. nie ulegną zmianie w stosunku do Użytkowników, którzy złożyli ofertę zakupu Towaru przed dokonaniem danej zmiany.
 6. Oferty wystawione w ERLI.pl powinny być publikowane w odpowiednich kategoriach.
 7. Wystawienie Oferty z czasem dostawy Towaru do Kupującego przekraczającym 7 dni wymaga zgody Administratora.
 8. Kolejność prezentowania ofert zależy od wyboru Użytkownika i może opierać się na: mechanizmie najlepszego dopasowania (domyślnie), cenie rosnąco, cenie malejąco, cenie z dostawą rosnąco, cenie z dostawą malejąco, chronologii dodawania ofert (najnowsze). Na kolejność prezentowania ofert w mechanizmie najlepszego dopasowania w pierwszej kolejności wpływa szereg elementów świadczących o jakości i kompletności oferty i ocenie, w tym: podanie numeru EAN Towaru, darmowa dostawa, ilość i jakość zdjęć Towaru, uzupełnienie atrybutów niewymaganych i wymaganych dla danego Towaru, ocena Towaru, ocena Sprzedającego w ramach ERLI.pl, liczba sprzedanych Towarów. Szczegółowe zasady mechanizmu najlepszego dopasowania prezentowania ofert zawarte zostały na stronach internetowych w ERLI.pl.
 9. Informacje związane z wystawieniem Towaru na sprzedaż opublikowane przez Sprzedającego w ERLI.pl, mogą być ponadto publikowane w celach promocyjnych lub marketingowych w profilach ERLI.pl w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram), a w przypadku uruchomienia współpracy z innymi podmiotami w ramach programów partnerskich, ich lista publikowana będzie udostępniona w domenie ERLI.pl.
 10. Sprzedający udziela Administratorowi niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu publikacji zamieszczonych w ERLI.pl, w tym oferty, w celu jego wyświetlania w ramach usług świadczonych w ERLI.pl (w tym wysyłanie w drodze usługi Newsletter), a także u partnerów ERLI.pl, za pośrednictwem których prowadzona jest promocja ERLI.pl, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Instagram, Facebook). Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z ERLI.pl oraz doprowadzenia do zwiększenia szans sprzedaży Towaru.
 11. W celu obsługi płatności elektronicznych wynikających z umowy sprzedaży, Sprzedający zawierają odrębne umowy z operatorem płatności i otrzymują możliwość korzystania z indywidualnych rachunków rozliczeniowych do dokonywania zapłaty przez Kupującego tytułem nabycia Towarów oraz umożliwiający wypłatę bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego. Wypłaty na rachunek bankowy Sprzedającego będą dokonywane w ramach funkcjonalności udostępnionych w ramach panelu administracyjnego Konta, na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku uruchomienia i udostępnienia Kupującym płatności elektronicznych w celu uiszczenia ceny za nabywane Towary, Sprzedający ma możliwość zaoferowania Kupującym możliwości dokonania zapłaty w ramach usługi doręczenia “za pobraniem”.
Artykuł 6. Przyjęcie oferty
 1. Użytkownik celem zakupu Towaru dokonuje jego wyboru poprzez dodanie Towaru do wirtualnego koszyka.
 2. Po dokonaniu wyboru Towarów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Użytkownik zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki, adresu e-mail oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie może ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach, po uzgodnieniu ze Sprzedającym.
 3. Z chwilą przyjęcia oferty, tj. zatwierdzenia nabycia Towarów, Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane zawarte w jego Koncie tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu dostawy i numeru telefonu. W przypadku, gdy przyjmującym ofertę jest inny Sprzedający, wyraża on zgodę na przekazanie Sprzedającemu Towar także danych potrzebnych do wystawienia faktury.
Artykuł 7. Umowa sprzedaży Towaru
 1. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nabywa Towar, następuje - z zastrzeżeniem art. 4 ust. 7 - z chwilą przyjęcia oferty przez Kupującego. Sprzedający zobowiązuje się do wykonania tak zawartej umowy zgodnie z przepisami prawa i wysokimi standardami obsługi klienta.
 2. Dalsze czynności po zawarciu umowy przez Sprzedającego i Kupującego, który przyjął ofertę, regulowane są przepisami prawa. Sprzedający zobowiązują się uwzględniać obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności prawa konsumentów, z uwzględnieniem uprawnień w postaci złożenia reklamacji związanych z niezgodnością Towaru z umową sprzedaży oraz prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu Towaru. Sprzedający jest zobowiązany do wskazania przynajmniej jednego z adresów do dokonania zwrotu Towaru, od którego zakupu odstępuje konsument, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Kupujący, który przyjmuje ofertę, ma możliwość wyboru sposobu dostawy z form udostępnionych przez Sprzedającego. Sprzedający może umożliwić sposoby dostawy z wykorzystaniem form udostępnionych przez wyspecjalizowany podmiot, z którym Administrator zawarł umowę, na zasadach określonych w Załącznik nr 4 do Regulaminu - Regulamin Metod Dostaw Erli.
 4. Jeżeli Kupujący wybierze płatność w postaci elektronicznej, w tym w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych, przelewów bankowych lub na raty poprzez pośredników kredytowych, zostaje przekierowany do strony internetowej dostawcy usług płatniczych, umożliwiającej dokonanie takiej płatności.
 5. Momentem zapłaty jest chwila, w której Sprzedający otrzymał środki pieniężne.
 6. Sprzedający jest zobowiązany do zapewnienia wykonania umowy sprzedaży oraz prawidłowej obsługi Kupujących, w szczególności powinien udzielić wyczerpujących wyjaśnień dotyczących prawidłowości wykonania umowy sprzedaży w ciągu 48 godzin od otrzymania żądania wyjaśnień od Kupującego. Bieg powyższego terminu nie jest liczony w soboty i dni ustawowo wolne od pracy.
 7. Sprzedający powinien prawidłowo dokumentować i rozliczać zawarte umowy sprzedaży.
 8. ERLI.pl nie jest podmiotem odpowiedzialnym za pobór podatku od towarów i usług z tytułu umowy Sprzedaży. Całkowite zobowiązania podatkowe związane z zawieranymi transakcjami ciążą na Sprzedającym lub Kupującym. W przypadku obciążenia Erli.pl jakimikolwiek opłatami skarbowymi, w szczególności z tytułu zapłaty podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej z tytułu Sprzedaży, Erli.pl posiada uprawnienie do żądania zwrotu naliczonych opłat od Sprzedającego.
 9. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym jest niezgodne z Regulaminem, przepisami prawa, stanowi nadużycie prawa podmiotowego bądź służy innym celom niż faktyczne wykonanie umowy sprzedaży, Administrator może wstrzymać jej wykonanie, anulować oświadczenie Kupującego lub unieważnić umowę sprzedaży.
Artykuł 8. Pozostałe usługi
 1. ERLI.pl może umożliwić Użytkownikom:
  1. wystawienie oceny oraz dodanie komentarza dotyczącego przebiegu czynności związanych z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży Towaru z danym Sprzedającym, w tym odnoszące się między innymi do kontaktu ze Sprzedającym lub terminowością realizacji umowy;
  2. wystawienie opinii o nabytym Towarze, w tym poprzez dodanie zdjęcia nabytego Towaru;
  3. zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi pomiędzy Użytkownikami Oceny, komentarze i opinie są publikowane w ERLI.pl na karcie Sprzedającego oraz na karcie Towaru. Przy poszczególnej ocenie, komentarzu i opinii widnieje niepełny adres e-mail Użytkownika, który wystawił ocenę, komentarz, opinię. Oceny, komentarze i opinie są jawne i dostępne dla osób odwiedzających ERLI.pl.
 2. Komentarze i opinie winny być sformułowane zwięźle i przejrzyście.
 3. Niedopuszczalne jest publikowanie komentarzy i opinii sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, nieprawdziwych lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności:
  1. ujawniających dane osobowe Użytkowników lub innych osób, między innymi: imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu;
  2. zawierających adres strony internetowej niezwiązany z ERLI.pl;
  3. związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, wulgaryzmami, przemocą, obrażaniem uczuć religijnych,
  4. o treści powszechnie uznanej za naganną moralnie i społecznie niewłaściwą,
 4. Użytkownicy publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 5. Administrator nie ingeruje w oceny, komentarze i opinie. Administrator usunie ocenę lub usunie albo edytuje komentarz lub opinię, w przypadku:
  1. przedłożenia orzeczenia sądu zawierającego nakaz usunięcia albo edycji,
  2. otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, której dotyczy komentarz,
  3. zgody obu Użytkowników uczestniczących w danej umowie sprzedaży Towaru.
 6. Administrator w takiej sytuacji uniemożliwi ponowne ocenienie bądź skomentowanie lub zaopiniowanie w zakresie tej samej umowy sprzedaży Towaru.
 7. Administrator może usunąć ocenę lub usunąć albo edytować komentarz lub opinię, w przypadku, gdy komentarz:
  1. jest niezgodny z postanowieniami Regulaminu, w szczególności niniejszym artykułem,
  2. został opublikowany w niewłaściwym miejscu i nie dotyczy danej umowy sprzedaży Towaru.
 8. W przypadku powtórzenia się konieczności usunięcia oceny lub usunięcia albo edytowania komentarza lub opinii danego Użytkownika, Administrator może zablokować temu Użytkownikowi możliwość wystawiania komentarzy.
 9. Użytkownicy mają możliwość komunikowania się w sprawie Towarów wyłącznie poprzez wewnętrzną platformę komunikacyjną. Komunikacja powinna być prowadzona w sposób zgodny z Regulaminem, dobrymi obyczajami i w sposób nienaruszających praw Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym również w sposób nieposiadający znamion niezamówionej informacji handlowej lub zmierzający do dokonania sprzedaży Towaru poza ERLI.pl. Administrator jest uprawniony do czuwania nad przebiegiem komunikacji między Użytkownikami oraz podejmowania działań w przypadku, gdy w jej ramach dochodzi do naruszenia Regulaminu.
Artykuł 9. Newsletter
 1. Administrator może świadczyć drogą elektroniczną na rzecz Sprzedających usługę newsletter, polegającą na bezpłatnym informowaniu ich o promocjach, wybranych Towarach, konkursach i nowościach w ramach ERLI.pl, a także o usługach świadczonych przez Administratora, poprzez wysyłanie wybranych treści drogą poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail). Usługa świadczona jest na rzecz Sprzedających w związku z rejestracją w ERLI.pl. Sprzedający może w każdym momencie zrezygnować z usługi newsletter poprzez wysłanie rezygnacji na adres e-mail Administratora podany w stopce każdej wiadomości typu newsletter.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. wysyłania do Sprzedających za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. czasowego wyłączania usługi newslettera;
  3. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu Sprzedających korzystających z tej usługi, bez konieczności podania przyczyny;
  4. zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera na rzecz konkretnego Sprzedającego, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych bądź dopuszcza się działań naruszających przepisy prawa bądź Regulamin.
Artykuł 10. Płatności
 1. Usługi świadczone w ramach ERLI.pl mogą być odpłatne dla Sprzedającego. Szczegóły dotyczące zasad, na jakich dokonywane są rozliczenia pomiędzy Administratorem i Sprzedającym zawarte są w Załączniku nr 3 do Regulaminu – Prowizje Zasady.
 2. Warunki płatności, wysokość opłat i prowizji zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Cennik oraz zasady naliczania prowizji. Opłaty i prowizje z tytułu świadczenia usług w ramach ERLI.pl będą naliczane na bieżąco podczas każdej transakcji (w celu wykonania umowy sprzedaży) i pobrane przez Administratora bezpośrednio od operatora płatności bądź od podmiotu odpowiedzialnego za doręczenie przesyłki celem zaliczenia na poczet zapłaty. Niezależnie od wysokości prowizji wskazanych w Załączniku nr 1, Administrator zapewni konkurencyjny poziom prowizji w stosunku do Sprzedających, którzy oferować będą na Erli.pl Towary w cenach niższych niż we wszystkich pozostałych kanałach sprzedaży.
 3. Faktury wystawiane są z użyciem danych Sprzedającego zawartych na Koncie raz w miesiącu. Faktury będą doręczane Sprzedającemu elektronicznie, poprzez udostępnienie ich w panelu administracyjnym na Koncie Sprzedającego.
 4. W celu rozliczenia płatności za fakturę Administrator zalicza na poczet zapłaty sumy pobrane przez Administratora w sposób określony w ust. 2. Pozostała do zapłaty kwota powinna zostać uregulowana nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury.
 5. Brak płatności uprawnia Administratora do zawieszenia świadczenia wszystkich lub niektórych usług na rzecz Sprzedającego (w szczególności ograniczenia możliwości przyjmowania zapłaty w inny sposób niż poprzez operatora płatności wskazanego przez Administratora) lub rozwiązania umowy na świadczenie usług.
 6. Strony postanawiają, że w przypadku, powzięcia wiadomości przez Administratora, np. na skutek zapisów w systemie ERLI.pl lub na podstawie skargi Kupującego, z której wynika, że:
  1. Sprzedający nie dostarczył Towaru Kupującemu zgodnie z Ofertą;
  2. Sprzedający nie dokonał zwrotu ceny mimo otrzymania oświadczenia Kupującego, działającego na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
  3. Sprzedający nie dokonał aktualizacji statusu realizacji umowy sprzedaży Towaru lub nie wprowadził numeru przesyłki (listu przewozowego) i jednocześnie upłynął termin przewidywanej dostawy
  4. Istnieje uzasadnione ryzyko, że Sprzedający nie dostarczy Towaru Kupującemu zgodnie z zawartą umową sprzedaży.

      Administrator jest uprawniony do wszczęcia procedury wyjaśniającej, polegającej na zatrzymaniu środków posiadanych przez operatora płatności bądź przez podmiot odpowiedzialny za doręczenie przesyłki, a należnych Sprzedającemu z tytułu umowy sprzedaży do czasu wyjaśnienia skargi. W przypadku, gdy:Sprzedający wykaże prawidłowe wykonanie umowy sprzedaży (brak zasadności skargi) - wówczas środki zostają uwolnione na rzecz Sprzedającego;
 7. W przypadku, gdy Sprzedający nie wykaże prawidłowego wykonania umowy sprzedaży (zasadności skargi) i nie wskaże odpowiedniego terminu do jej prawidłowego wykonania bądź nie udzieli informacji służących jej niezwłocznemu i prawidłowemu wykonaniu w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zapytania od Administratora - wówczas Administrator jest uprawniony do anulowania (unieważnienia) w porozumieniu z Kupującym umowy sprzedaży i spowodowania przekazania zatrzymanych środków Kupującemu.
 8. Administrator jest uprawniony do zatrzymania środków posiadanych przez operatora płatności bądź przez podmiot odpowiedzialny za doręczenie przesyłki, a należnych Sprzedającemu z tytułu umowy sprzedaży do czasu wprowadzenie przez Sprzedającego numeru przesyłki (listu przewozowego), którą Towar został nadany w celu wykonania umowy sprzedaży lub zmiany statusu realizacji umowy sprzedaży Towaru.
 9. Dla transakcji z przewidywanym czasem dostawy przekraczającym 7 dni, Administrator jest uprawniony do zatrzymania środków posiadanych przez operatora płatności bądź przez podmiot odpowiedzialny za doręczenie przesyłki, a należnych Sprzedającemu z tytułu umowy sprzedaży do momentu zmiany statusu realizacji umowy sprzedaży Towaru na „wysłano” oraz upływu 2 dni roboczych od daty przewidywanej dostawy Towaru, jeżeli Kupujący w tym terminie nie zgłosi Administratorowi za pośrednictwem ERLI.pl uwag do zawartej umowy sprzedaży Towaru.
 10. W przypadku, jeżeli na skutek niezgodnego z postanowieniami Regulaminu bądź przepisami prawa działaniami Sprzedającego Administrator będzie zobowiązany do rekompensaty, odszkodowania bądź innych świadczeń wobec Kupującego (w tym wynikających z programów ochrony Kupujących w ramach ERLI.pl) wówczas Administrator jest uprawniony do dochodzenia pokrycia przez Sprzedającego kwot rekompensaty pieniężnej wypłaconej Kupującemu bądź dochodzenia naprawienia innych szkód i pobrania wynikających z tego kwot na zasadach analogicznych do pobrania opłat lub prowizji.
 11. W przypadku Sprzedającego, którego łączna wartość sprzedanych towarów w ramach ERLI.pl nie przekracza 100.000 PLN, wypłata środków obejmujących zapłatę za Towar zgromadzona na rachunku operatora płatności, zlecona przez Sprzedającego do godziny 12:00 w dniu roboczym realizowana jest tego samego dnia, zaś wypłata zlecona po godzinie 12:00 realizowana będzie w następnym dniu roboczym, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu i przepisów obowiązującego prawa.
Artykuł 11. Rola i odpowiedzialność Administratora
 1. Administrator udostępnia Użytkownikom narzędzia informatyczne, umożliwiające Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towaru, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników ani za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z zawieranymi umowami sprzedaży Towaru, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie bądź nieważność zawartych umów między Użytkownikami, będące wynikiem działania bądź zaniechania Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, ani zdolność Użytkowników do bycia podmiotem czynności prawnych.
 3. Administrator nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach ERLI.pl, jednakże posiada możliwość zmiany kategorii Towaru bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Towaru albo usunięcia oferty, o czym informuje Sprzedającego. Administrator może także usunąć ofertę w przypadku, gdy czynności związane z wystawieniem danego Towaru na sprzedaż naruszają przepisy lub postanowienia Regulaminu.
 4. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, dobre obyczaje bądź prawa innych Użytkowników lub osób trzecich bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach ERLI.pl wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Administrator może:
  1. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika;
  2. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach ERLI.pl;
  3. uzależnić korzystanie z ERLI.pl od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności.
 5. Niezależnie od powyższego Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w ramach ERLI.pl, w tym również ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.
Artykuł 12. Postępowanie reklamacyjne - skargi i mediacje
 1. Sprzedający może złożyć skargę, dotyczącą następujących kwestii mających wpływ na sytuację Sprzedającego:
  1. usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu albo Administrator nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  2. usunięcia określonych treści opublikowanych przez Sprzedającego w ramach ERLI.pl;
  3. zawieszenia Konta lub ograniczenia dostępu do określonych usług;
  4. kwestii technologicznych, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem usług w ramach ERLI.pl;
  5. środków stosowanych przez Administratora lub jego zachowania, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem usług w ramach ERLI.pl.
 2. Skarga może zostać złożona na adres e-mail reklamacje@erli.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail, podany podczas rejestracji Konta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
 3. Jeżeli podane w skardze dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego jej rozpatrzenia, przed rozpatrzeniem skargi Administrator zwróci się do składającego skargę na adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 4. Administrator rozpoznaje skargę w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Sprzedający otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia skargi drogą korespondencji elektronicznej, na podany przez niego adres. W przypadku odrzucenia skargi Administrator powiadomi o tym Sprzedającego, podając powody tej decyzji.
 5. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia z Administratorem, w tym w zakresie skarg, których nie udało się rozstrzygnąć, Administrator – na wniosek Sprzedającego - jest gotowy podjąć próbę osiągnięcia porozumienia w drodze pozasądowego rozstrzygania sporów za pośrednictwem mediatorów współpracujących z Wielkopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Lista mediatorów oraz regulamin mediacji dostępne są na stronach internetowych https://caim.com.pl. Mediacja jest odpłatna, przy czym Administrator ponosi rozsądną część całkowitych kosztów mediacji zgodnie z przepisami prawa.
 6. Sprzedający zachowuje pełną swobodę zaproponowania innego mediatora, z pomocą którego jest gotów podjąć mediacje.
 7. Możliwość skorzystania z mediacji jest dobrowolna. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w mediacji.
Artykuł 13. Umowa z Administratorem
 1. Z chwilą dokonania rejestracji w ERLI.pl, pomiędzy Sprzedającym a Administratorem zostaje zawarta umowa o prowadzenie Konta na czas nieokreślony.
 2. Sprzedający oświadcza, że korzystanie z ERLI.pl oraz zawarta z Administratorem umowa o prowadzenie Konta na czas nieokreślony pozostaje w bezpośrednim związku z działalnością gospodarczą Sprzedającego i posiada dla Sprzedającego charakter zawodowy.
 3. Umowa może zostać rozwiązana przez Sprzedającego w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone Administratorowi na piśmie bądź za pośrednictwem stosownego formularza elektronicznego dostępnego w ERLI.pl. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, jednakże nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zawarcia ostatniej z umów sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym. W okresie od złożenia oświadczenia o rozwiązaniu przez Sprzedającego do definitywnego rozwiązania umowy, Sprzedający uczestniczy w rozpoczętych czynnościach związanych z zawarciem umowy sprzedaży Towaru, a także posiada wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji i usług umożliwiających realizację zawartych umów sprzedaży Towarów, natomiast Sprzedający nie powinien wystawiać ofert ani zawierać już kolejnych umów sprzedaży Towarów.
 4. W przypadku, gdy działania Sprzedającego naruszają postanowienia Regulaminu, Administrator może zawiesić świadczenie usług na rzecz Sprzedającego lub czasowo bądź stale ograniczyć dostęp do poszczególnych usług w ramach ERLI.pl w ramach określonego Konta bądź Kont. Powyższe ma zastosowanie w przypadku:
  1. nieuregulowania wymagalnej należności z tytułu świadczonych usług bądź podejmowania działań mających na celu unikanie płatności wobec Administratora,
  2. podania niepełnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych bądź danych dotyczących Towarów, jeżeli zmierza to do wprowadzenia w błąd, wyrządzenia szkody bądź naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu,
  3. udostępnienia Konta innym osobom niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
  4. publikacji przez Użytkownika ofert, których przedmiotem są Towary, którymi obrót narusza powszechnie obowiązujące prawo, prawa osób trzecich bądź dobre obyczaje,
  5. wykorzystywania Kont niezgodnie z zasadami określonymi w art. 3.11 Regulaminu,
  6. wysyłania wiadomości o charakterze spamu do innych Użytkowników,
  7. oferowania Towarów w celu innym niż zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży, w szczególności zachęcania Kupujących do finalizowania transakcji poza ERLI.pl,
  8. naruszania zasad dotyczących ochrony konsumentów bądź ochrony danych osobowych,
 5. O zawieszeniu Konta lub ograniczeniu dostępu do określonych usług Administrator powiadomi Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wskazując przyczyny zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Konta. Sprzedający może odwołać się od decyzji Administratora zgodnie z postanowieniami art.12 Regulaminu. Zmiany nie mogą prowadzić do pozbawienia lub ograniczenia praw Użytkownika związanych z nabytymi usługami odpłatnymi. Takie usługi wykupione przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 6. Umowa ze Sprzedającym może zostać rozwiązana przez Administratora za wypowiedzeniem, z zachowaniem 15-dniowego terminu wypowiedzenia.
 7. Administrator może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy:
  1. działa na podstawie obowiązku prawnego lub regulacyjnego, na mocy którego jest zobowiązany do zakończenia świadczenia swoich usług na rzecz Sprzedającego w terminie krótszym niż wskazany okres wypowiedzenia;
  2. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, wynikającego z przepisów prawa;
  3. może wykazać, że Sprzedający wielokrotnie naruszył warunki korzystania z usług, a narzędzia wskazane w ust. 5 nie odniosły zamierzonego skutku.
 8. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Sprzedającym a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach ERLI.pl, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na rzecz Sprzedającego w ramach ERLI.pl będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Administratora.
 9. Administrator będzie prowadził komunikację ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres podany w danych Konta Sprzedającego, przedmiotem komunikacji będą także informacje handlowe, finansowe i rozliczeniowe, w tym przesyłanie Sprzedającemu wezwań do zapłaty
Artykuł 14. Postanowienia końcowe
 1. Administrator może zmienić Regulamin w następujących przypadkach:
  1. zmiany przepisów prawa, decyzje lub wytyczne organów państwowych lub orzecznictwo sądów mające bezpośredni wpływ na kształtowanie praw i obowiązków Użytkowników lub Administratora;
  2. zmiany cennika;
  3. zmiany działania bądź architektury systemów teleinformatycznych ERLI.pl, w szczególności zmiana funkcjonalności bądź zakresu świadczenia usług;
  4. z uwagi na względy bezpieczeństwa danych oraz w celu zapobiegania nadużyciom lub naruszeniom prawa bądź uzasadnionego interesu Użytkowników lub Administratora;
  5. zmian redakcyjnych, mających na celu lepsze zrozumienie treści.
 2. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 15 dni od momentu udostępnienia w ERLI.pl zmienionej treści Regulaminu. Administrator nie jest zobowiązany do zachowania wyżej wskazanego minimalnego terminu jeśli zmiana ma charakter techniczny, organizacyjny lub redakcyjny i nie ma wpływu na zwiększenie bądź zmianę sposobu wykonywania obowiązków lub zmniejszenie bądź zmianę wykonywania uprawnień Kupującego.
 3. Administrator dostarczy Sprzedającym zmieniony Regulamin w drodze poczty elektronicznej na podany przez nich przy rejestracji adres e-mail
 4. Sprzedający przy logowaniu w ERLI.pl zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu i o możliwości jego akceptacji. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy z Administratorem.
 5. Administrator może świadczyć dodatkowe usługi na podstawie odrębnych regulaminów.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe na zasadach określonych Polityką prywatności i plików cookie na ERLI.pl, której treść dostępna jest w ramach ERLI.pl, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu dla Sprzedających.
 7. W razie uznania niektórych postanowień Regulaminu za nieważne lub niewiążące w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.