Regulamin Programu Ochrony Kupujących

Artykuł 1. Postanowienia wstępne
 1. Niniejszy Regulamin Programu Ochrony Kupujących („Regulamin POK”) określa zasady Programu Ochrony Kupujących, przewidującego przyznanie rekompensaty Kupującemu, który za pośrednictwem ERLI.pl zawarł ze Sprzedającym umowę sprzedaży Towaru, ale na skutek nieuczciwego działania Sprzedającego poniósł szkodę.
 2. Definicje użyte w Regulaminie ERLI.pl dla Kupujących mają tożsame zastosowanie w niniejszym Regulaminie POK z wyłączeniem definicji Kupującego. Na potrzebę niniejszego regulaminu Kupujący został zdefiniowany jako zarejestrowany użytkownik, posiadający konto użytkownika jako osoba fizyczna, w tym konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która działając w ramach ERLI.pl przyjęła ofertę sprzedaży Towaru lub podjęła inne czynności zmierzające do nabycia Towaru.
Artykuł 2. Zasady ogólne
 1. Administrator umożliwia Kupującemu ubieganie się o rekompensatę obejmującą wartość doznanej szkody przez Kupującego, nie wyższej jednak niż wartość zakupionego Towaru lub niż wartość ceny określonej w umowie sprzedaży Towaru, w sytuacji, gdy:
  1. Kupujący dokonał zapłaty za Towar, ale nie został mu on dostarczony,
  2. otrzymany Towar jest niezgodny z zawartą umową sprzedaży Towaru i ma wartość zdecydowanie niższą, aniżeli cena wskazana w ofercie sprzedaży Towaru przez Sprzedającego.
 2. Program Ochrony Kupujących ma zastosowanie do umów sprzedaży Towaru zawartych za pośrednictwem ERLI.pl, a Kupujący uiścił całkowitą należność w związku jej zawarciem za pomocą:
  1. karty płatniczej,
  2. wyspecjalizowanej instytucji płatniczej (np. PayU),
  3. płatności ratalnej oferowanej w ERLI.pl.
 3. Rekompensata obejmuje wartość rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego (określanej jako rynkowa wartość zakupionego towaru), z zastrzeżeniem wysokości nie wyższej, niż cena wskazana w umowie sprzedaży Towaru.
 4. Rekompensata nie obejmuje kosztów dodatkowych związanych z zakupem Towaru, w szczególności kosztów dostawy.
 5. Rekompensata za jeden Towar nie może przekraczać kwoty w wysokości 10.000,00 złotych.
Artykuł 3. Wyłączenia z Programu Ochrony Kupujących

Program Ochrony Kupujących nie obejmuje przypadków, w których:

 1. do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Kupującym a Sprzedającym doszło poza ERLI.pl albo umowa ta została zawarta i zrealizowana na zasadach innych niż określono w Regulaminie ERLI.pl dla Kupujących;
 2. Kupujący działał z intencją nabycia Towaru wadliwego albo niezgodnego z opisem;
 3. Kupujący nie podał poprawnych danych kontaktowych (w tym adresu dostawy), w tym dane były niekompletne;
 4. Kupujący dopuścił się naruszenia Regulaminu ERLI.pl dla Kupujących;
 5. Sprzedający nie ponosi winy za wyrządzoną szkodę;
 6. zgłoszona przez Kupującego reklamacja jest w trakcie rozstrzygania przez Sprzedającego;
 7. Kupujący otrzymał inne środki rekompensujące szkodę związaną z zakupem Towaru;
 8. oferta sprzedaży Towaru była sprzeczna z Regulaminem ERLI.pl dla Sprzedających albo przepisami prawa, w szczególności zakupiony Towar nie jest dopuszczony do obrotu;
 9. Towar został odebrany przez Kupującego bezpośrednio od Sprzedającego albo przekazany mu za pośrednictwem podmiotu niebędącego operatorem pocztowym lub operatorem świadczącym usługi kurierskie;
 10. miejsce odbioru Towaru znajdowało się poza granicami Polski;
 11. Towar uległ uszkodzeniu, zniszczeniu lub został zagubiony podczas transportu z winy przewoźnika.
 12. Umowa sprzedaży została zawiązana z niezarejestrowanym Użytkownikiem, nie posiadającym konta na ERLI.pl
Artykuł 4. Warunki objęcia Programem Ochrony Kupujących
 1. Przed wszczęciem przez Kupującego procedury ubiegania się o wypłacenie rekompensaty z Programu Ochrony Kupujących, zobowiązany jest on do złożenia organom ścigania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na jego szkodę.
 2. Warunkiem wszczęcia procedury ubiegania się o wypłacenie rekompensaty z Programu Ochrony Kupujących jest wydanie przez odpowiedni organ ścigania postanowienia o wszczęciu śledztwa albo dochodzenia.
 3. W celu ubiegania się o wypłacenie rekompensaty Kupujący powinien przesłać zgłoszenie drogą e-mailową na adres pok@erli.pl lub wypełnić elektroniczny formularz POK dostępny w ERLI.pl podając niezbędne dane, opis umowy sprzedaży Towaru i jej realizacji, określenia wysokości dochodzonej rekompensaty, sygnatury akt dotyczących wszczęcia postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia i organu prowadzącego postępowanie oraz poprzez dołączenie skanu potwierdzenia złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, oraz powinien tak wypełnione zgłoszenie email lub formularz przesłać do Administratora. Administrator może zażądać dołączenia do zgłoszenia POK postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeśli okaże się to konieczne do podjęcia wstępnej decyzji o przyznaniu rekompensaty.
 4. Zgłoszenie POK powinno być wysłane do Administratora w terminie 30 dni od dnia wydania postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jednakże nie później niż w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedającym.
 5. Dane podane w zgłoszeniu POK powinny być zgodne z prawdą i stanem faktycznym na chwilę podjęcia czynności jego wysyłania do Administratora. Administrator może skontaktować się z Kupującym bądź Sprzedającym oraz ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów celem uwierzytelnienia podanych danych.
 6. Kupujący jest zobowiązany do bezzwłocznego zawiadomienia Administratora o wszelkich okolicznościach implikujących wygaśnięcie albo modyfikacje roszczenia względem Sprzedającego, jak również o wszelkich zmianach informacji wskazanych przez niego w formularzu POK. W szczególności Kupujący zobowiązany jest poinformować o fakcie otrzymania jakiejkolwiek rekompensaty, jak również o podjęciu przez Sprzedającego działań zmierzających do naprawienia szkody Kupującemu.
Artykuł 5. Postępowanie
 1. Administrator podejmuje decyzje o wstępnym przyznaniu bądź odmowie przyznania rekompensaty w terminie 30 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia POK zawierającego wszystkie dane wskazane w art. 4 ust. 3 oraz 5. Decyzja zostanie wysyłana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego w formularzu POK.
 2. W przypadku, gdy Administrator podejmie decyzję o wstępnym przyznaniu rekompensaty, Kupujący zobowiązany jest w terminie 90 dni do wygenerowania formularza przygotowanego przez Administratora (do którego link zostanie przesłany wraz z decyzją), jego podpisania i przesłania na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Program Ochrony Kupujących”.
 3. Do formularza wskazanego w ustępie powyższym Kupujący zobowiązany jest dołączyć:
  1. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Kupującego, z usuniętymi / zamazanymi danymi innymi niż: imię i nazwisko Kupującego, data ważności dokumentu, data urodzenia.
  2. kserokopię postanowienia o wszczęciu dochodzenia albo śledztwa,
  3. oryginał podpisanego przez Kupującego oświadczenia o przeniesieniu na Administratora, z momentem udzielenia przez niego rekompensaty, wszelkich przysługujących mu względem Sprzedającego wierzytelności z tytułu niewywiązania się przez Sprzedającego zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży Towaru stanowiącej przedmiot zgłoszenia w Programie Ochrony Kupujących.
 4. Decyzja o przyznaniu rekompensaty podejmowana jest przez Administratora w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania formularza wraz z załącznikami wymienionymi w ust. 2 oraz 3 powyżej i wysyłana na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora braków dokumentacji, czas podejmowania decyzji liczony jest od dnia spełnienia wymogów formalnych przez Kupującego.
 5. W terminie 21 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu rekompensaty Kupujący zobowiązany jest złożyć oświadczenie o podtrzymaniu zasadności żądania wypłaty rekompensaty oraz podać numer rachunku bankowego właściwy do wypłaty. Oświadczenie może być złożone drogą elektroniczną na adres pok@erli.pl.
 6. Administrator dokona wypłaty rekompensaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia wskazanego w ust. 5 powyżej.
 7. Administrator wstrzyma wypłatę rekompensaty w przypadku ustalenia, że oświadczenie wskazane w ust. 5 jest nieprawdziwe.
 8. W przypadku otrzymania przez Kupującego rekompensaty nienależnie lub innego świadczenia tytułem rekompensaty (w tym naprawienia szkody przez Sprzedającego), Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni, zwrotu otrzymanej od Administratora rekompensaty na następujący numer rachunku bankowego: 04 1020 1068 0000 1502 0339 6793.
Artykuł 6. Postanowienia końcowe
 1. Decyzja Administratora w przedmiocie POK może być zaskarżona przez Kupującego wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy złożonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, który należy wysłać na adres siedziby Administratora. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.
 2. Uchybienie przez Administratora jakiemukolwiek terminowi wskazanemu w niniejszym Regulaminie POK nie może być traktowane jako podjęcie przez niego decyzji (zarówno o treści pozytywnej, jak i negatywnej dla Kupującego).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem POK, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu ERLI.pl dla Kupujących.