Regulamin akcji promocyjnej „Turbo Okazje”

I. Postanowienia ogólne
 1. Organizator - ERLI.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 60- 105 ul. Kopanina 34 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768895, posiadająca NIP 7851806847;
 2. ERLI.pl – platforma transakcyjna prowadzona przez Administratora dostępna w domenie erli.pl oraz usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów;
 3. Black weeks w każdą środę – akcja promocyjna, polegająca na udzieleniu specjalnego rabatu na Towary wskazane przez Organizatora. Rabatem objęte będą Towary oznaczone etykietą „black weeks”.
 4. Obniżka Towarów objętych akcją promocyjną wyniesie od 30% do 50% ceny.
 5. Czas trwania Promocji – 27.10.2021r. – 31.12.2021r. lub do wyprzedania Towarów objętych akcją promocyjną.
 6. Terminy pisane dużą literą, nie zdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie określone w Regulaminie dla Kupujących na ERLI.pl
II. Warunki uczestnictwa Sprzedawcy w Akcji promocyjnej:
 1. Organizator, w okresie trwania Akcji promocyjnej, kontaktuje się ze Sprzedawcami z propozycją wzięcia udziału w Akcji promocyjnej. Do Akcji promocyjnej Organizator kwalifikuje Sprzedawców, którzy w wybranej przez Organizatora kategorii produktowej oferują najniższe ceny produktu na ERLI.pl oraz w innych kanałach sprzedaży.
 2. Propozycja wzięcia udziału w Akcji promocyjnej przedstawiana jest Sprzedawcy poprzez kontakt Organizatora ze Sprzedawcą, spełniającym określone wymagania, telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail.
 3. Sprzedawca kwalifikuje się do Akcji promocyjnej w przypadku pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Organizatora, pod kątem oceny potencjału biznesowego Sprzedawcy, skali działalności Sprzedawcy w ramach danego rynku asortymentowego oraz ocen produktów i sklepu na ERLI.PL.
 4. Oferowany w ramach Akcji promocyjnej Towar Sprzedawcy oznaczony będzie etykietą „black weeks”.
III. Warunki uczestnictwa Kupującego w Akcji promocyjnej:
 1. Akcja promocyjna przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, które posiadają aktywne Konto na ERLI.pl, zgodnie z Regulaminem dla Kupujących i są członkami Programu ERLI Klub, zgodnie z Regulaminem Programu ERLI Klub.
 2. Kupujący będzie miał możliwość zakupu wyłącznie jednego Towaru w czasie trwania promocji na daną pulę produktów, spośród wszystkich oferowanych Towarów w ramach Akcji promocyjnej oznaczonych jako „black weeks”. Każda środa przypadająca podczas trwania czasu promocji rozpoczyna nową pulę towarów objętych akcją promocyjną
 3. Kupującymi nie mogą być pracownicy Organizatora lub podmiotów powiązanych z Organizatorem kapitałowo i/lub osobowo, a także osoby pozostające w stałych stosunkach gospodarczych z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej i/lub umowy świadczenia usług oraz pracownicy tych podmiotów.
 4. Zakazane jest używanie programów do automatyzacji procesu zakupowego przez Kupujących (np. botów).
IV. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Akcji promocyjnej należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: reklamacje@erli.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora podany w ust. 1 Regulaminu.
 2. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona określać: firmę, login oraz adres e-mail Użytkownika, a także szczegółowy opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
V. Postanowienia końcowe
 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem: https://erli.pl/regulaminy/turbo-okazje
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość kontynuowania i odnawiania Akcji promocyjnej w różnych kategoriach Towarów.
 3. Organizator może zadecydować o skróceniu czasu trwania Akcji promocyjnej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio do Sprzedających - postanowienia Regulaminu dla Sprzedających, do Kupujących - Regulaminu dla Kupujących, dla Programu ERLI Klub - Regulaminu Programu ERLI Klub.
 5. Organizator może zmienić Regulamin w następujących przypadkach:
  1. zmiany przepisów prawa, decyzji lub wytycznych organów państwowych lub orzecznictwa sądów mających bezpośredni wpływ na kształtowanie praw i obowiązków uczestników promocji lub Organizatora;
  2. zmiany działania bądź architektury systemów teleinformatycznych ERLI.pl, w szczególności zmiany funkcjonalności bądź zakresu świadczenia usług;
  3. z uwagi na względy bezpieczeństwa danych oraz w celu zapobiegania nadużyciom lub naruszeniu praw bądź uzasadnionego interesu Organizatora;
  4. zmian redakcyjnych, mających na celu lepsze rozumienie treści Regulaminu.
 6. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, który może być krótszy niż 15 dni od momentu udostępnienia w ERLI.pl zmienionej treści Regulaminu.