Regulamin akcji promocyjnej „PROseller”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem akcji promocyjnej „PROSELLER” (dalej: „Akcja promocyjna”) jest ERLI.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kopanina 34, 60-105 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000768895, NIP 7851806847, posiadająca kapitał zakładowy wysokości 10.000,00 złotych (dalej: „Administrator”), będąca operatorem serwisu dostępnego pod adresem internetowym www.erli.pl (dalej: „ERLI.pl”).
 2. Celem Akcji promocyjnej jest powiększenie zakresu funkcjonalności Konta Sprzedającego w ramach ERLI.pl o nowe narzędzia umożliwiające promocję i sprzedaż oferowanych w ramach ERLI.pl Towarów, a także rozwój i badanie kierunków rozwoju ERLI.pl.
 3. Udział w Akcji promocyjnej odbywa się na zasadach Regulaminu Akcji Promocyjnej „PROSELLER” (dalej: „Regulamin”).
 4. Terminy pisane dużą literą, nie zdefiniowane w Regulaminie (w szczególności: „Sprzedający”, „Konto”, „Użytkownik”) mają znaczenie określone w Regulaminie dla Sprzedających na ERLI.pl
2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ
 1. Sprzedający, który zarejestrował i aktywował Konto otrzyma, w ramach panelu administracyjnego swojego Konta, opcję „Dołącz do programu PROseller”, dzięki której może zmienić status posiadanego Konta na Konto PROseller.
 2. Konto PROseller uprawnia Sprzedającego do:
  1. oznaczania Ofert Sprzedającego w ramach listingu indywidualnym oznaczeniem (logo);
  2. promocji wybranych Ofert Sprzedającego na stronie głównej ERLI.pl oraz w Strefach Promowania: „Super Okazje” oraz „Hity Cenowe”;
  3. lokowania ofert Sprzedającego wystawionych w Strefach Promowania w poradnikach zakupowych ERLI.pl;
  4. wystawiania przez ERLI.pl wybranego asortymentu Sprzedającego do kampanii marketingowych w narzędziach Facebook Ads oraz Google Ads, z zastrzeżeniem, że wykorzystanie budżetu udostępnianego przez ERLI.pl na promocję produktów Sprzedającego zależy od algorytmu tych narzędzi;
  5. korzystania z funkcjonalności banneru reklamowego.
 3. Administrator zastrzega możliwość rozszerzania zakresu funkcjonalności Konta PROseller o stałe bądź czasowe opcje. Administrator zastrzega, że część funkcjonalności Konta PROseller ma lub może mieć charakter testowy i w związku z tym nie gwarantuje pełnej poprawności jego działania w początkowej fazie od uruchomienia.
 4. Konto PROseller może zostać ponownie zmienione na zwykłe Konto na każdorazowy wniosek Sprzedającego w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku Spółce, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 5. Wniosek dotyczący rezygnacji, można złożyć wysyłając wiadomość email na adreswsparcie@erli.pl.
 6. Opłata z tytułu prowadzenia Konta PROseller wynosi 39,90 złotych brutto miesięcznie, przy czym, przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia pierwszej aktywacji pierwszego Konta PROseller dla danego Sprzedającego, Sprzedający ten zwolniony jest z opłaty.
 7. Opłata naliczana jest za okres rozliczeniowy pokrywający się z miesiącem kalendarzowym, przy czym, w przypadku, jeśli Użytkownik posiada Konto PROseller krócej niż miesiąc kalendarzowy opłata pobierana jest proporcjonalnie do długości trwania okresu korzystania z Konta PROseller.
 8. Dalsze korzystanie z Konta PROseller na zasadach tej akcji promocyjnych bądź innych regulaminów dotyczących ERLI.pl będzie wiązało się z zaliczeniem bezpłatnego okresu korzystania z Konta PROseller, wskazanego w § 2 ust. 6, wykorzystanego przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, chyba, że Administrator wyraźnie postanowi inaczej.
 9. Promocja o której mowa w § 2 ust. 6 nie łączy się z innymi promocjami. Sprzedający, który korzysta z promocji 0 % prowizji, w chwili uruchomienia konta PROseller, włącza naliczanie prowizji od transakcji, zgodnie z Załącznikiem 1 do Regulaminu sprzedających „Cennik opłat i prowizji”.
3. CZAS TRWANIA PROMOCJI I JEJ ZMIANY
 1. Akcja promocyjna obowiązuje od dnia 03.03.2021 do 31.12.2021 (dalej: “Okres Promocji”).
 2. Administrator może zadecydować o przedłużeniu bądź skróceniu Okresu Promocji.
 3. Administrator uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawa w zakresie prowadzonej przez nią działalności, skutkującej koniecznością zmiany regulaminu celem dostosowania go do obowiązujących przepisów;
  2. poprawy przez Administratora poziomu bezpieczeństwa użytkowników lub poziomu ochrony danych osobowych użytkowników;
  3. zmiany funkcjonalności oferowanych przez Administratora w ramach ERLI.PL, wprowadzenia nowej funkcjonalności lub rezygnacji z niektórych funkcjonalności w ramach świadczonych usług;
  4. zmiany Regulaminu dla Sprzedających na ERLI.pl lub Regulaminu dla Kupujących na ERLI.pl.
 4. Administrator uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia użytkownikom zmienionego Regulaminu.
 5. Informacja o zmianach dostępna będzie pod adresem: https://erli.pl/regulaminy.
4. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Akcji promocyjnej należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: reklamacje@erli.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora podany w § 1 Regulaminu.
 2. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona określać: firmę, login oraz adres e-mail Użytkownika, a także szczegółowy opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta lub Konta PROseller należy składać na zasadach określonych Regulaminem dla Sprzedających na ERLI.pl.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej należy kontaktować się pod adres e-mail: [wsparcie@erli.pl].
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dla sprzedających na ERLI.pl . Jego postanowienia stosuje się odpowiednio.