Regulamin akcji promocyjnej „Turbo Okazje”

I. Postanowienia ogólne
 1. Organizator - ERLI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu 60-247 ul. Nehringa 8/7 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000939148, posiadająca NIP 7792533602;
 2. ERLI.pl – platforma transakcyjna prowadzona przez Administratora dostępna w domenie erli.pl oraz usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów;
 3. Turbo Okazje – akcja promocyjna, polegająca na udzieleniu przez Organizatora specjalnego rabatu na Towary, wytypowanych do akcji promocyjnej Sprzedawców. Rabatem objęte będą Towary oznaczone etykietą „turbo cena”, dalej też: Akcja promocyjna.
 4. Obniżka Towarów objętych akcją promocyjną wyniesie do 50% ceny rynkowej.
 5. Czas trwania Promocji – od 29.12.2021r. do odwołania, lub do wyprzedania Towarów objętych akcją promocyjną.
 6. Terminy pisane dużą literą, niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie określone w Regulaminie dla Kupujących na ERLI.pl.
II. Warunki uczestnictwa Sprzedawcy w Akcji promocyjnej:
 1. Ogólne warunki kwalifikacji Sprzedawców do Akcji promocyjnej, które muszą zostać spełnione łącznie:
  1. Sprzedawca musi prowadzić przez minimum 12 miesięcy działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą internetową,
  2. Sprzedawca musi osiągnąć obrót na poziomie minimum 100 000 zł zrealizowanych zamówień w roku,
  3. Sprzedawca nie może posiadać aktywnych reklamacji Kupujących i skarg z ostatnich 6 miesięcy na ERLI.pl, liczących każdorazowo od chwili zgłoszenia się Sprzedawcy do Akcji promocyjnej,
  4. Sprzedawca zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin, otrzymany drogą mailową na adres wskazany w ramach Konta.
 2. Organizator, w okresie trwania Akcji promocyjnej, samodzielnie kontaktuje się ze Sprzedawcami, spełniającymi przesłanki z ust. 1 powyżej, z propozycją wzięcia udziału w Akcji promocyjnej na podstawie ich potencjału rynkowego, kategorii typowanej do kolejnej akcji promocyjnej, która do momentu upublicznienia stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Organizator zastrzega sobie możliwość warunkowego dopuszczenia do udziału w akcji promocyjnej sprzedawcy nie spełniającego ww. wymagań na zasadach ustalonych między stronami.
 3. Propozycja wzięcia udziału w Akcji promocyjnej przedstawiana jest Sprzedawcy poprzez kontakt Organizatora ze Sprzedawcą, spełniającym określone wymagania, telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail.
 4. Sprzedawca może się zgłosić samodzielnie do Akcji promocyjnej na podstawie zgłoszeń wysłanych pod adres: wsparcie@erli.pl.
 5. Sprzedawca kwalifikuje się do Akcji promocyjnej w przypadku pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Organizatora, pod kątem spełnienia wszystkich przesłanek określonych w ust. 1 powyżej i kiedy jego asortyment mieści się w kategoriach wybranych do Akcji promocyjnej.
 6. Niezależnie od spełnienia przez Sprzedawcę przesłanek do zakwalifikowania go do Akcji promocyjnej określonych w ust. poprzednich, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności kiedy:
  1. Sprzedawca nie zrealizuje sprzedaży w określonym na poczet akcji promocyjnej wolumenie sztuk produktu,
  2. oferta dedykowana przez Sprzedawcę w ramach Akcji promocyjnej zawiera tożsame parametry atrakcyjności, co oferta Sprzedawcy na innych kanałach sprzedaży.

  Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy kwalifikacji Sprzedawcy do Akcji promocyjnej, bądź usunięcia Sprzedawcy z uczestnictwa w Akcji promocyjnej.

 7. Oferowany w ramach Akcji promocyjnej Towar Sprzedawcy oznaczony będzie etykietą „turbo cena”.
III. Profity przyznawane Sprzedawcom zakwalifikowanym do Akcji promocyjnej
 1. Sprzedawca, który zakwalifikował się do Akcji promocyjnej otrzyma następujące profity:
  1. obniżkę prowizji od sprzedaży produktów objętych promocją do 0% jeżeli cena za produkt Sprzedawcy zakwalifikowanego do sprzedaży wyniesie min 50% ceny rynkowej,
  2. mailing do bazy użytkowników ERLI.pl z dedykowaną ofertą z Akcji promocyjnej, zawierającą produkt Sprzedawcy,
  3. promowanie produktów Sprzedawcy na witrynie głównej ERLI.pl, w strefie Akcji promocyjnej,
  4. w przypadku wyprzedania produktów, bezpłatna ekspozycja produktów Sprzedawcy, również po zakończeniu akcji z oznaczeniem, że produkty Sprzedawcy zostały wyprzedane,
  5. ekspozycja produktów Sprzedawcy w serwisach partnerskich ERLI.pl.
IV. Warunki uczestnictwa Kupującego w Akcji promocyjnej:
 1. Akcja promocyjna przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, które posiadają aktywne Konto na ERLI.pl, zgodnie z Regulaminem dla Kupujących i wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych poprzez wiadomości e-mail.
 2. W czasie trwania Akcji promocyjnej Kupujący ma możliwość zakupu ograniczonej liczby sztuk Towaru w danej obniżce cenowej i oznaczonych etykietą „turbo cena” , zgodnie z informacją zawartą na karcie danego Towaru, nie więcej jednak niż 5 sztuk danego Towaru objętego Akcją promocyjną we wszystkich obniżkach cenowych.
 3. Kupujący może dokonać zakupu Towaru objętego Akcją promocyjną jedynie za pomocą płatności natychmiastowych oraz BLIK.
 4. Każda środa przypadająca podczas trwania czasu promocji rozpoczyna nową pulę towarów objętych Akcją promocyjną.
 5. Kupującymi nie mogą być pracownicy Organizatora lub podmiotów powiązanych z Organizatorem kapitałowo i/lub osobowo, a także osoby pozostające w stałych stosunkach gospodarczych z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej i/lub umowy świadczenia usług oraz pracownicy tych podmiotów.
 6. Zakazane jest używanie programów do automatyzacji procesu zakupowego przez Kupujących (np. botów).
V. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Akcji promocyjnej należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: reklamacje@erli.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora podany w ust. 1 Regulaminu.
 2. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona określać: firmę, login oraz adres e-mail Użytkownika, a także szczegółowy opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
VI. Postanowienia końcowe
 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem: https://erli.pl/regulaminy/turbo-okazje
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość kontynuowania i odnawiania Akcji promocyjnej w różnych kategoriach Towarów.
 3. Organizator może zadecydować o skróceniu czasu trwania Akcji promocyjnej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio do Sprzedających - postanowienia Regulaminu dla Sprzedających, do Kupujących - Regulaminu dla Kupujących.
 5. Organizator może zmienić Regulamin w następujących przypadkach:
  1. zmiany przepisów prawa, decyzji lub wytycznych organów państwowych lub orzecznictwa sądów mających bezpośredni wpływ na kształtowanie praw i obowiązków uczestników promocji lub Organizatora,
  2. zmiany działania bądź architektury systemów teleinformatycznych ERLI.pl, w szczególności zmiany funkcjonalności bądź zakresu świadczenia usług,
  3. z uwagi na względy bezpieczeństwa danych oraz w celu zapobiegania nadużyciom lub naruszeniu praw bądź uzasadnionego interesu Organizatora,
  4. zmian redakcyjnych, mających na celu lepsze rozumienie treści Regulaminu.
 6. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, który może być krótszy niż 15 dni od momentu udostępnienia w ERLI.pl zmienionej treści Regulaminu.