Regulamin Programu Promowania Ofert na ERLI.pl

Artykuł 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin Promowania Produktów na Erli.pl (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady promowania ofert sprzedaży Towarów (zwanych dalej „Ofertami”) w ramach platformy transakcyjnej Erli.pl (zwanej dalej„Erli.pl”), w wyodrębnionych częściach serwisu, zwanymi dalej w Regulaminie jako „Strefy Promowania”.
 2. Organizatorem akcji promowania Ofert w ramach Stref Promowania jest ERLI S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000939148, NIP 7792533602, posiadająca kapitał zakładowy wysokości 100 000,00 złotych, w całości opłacony (zwany dalej:„Administrator”), będąca operatorem Erli.pl.
 3. Terminy występujące, a nie zdefiniowane w niniejszym Regulaminie (w szczególności: „Sprzedający”, „Konto”, „Użytkownik”) mają znaczenie określone w Regulaminie dla Sprzedających na ERLI.pl, dostępnym pod adresem: https://erli.pl/regulaminy/sprzedawcy (zwany dalej: „Regulamin dla Sprzedających”).
Artykuł 2. Definicje
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
 1. Cena katalogowa – cena Towaru podana przez Sprzedającego odpowiadająca cenie detalicznej sugerowanej przez producenta Towaru.
 2. Cena promocyjna – cena Towaru wskazana przez Sprzedającego niższa niż Cena katalogowa.
 3. Okazje – Strefa Promowania, przeznaczona do promowania wybranych Ofert, których cena jest wyraźnie niższa od Ceny katalogowej, zarówno w ramach Erli.pl, jak i innych kanałów sprzedaży, a Sprzedający daje rękojmię należytego wykonania umowy sprzedaży i prowadzenia wzorowej obsługi posprzedażowej.
Artykuł 3. Strefy Promowania
 1. Strefy Promowania dotyczą wyłącznie Towarów oferowanych do sprzedaży w ramach Kont ERLI Shop.
 2. W celu wystawienia Oferty w Strefach Promowania, Sprzedający powinien:
  1. posiadać Konto ERLI Shop;
  2. zgłosić Ofertę poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego w Erli.pl;
  3. posiadać minimalny stan magazynowy zgłaszanego Produktu na poziomie 10 sztuk.
 3. Zgłaszając Ofertę w Strefach Promowania Sprzedający oświadcza, że:
  1. treść Oferty będzie zgodna z obowiązującym prawem i postanowieniami Regulaminu i Regulaminu dla Sprzedających;
  2. treść Oferty nie będzie naruszać praw, dóbr osób trzecich, a także nie będzie wprowadzała w błąd;
  3. Towar stanowiący przedmiot Oferty będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, a także będzie odpowiadał wymogom i postanowieniom Regulaminu dla Sprzedających, a obrót nim nie naruszy przepisów obowiązującego prawa, w tym praw osób trzecich;
  4. zgadza się na dobrowolne obniżenie ceny do Ceny promocyjnej, a Cena promocyjna w zgłoszonej Ofercie jest faktycznie promocyjna, w szczególności wcześniejsza Cena katalogowa była wyższa i jej określenie jako promocyjna nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Administrator rozpatruje zgłoszenie Oferty przez Sprzedającego, wskazane w art. 3 ust. 3 niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni roboczych od dnia jego złożenia i na tej podstawie może:
  1. przyjąć zgłoszoną Ofertę do publikacji w ramach Stref Promowania bez zmian;
  2. przyjąć zgłoszoną Ofertę do publikacji w ramach Stref Promowania ze zmianami, na zasadach określonych w art. 3 ust. 6;
  3. odmówić publikacji w ramach Stref Promowania zgłoszonej Oferty.
 5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w odniesieniu do Ofert dotyczących Towarów rzadkich lub niszowych czas rozpatrzenia zgłoszenia Oferty przez Administratora może zostać wydłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni roboczych od dnia jego złożenia.
 6. Czas trwania Oferty, wynikający z zadeklarowanego przez Sprzedającego czasu rozpoczęcia i zakończenia publikowania Oferty w ramach Strefy Promowania, nie może być krótszy niż 14 dni. Administrator jest uprawniony do przyjęcia zgłoszonej Oferty do publikacji w ramach Stref Promowania dokonując zmian w zakresie czasu trwania promocji, tj. zmiany daty początku oraz końca promocji, w tym skrócenia łącznego czasu trwania promocji, o czym poinformuje Sprzedającego poprzez pocztę elektroniczną, wskazując datę rozpoczęcia publikacji. Administrator nie może jednak wydłużyć czasu trwania promowania Oferty.
 7. W chwili wyczerpania stanu magazynowego Towaru u Sprzedającego przed upływem czasu trwania publikowania Oferty w ramach Strefy Promowania, Oferta przestaje być publikowana w Strefie Promowania.
 8. Administrator może odmówić przyjęcia Oferty do promowania w ramach Strefy Promowania lub zakończyć publikację wcześniej, jeżeli:
  1. Oferta lub Sprzedający nie spełnia wymogów Regulaminu bądź Regulaminu dla Sprzedających;
  2. Oferta dotyczy Towarów z kategorii:
   • leki, w tym leki bez recepty;
   • alkohole;
   • preparaty początkowego żywienia niemowląt;
   • suplementy (podkategoria: sprawność seksualna);
   • systemy broni, broń, rycerstwo;
   • materiały wybuchowe i pirotechniczne;
   • produkty konopne oraz artykuły powiązane z używaniem produktów konopnych z wyłączeniem kosmetyków do stosowania zewnętrznego (ze stężeniem nie przekraczającym 0,2 % THC pochodzącego z konopi siewnych);
   • erotyka;
  3. określona przez Sprzedającego Cena katalogowa nie odpowiada odniesieniom do cen takiego samego Towaru oferowanych przez innych Sprzedających bądź tego samego Sprzedającego w ramach Erli.pl oraz innych kanałów sprzedaży;
  4. proponowana przez Sprzedającego Cena promocyjna nie jest wyraźnie niższa od ceny oferowanej w regularnej sprzedaży przez Sprzedającego bądź podmioty trzecie na Erli.pl oraz w innych kanałach sprzedaży;
  5. Sprzedający nie wypełnił wszystkich atrybutów wymaganych do zgłoszenia Oferty;
  6. Sprzedający nie daje należytej rękojmi właściwej obsługi Kupujących, w tym wysokich standardów prowadzenia obsługi posprzedażnej i sprawnej komunikacji z klientami oraz Administratorem;
  7. działania Sprzedającego zagrażają użytkownikom Erli.pl lub Administratorowi, w szczególności Oferta może tworzyć błędne wyobrażenie Użytkowników albo ograniczać możliwości dochodzenia praw przez Kupujących.
 9. Administrator wysyła Sprzedającemu poprzez pocztę elektroniczną zbiorcze podsumowanie promowanych Ofert Sprzedającego.
 10. Oferty w Strefie Promowania wyświetlane są według trafności względem zapytania.
 11. W trakcie publikacji Oferty w Strefie Promowania Sprzedający:
  1. nie może dokonywać modyfikacji Oferty, z tym jednak zastrzeżeniem, że:
   • może dokonywać obniżenia Ceny promocyjnej, nie ma jednak możliwości jej podwyższenia względem pierwotnie zadeklarowanej Ceny promocyjnej. Po podniesieniu ceny powyżej pierwotnie zadeklarowanej Ceny promocyjnej zostanie ona automatycznie obniżona do Ceny promocyjnej zadeklarowanej przez Sprzedającego podczas zgłaszania Oferty.
   • może dokonywać zwiększenia liczby sztuk Towaru przeznaczonego na sprzedaż w ramach Oferty;
   • może zmienić w trakcie publikacji Oferty w Strefie Promowania czas jej trwania na dłuższy poprzez złożenie stosownego wniosku drogą mailową na adres: promowanie@erli.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego wniosku z uwagi na brak wolnych miejsc w Strefie Promowania.
  2. nie może publikować w ramach Erli.pl poza Strefą Promowania Ofert podobnych do Oferty zakwalifikowanej do Strefy Promowania;
  3. nie może podwyższyć ceny dostawy. Każdorazowa próba takiej zmiany może stanowić podstawę do usunięcia Ofert Sprzedającego ze Strefy Promowania.
 12. Administrator zastrzega sobie możliwość samodzielnej kwalifikacji Ofert Sprzedających posiadających Konto ERLI Shop do Strefy Promowania, o czym poinformuje Sprzedającego poprzez pocztę elektroniczną.
 13. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia Oferty Sprzedającego ze Strefy Promowania, jeżeli Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakwalifikowania Oferty do Strefy Promowania nie sprzeda minimum jednej sztuki Towaru.
 14. W przypadku jeżeli zadeklarowana przez Sprzedającego Cena katalogowa nie jest prawidłowa bądź jest nieaktualna wówczas Administrator zastrzega sobie możliwość wskazania w ramach Oferty prawidłowej i aktualnej Ceny katalogowej o czym poinformuje Sprzedającego drogą poczty elektronicznej.
Artykuł 4. Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź zakończenia funkcjonowania Strefy Promowania. W takim przypadku powinien opublikować stosowną informację w ramach Erli.pl. Zgłoszenia Ofert, które zostały przyjęte przez Administratora, będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dla Sprzedających. Jego postanowienia stosuje się odpowiednio.